Bescherming van onze gegevens

Voorstel 21

Verzeker dat het Europees Comité voor gegevensbescherming actief en onafhankelijk optreedt tegen discriminatie en schendingen van digitale rechten.


Toelichting

Verstrek het Europees Comité voor Gegevensbescherming en elke nationale gegevensbeschermingsautoriteit van voldoende financiële middelen en personeel. Zorg ervoor dat zij vrij zijn van belangenconflicten, zodat zij schendingen van digitale rechten onafhankelijk kunnen onderzoeken en sanctioneren.

Zorg ervoor dat de Europese en nationale gegevensbeschermingsautoriteiten discriminatie actief bestrijden.

Er zijn twee niveaus van toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens:

— de nationale toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming (DPA's), waarvan de rol is omschreven in artikel 4 van de GDPR.

— het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB), waarvan de rol is vastgelegd in de artikelen 68 tot en met 76 van de GDPR.

De nationale en Europese organen zijn echter niet onafhankelijk genoeg van de staten en de ondernemingen, beschikken niet over voldoende eigen middelen en hun controlemogelijkheden blijven beperkt.

De GDPR is een verordening en overeenkomstig artikel 288 VWEU is zij bindend ten aanzien van al haar bepalingen en is zij rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat.

In Art. 68, punt 3, van de GDPR is de samenstelling van de EDPB vastgelegd: alle hoofden van een toezichthoudende autoriteit in elke lidstaat en de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (of hun respectieve vertegenwoordigers).

Hoofdstuk VI (artikelen 51 tot en met 59) heeft betrekking op de nationale toezichthoudende autoriteiten. In de artikelen 51 tot en met 54 worden de kwalificaties en de toelatingsvoorwaarden voor de benoeming tot lid van deze nationale autoriteiten omschreven, maar worden de samenstelling en de selectie van hun leden niet rechtstreeks geregeld.

Wij verzoeken derhalve dat in de GDPR de vereisten voor de samenstelling van de gegevensbeschermingsautoriteiten worden geformaliseerd om hun onafhankelijkheid van zowel de verzamelende partijen als de staten te waarborgen.

Om deze onafhankelijkheid en effectieve onderzoekscapaciteit te waarborgen, moet de GDPR ook een minimumfinanciering voor deze autoriteiten door elke staat vaststellen (uitgedrukt als percentage van de bevolking van het land).

Een andere mogelijkheid is een rechtstreekse toewijzing van EU-investeringen om de bescherming van persoonsgegevens van alle Europese burgers te waarborgen, waarvoor een specifiek plan zou kunnen worden opgesteld dat op voorstel van de EU-Commissie in de EU-begroting moet worden opgenomen. Er zou een beroep kunnen worden gedaan op artikel 312 van het VWEU, waarin de jaarlijkse maximumbedragen in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) zijn vastgesteld.

De wens om 5G, en meer in het algemeen digitale technologieën, wijdverbreid toe te passen, met name in de betrekkingen met de overheidsinstanties, kan leiden tot een toename van discriminatie.

De huidige gegevensbescherming is ontoereikend in een scenario van het Internet van Lichamen en Dingen, waarin alle apparaten 24/7 onze gegevens verzamelen, die vervolgens als Big Data worden verwerkt door kunstmatige intelligentie, waarvan is aangetoond dat deze discriminatie reproduceert en verergert.

Anders dan bij individuele toestemming, moet discriminatie worden behandeld door een onafhankelijke autoriteit die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de bescherming van de betrokkenen.

De GDPR vermeldt duidelijk dat gevallen van discriminatie onder de bevoegdheid van de toezichthoudende autoriteiten vallen (punten 75 en 85 van de GDPR), onder verwijzing naar het CFR (met name de artikelen 8, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 38 en 42).

Deze autoriteiten hebben echter weinig gebruik gemaakt van deze bevoegdheid, en tot dusver wordt deze discriminatie noch op nationaal, noch op Europees niveau regelmatig geëvalueerd.

Wij eisen dat deze wetten worden uitgevoerd.

(Bijgewerkt in oktober 2022: De Oostenrijkse organisatie None of Your Business ("NOYB") heeft 101 klachten ingediend over Google Analytics en Facebook Connect integraties in webpagina's van EU-controleurs. In verschillende gevallen zijn ze succesvol - De Italiaanse, Franse en Oostenrijkse DPA heeft het gebruik van Google Analytics verboden).

violation
© 2024 Europeans for safe connections.