Bescherming van ons milieu

Voorstel 18

Maak van het beoordelen van de milieueffecten van alle ruimtevaartprojecten een prioriteit binnen het Europees ruimtevaartbeleid.


Toelichting

Gezien de grote bedreigingen voor ons milieu door de onbeperkte inzet van radiogolven uitzendende 5G-satellieten zoals beschreven in voorstel nummer 17, concluderen we dat dit soort toepassing van satellieten onverenigbaar is met een duurzaamheidsstrategie zoals die waar de Europese Unie zich toe verplicht heeft.

Daarom eisen we dat het Europese ruimtebeleid, in afstemming met Europese partners en internationale instanties, milieuoverwegingen boven elke andere beleidsprioriteit plaatst. De EU moet haar milieuverbintenissen nakomen en haar belofte om het voortouw te nemen bij het “aanpakken van de uitdagingen die worden veroorzaakt door de verveelvoudiging van ruimteactoren, ruimtevoorwerpen en puin, in overeenstemming met de VN-verdragen met betrekking tot de ruimte. De ruimte rond de aarde moet in alle relevante EU-wetten worden beschouwd als onderdeel van het milieu.

Alle Europese ruimtevaartactiviteiten moeten worden beoordeeld op hun milieueffecten, aangezien de menselijke activiteiten in de ruimte een enorme impact hebben op het milieu op aarde.

Zoals het nu naar uitziet, houdt het Europese ruimtebeleid weinig rekening met de milieueffecten van ruimtevaartactiviteiten. De ruimte wordt gezien als gewoon een andere natuurlijke hulpbron om te exploiteren in een 'wedloop' tegen andere geostrategische en economische belangen. Nu de kosten voor het vervaardigen en lanceren van satellieten aanzienlijk zijn verlaagd en de massale digitalisering aan de gang is, is de race om de ruimte er een van winst en controle over gegevens, " het nieuwe goud ", en zijn er veel particuliere spelers in het spel gekomen.

Wij zijn tegen deze opvatting van de ruimte als een natuurlijke hulpbron die tot het uiterste moet worden geëxploiteerd, zoals de mensheid heeft gedaan met andere hulpbronnen, met rampzalige gevolgen voor de natuur waarvan wij deel uitmaken. Om te voorkomen dat we dezelfde fouten maken met de ruimte en het leven op aarde in gevaar brengen, moeten milieu- en ethische overwegingen voorop staan ​​bij het overwegen van elk ruimteproject boven elke andere beleidsprioriteit. Toelaatbare projecten in de ruimte moeten goedgekeurd worden door een onafhankelijk interdisciplinair panel van wetenschappers met expertise op het gebied van elektromagnetische velden, gezondheid, biologie, atmosferische en astrofysica en astronomie, die hun impact op het milieu zullen beoordelen en ervoor moeten zorgen dat het gebruik van de ruimte veilig is voor mensen en het milieu. Het principe van minimalisering van objecten in de ruimte moet worden ingevoerd, waardoor de inzet wordt beperkt tot essentiële toepassingen die de mensheid ten goede komen, zoals natuurrampen of klimaatmonitoring.

Juridische argumenten voor ons voorstel zijn:

Europese ruimtestrategie

VN-ruimteverdrag

VN-richtlijnen voor de duurzaamheid van activiteiten in de kosmische ruimte op lange termijn

— Punten 13 en 34 van de Algemene Vergadering van de VN 55/122 Internationale samenwerking bij het vreedzaam gebruik van de ruimte

— VN- rapport van het Comité voor het vreedzaam gebruik van de ruimte, punt 9 van deel II

Besluit nr. 541/2014/EU (over de ondersteuning van ruimtebewaking en tracking voor ruimteschroot)

— Artikel 3, lid 3, van het VEU: "De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een zeer concurrerende sociale markteconomie, gericht op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu . Het bevordert de wetenschappelijke en technologische vooruitgang."

— Artikel 21, onder f), van het VEU: "helpen bij het ontwikkelen van internationale maatregelen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het duurzame beheer van de mondiale natuurlijke hulpbronnen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen"

— artikel 13 van het VWEU; Deze bepaling is in twee opzichten van belang:

* het herkent dieren als "voelende wezens"

* het vereist van de Unie en haar lidstaten dat zij bij (i) het formuleren en (ii) het uitvoeren van het beleid van de Unie op bepaalde belangrijke gebieden "volledig rekening houden met de welzijnseisen van dieren"

— Artikel 189 van het VWEU

— Overeenkomstig artikel 191 van het VWEU moet het beleid van de Unie bijdragen tot de instandhouding, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en "maatregelen op internationaal niveau bevorderen om regionale of mondiale milieuproblemen aan te pakken". Het beleid van de Unie "moet gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel en op de beginselen dat preventieve maatregelen moeten worden genomen, dat schade aan het milieu bij voorrang moet worden verholpen aan de bron en dat de vervuiler moet betalen."

— Artikelen 192 en 193 VWEU

— Artikel 37 van de CFR

(Bijgewerkt in november 2022: Het International Astronomical Union Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference spreekt zijn bezorgdheid uit over de impact van het onlangs gelanceerde prototype van de BlueWalker 3-satelliet op de astronomie. Uit nieuwe metingen blijkt dat deze satelliet in een lage baan om de aarde nu een van de helderste objecten aan de nachtelijke hemel is en alle sterren, behalve de helderste, overtreft. Bovendien vormt het gebruik van aardse radiofrequenties door de satelliet een nieuwe uitdaging voor de radioastronomie).

(Bijgewerkt in november 2022: AST SpaceMobile zet grootste commerciële communicatie-array ooit in Low Earth Orbit in en is ontworpen om rechtstreeks met mobiele apparaten te communiceren via 3GPP-standaardfrequenties met 5G-snelheden. "Iedereen zou het recht moeten hebben op toegang tot mobiele breedband, ongeacht waar ze wonen of werken", aldus voorzitter en CEO van AST SpaceMobile).

(Bijgewerkt in december 2022: In mei 2022 werd de feedbackperiode gesloten voor een nieuw voorstel voor een verordening inzake het ruimtevaartbeleid van de EU. Slechts 17 organisaties en individuen gaven commentaar in de laatste fase, waaronder wij - Europeans for Safe Connections.

Daarom voelt de EU zich nu vrij om een EU-satellietconstellatie te lanceren die IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) zal heten. Deze zal gebaseerd zijn op de ontwikkeling van innovatieve en ontwrichtende technologieën en op het benutten van het nieuwe ruimte-ecosysteem. Satellieten in een lage baan om de aarde zullen Europa in staat stellen kwantumtechnologieën voor veilige encryptie ook aan strijdkrachten te leveren. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6952)

StarlinkTrails wikimedia
New Starlink satellites reflecting sunlight. In the pictured composite of 33 exposures, parallel streaks from Starlink satellites are visible over southern Brazil. Sunflowers dot the foreground, while a bright meteor was caught by chance on the upper right.
© 2024 Europeans for safe connections.