Bescherming van onze gegevens

Voorstel 20

Bescherm burgers tegen de toenemende cybercriminaliteit door het gegevensminimaliseringsbeginsel toe te passen op het verzamelen van gegevens via draadloze systemen (zoals medische gegevens en bankgegevens).


Toelichting

Veel deskundigen wijzen erop dat 5G en de aangesloten objecten en lichamen de gevaren van gegevensverlies en cybercriminaliteit drastisch zullen vergroten:

— veel transmissies zullen via draadloze verbindingen verlopen, waardoor het risico op "afluisteren" toeneemt.

— er zullen veel meer gegevens via deze apparaten worden verzonden, waaronder gevoelige gegevens. Wij maken ons vooral zorgen over gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen (medische horloges, gehoorapparaten).

In tal van Europese wetgevingsteksten zijn maatregelen ter bestrijding van cybercriminaliteit vastgesteld, waaronder:

Verdrag inzake Cybercriminaliteit van 23 november 2001, Raad van Europa, Boedapest

Richtlijn 2013/40 over aanvallen op informatiesystemen

Richtlijn 2016/1148 inzake maatregelen om een gemeenschappelijk hoog niveau van beveiliging van netwerken en informatiesystemen in de Unie te waarborgen, bekend als de "NIB-richtlijn"

Verordening 2019/881 inzake ENISA (Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) en inzake certificering op het gebied van cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie

Verdere maatregelen worden momenteel besproken door de EU-regeringen en het Europees Parlement.

Het lijkt ons echter belangrijker om de risico's te beperken door het beginsel van gegevensminimalisering (artikel 5, onder c), van de GDPR) toe te passen op de verzamelde en opgeslagen gegevens en de commercialisering van gegevens met betrekking tot het medisch beroepsgeheim zonder uitzondering te verbieden (artikel 9 van de GDPR).

De juridische argumenten voor ons voorstel zijn de volgende:

Volgens artikel 5-1 van de GDPR moeten verzamelde persoonlijke gegevens "ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld".

objects
© 2024 Europeans for safe connections.