Bescherming van onze gegevens

Voorstel 23

Organiseer publieke debatten over het al dan niet of in welke mate toestaan van digitale innovaties, onder leiding van wetenschappers met biomedische expertise zonder belangenconflicten: stel een nieuwe ethische commissie in of breid de activiteiten van de EGE uit.


Toelichting

Digitale technologieën, met name 5G in combinatie met het Internet van Dingen en van Lichamen, kunnen leiden tot toepassingen die strijdig zijn met het respect voor de menselijke waardigheid en het leven in de samenleving.

De Europese Groep Ethiek van Wetenschap en Nieuwe Technologieën (EGE, waarvan de rol is omschreven in artikel 2 van Besluit 2016/835 van de Commissie) lijkt ons niet inzetbaar omdat haar activiteit gericht is op biotechnologievraagstukken. Bovendien is zijn status niet geïntegreerd in de oprichtingsverdragen van de Europese Unie of in de wetgevingsstructuren van de Europese Unie.

Wij pleiten voor de oprichting van een orgaan waarin wetenschappers en vertegenwoordigers van verschillende denkrichtingen zitting hebben en dat volledig onafhankelijk van het bedrijfsleven en de regeringen wordt gekozen. Dit orgaan zou tot taak hebben de voorwaarden te scheppen voor een openbaar debat voordat een belangrijke technologie wordt ingevoerd, en om besluiten voor te bereiden die door referenda moeten worden bekrachtigd.

De Europese bevolking is niet gevraagd of zij de voorkeur geeft aan digitalisering via de kabel of draadloos, en zij is met name niet betrokken geweest bij de voor- en nadelen van de uitrol van draadloze communicatie.

Wat de digitale innovaties betreft, zal deze commissie zich bezighouden met de consumenten en de gevolgen voor hun gehele leefomgeving, waaronder met name hun consumptie. We kunnen ons daarom beroepen op artikel 169 (punt 2, onder b) van het VWEU, dat maatregelen mogelijk maakt om het consumentenbeschermingsbeleid in de EU aan te vullen of te controleren.

Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering stelt in punt 8.5.8: "pluralistische en contradictoire debatten tussen alle belanghebbenden, inclusief de burgermaatschappij, bevorderen".

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft het advies "Secure 5G deployment- EU toolbox" uitgebracht. In de paragrafen 1.10 en 4.11 staat dat:
"De Commissie, het EP, de Raad en de regeringen en parlementen van de lidstaten moeten een democratisch kader voor consultatie bieden, waarin wetenschappelijke of technologische kwesties, wettelijke garanties en de antwoorden van de relevante instellingen op vragen uit de samenleving aan het publiek kunnen worden voorgelegd."

Momenteel zijn deze debatten in handen van activistische groeperingen en een paar politieke partijen die het werk doen dat officiële instellingen zouden moeten doen. In Duitsland bijvoorbeeld heeft de Ecologisch-Democratische Partij een werkgroep mobiele communicatie opgericht, die oproept tot een ontwerp dat verenigbaar is met gezondheid en milieu en voldoet aan de wetten inzake gegevensbescherming.

(Bijgewerkt in augustus 2022: Franse rechtbank stelt anti-5G groepen in het gelijk, omdat de licenties zonder openbare raadpleging zijn afgegeven. In de uitspraak verleent de rechtbank een nietigverklaring van het door PRIARTEM en Agir pour l'environnement aangevraagde frequentiegebruik wegens gebrek aan openbare raadpleging).

people
© 2024 Europeans for safe connections.