Oplossingen

Bestaande wetten

We eisen dat de EU zich houdt aan de bestaande EU- en internationale wetten en waarden, waaronder:

Verdrag betreffende de Europese Unie ( VEU )

Artikel 3 over de bescherming van het milieu, het kind en de veiligheid
Artikel 21 (f) " helpen bij het ontwikkelen van internationale maatregelen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en het duurzame beheer van mondiale natuurlijke hulpbronnen, teneinde duurzame ontwikkeling te waarborgen "
en andere artikelen

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ( VWEU )

Artikel 4 over algemene veiligheidskwesties in volksgezondheidsaangelegenheden
Artikel 6, 9 over bescherming van de menselijke gezondheid
Artikel 13 over bescherming van dieren
Artikel 16 over bescherming van persoonsgegevens en andere artikelen
Artikel 114 over gezondheid, veiligheid, milieubescherming en consumentenbescherming
Artikel 168 over bescherming van de menselijke gezondheid
Artikel 169 over consumentenbescherming
Artikel 189 over ruimtezaken
Artikel 191 over voorzorgsbeginsel en milieubescherming
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194 over energie-efficiëntie
en andere artikelen

Handvest van de grondrechten van de EU 2012/C 326/02 ( CFR )

Artikel 2 over het recht op leven
Artikel 3 over het recht op de integriteit van de persoon
Artikel 4 over het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling
Artikel 6 over het recht op vrijheid en veiligheid
Artikel 8 over de bescherming van persoonsgegevens
Artikel 21 over het recht op non-discriminatie
Artikel 24 over de rechten van het kind
Artikel 31 over eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden
Artikel 35 over een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid
Artikel 37 over milieubescherming
Artikel 38 over consumentenbescherming
en andere artikelen

Verdrag van Aarhus, waar EU-burgers het recht hebben ervoor te zorgen dat de bijgewerkte milieu-informatie (artikel 5) in aanmerking wordt genomen wanneer de EU beleid vaststelt voor de bescherming van het milieu.

Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )

Artikel 5 over gegevensminimalisatie
Artikel 9 over verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens
Artikel 21 over recht van bezwaar
Artikel 22 over geautomatiseerde individuele besluitvorming en overige artikelen
Artikel 35 over effectbeoordeling van gegevensbescherming

Richtlijn 92/85/EEG Artikel 6 betreffende verboden blootstelling van zwangere werkneemsters, Bijlage I (e) niet-ioniserende straling

UNICEF Verdrag inzake de Rechten van het Kind ( UNCRC )
Artikel 24(f) over preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Artikel 3 " Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en veiligheid van zijn persoon. "

Richtlijn 92/43/EG (Habitatrichtlijn)

Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn)


(Bijgewerkt in november 2022:

UNICEF Verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC).

Artikel 6 "De staten die partij zijn waarborgen zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind."

Artikel 19 over bescherming van het kind tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik.

Artikel 32 over de bescherming van het kind tegen economische uitbuiting (onze noot: ongeoorloofde winst uit reclame en verkoop van producten aan kinderen)

Code van Neurenberg

1.21 verbiedt alle experimenten zonder toestemming

)

© 2024 Europeans for safe connections.