Oplossingen

Diepgaand 5G-analyse voor het ITRE-comité

Beleidsafdeling A verzorgde in 2019 op verzoek van het ITRE-comité *1 een diepgaande analyse opgesteld getiteld 5G-uitrol: Stand van Zaken in Europa, VS en Azië *2 waarin de uitrol van 5G in Europa met die in andere economieën werd vergeleken. Dit onderzoek vormde de basis voor de latere uitleg Effecten van draadloze communicatie met 5G op de menselijke gezondheid *3 die in 2020 werd gepubliceerd.

De exploitanten en aanbieders van de mobiele-telecomindustrie beloven dat 5G een hogere betrouwbaarheid en snelheid zal brengen, naast verbetering van productietechnieken, betere systemen in de gezondheidszorg, slimme steden, op het internet aangesloten voertuigen. Wij willen graag de aandacht vestigen op belangrijke feiten in de volgende en verwante documenten:

 • 'De kosten om te voldoen aan De connectiviteitsdoelen van de EU voor 2025, waaronder 5G-dekking in alle stedelijke gebieden, zoals uiteengezet in haar Mededeling over Connectiviteit voor een Concurrerende Digitale Binnenmarkt: Naar een Europese Gigabit-maatschappij, worden geraamd op €500 miljard. Gezien de omvang van deze benodigde investering, moet de mobiele-telecomindustrie regeringen zien te overtuigen van de economische en sociale voordelen die 5G zou kunnen brengen en dientengevolge is de marketinghype wijdverbreid.' *2, blz 7
 • 'Het doel om alle stedelijke gebieden, hoofdwegen en spoorwegen te voorzien van ononderbroken draadloze communicatie met 5G kan alleen worden bereikt door een zeer dicht netwerk van antennes en zenders tot stand te brengen.' *3, blz 1
 • 'De verwachting is dat de geplande 5G-netwerken tot één miljoen aangesloten apparaten per vierkante kilometer zullen bedienen, ongeveer een duizendvoudige toename vergeleken met vandaag.' *4, blz 6
 • '5G zal voor het eerst millimetergolven gebruiken, boven op de microgolven die tot nu toe bij de technologie van 2G, 3G en 4G zijn gebruikt. Als gevolg van de beperkte dekking zullen er voor de toepassing van 5G antennes zeer dicht op elkaar moeten worden opgesteld, waardoor de bevolking voortdurend aan millimetergolfstraling zal worden blootgesteld. De inzet van 5G zal ook vergen dat er nieuwe technologieën worden gebruikt, zoals interactieve antennes die straling bundelen, met massaal binnenkomend en uitgaand signaal. Dat zou het meten van blootstelling aan straling zelfs nog moeilijker zou maken. Bij hogere frequenties en korter bereik zullen basisstations in een geven gebied dichter op elkaar gepakt staan om volledige dekking zonder ''dode plekken'' te geven. Een bereik van 20-150 meter kan kenmerkend zijn, wat kleinere dekkingsgebieden per ''kleine cel'' inhoudt. Een straal van 20 meter per cel zou ongeveer 800 basisstations per vierkante kilometer betekenen; small area wireless access points of SAWAP's (''kleincellige wifipunten'') is de term die in de Europese Elektronische Communicaties Code (EECC) gebruikt wordt. Dit in tegenstelling tot 3G en 4G, die zich van grote cellen ofwel ''macro''-cellen bedienen. Gewoonlijk bieden deze een bereik van 2-15 km of meer en kunnen zo een groter gebied bestrijken, maar met minder gebruikers tegelijk omdat ze minder individuele kanalen hebben.' *2, blz 3
 • 5G maakt gebruik van een zeer hoog pulsatieniveau. Het idee achter 5G is om hogere frequenties te gebruiken, die hogere niveaus van pulsering mogelijk maken, zodat zeer grote hoeveelheden informatie per seconde doorgegeven kunnen worden. Onderzoeken tonen aan dat gepulseerde EMV's in de meeste gevallen biologisch actiever en daardoor gevaarlijker zijn dan niet-gepulseerde EMV's. Elk draadloos communicerend apparaat communiceert op zijn minst gedeeltelijk via pulsaties, en hoe slimmer het apparaat hoe meer pulsaties.' *3, blz 5
 • 'Naast de wijze en de duur van de blootstelling, schijnen karakteristieken van het 5G-signaal zoals pulsering de biologische uitwerking en gezondheidseffecten van blootstelling te vergroten, waaronder schade aan het DNA, die als een oorzaak van kanker wordt beschouwd. DNA-schade wordt ook in verband gebracht met afname in de voortplanting en neurodegeneratieve ziekten.' *3, blz 5
 • 'Millimetergolven, zoals gebruikt zullen worden in 5G, worden grotendeels geabsorbeerd binnen enkele millimeters van de menselijke huid en in de oppervlaktelagen van het hoornvlies. Blootstelling van korte duur kan ongunstige fysiologische effecten geven in het perifere zenuwstelsel, in het immuunsysteem en in het hart- en vaatstelsel.' *3
 • 'Dit doet de vraag opkomen of er een negatieve uitwerking op de menselijke gezondheid en de leefomgeving is bij de hogere frequenties en miljarden extra verbindingen, die zoals onderzoek aangeeft een constante blootstelling van de algehele bevolking betekenen, met inbegrip van kinderen.' *3, blz 1
 • 'De eerste verantwoordelijkheid voor het beschermen van de bevolking tegen de mogelijke schadelijke effecten van EMV’s berust bij de regeringen van de Lidstaten van de EU, volgens artikel 168 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie.' *3, blz 4 De EU dringt er echter bij de Lidstaten op aan om de grenzen van toelaatbare blootstelling te verhogen, zoals blijkt uit het 5G-actieplan voor Europa *4, dat in 2016 werd aangenomen.

De voornaamste doelstelling van het actieplan is deze technologie zo snel mogelijk in de hele EU uit te rollen. Het 5G-actieplan voor Europa vermeldt in het geheel geen gezondheidsaspecten, en blootstellingslimieten voor RF-EMV in de Lidstaten worden als obstakels aangemerkt. Limieten zijn soms veel lager (d.i. veiliger) dan voorgeschreven in de desbetreffende Europese richtlijn voor bescherming van de gezondheid en leggen daardoor grotere beperkingen op aan aggregatie (d.i. de gelijktijdige verwerking van veelvoudige signalen). De bedoeling is deze obstakels uit de weg te ruimen door de regels gelijk te trekken, wat het verhogen van de blootstellingslimieten inhoudt voor alle Lidstaten die in hun land striktere (d.i. veiliger) limieten hanteren dan de Europese normen (punt 3.3, sectie Vermindering installeringskosten van toegangspunten). *4, blz 6

Voor stedelijke dekking met 5G small cells geeft de EU aan Lidstaten het advies om een uniforme EU-aanpak voor antenneverdichting mogelijk te maken.

In het hoofdstuk Succesfactoren voor 5G wordt vermeld: 'Na technologische slagkracht, zal belangrijkste succesfactor het gemak zijn waarmee een groot aantal small cells kan worden ingezet bij de verdichting van het netwerk. China en de Aziatische Tijgers hebben hier een voordeel, want door hun politieke structuren en cultuur kunnen ze tot opstelling verplichten zonder dat instemming van het publiek nodig is.' *2, blz 24

We zien een soortgelijk gedrag als bij de Aziatische Tijgers nu de EU van plan is snel honderden kleine cellen per vierkante kilometer uit te rollen: 'in lijn met EECC-Artikel 57 werkt de EU aan een regeling voor de uitrol van SAWAP's, waarbij wordt gestreefd naar vergunningsvrije installering per 2020.' *2, blz 24

In het document Licht uitrolregime voor SAWAP's (Small-Area Wireless Access Points) stond gemeld dat, overeenkomstig Artikel 57 van de EECC *7, diensten van de Europese Commissie werken aan een eerste uitvoeringsbesluit van de Commissie voor kleincellige wifipunten (SAWAP's of 'kleine cellen'), 'die vrijgesteld zullen zijn van elke vergunningplicht inzake ruimtelijke ordening of andere aparte vergunningen, met uitzondering daarbij van redenen die het milieu, de historie of openbare veiligheid betreffen.' *5. De vaststelling hiervan was gepland voor kwadrant Q2/2020, in overeenstemming met de uiterste datum van 30 juni 2020 in de EECC. *7

Bij Verordening (EU) 2020/1070 zijn in punt (8) 'basisstations ingedeeld in vijf installatieklassen die overeenkomen met de verschillende grenswaarden van hun equivalent isotroop uitgestraald vermogen (EIRP, ''gelijkwaardig rondom uitgestraald vermogen'') van een enkele milliwatt (Klasse E0), 2 watt (Klasse E2), 10 watt (Klasse E10), 100 watt (Klasse E100) en meer dan 100 watt (Klasse E+)' *6 en de veilige installatieafstanden die 'vereisen dat het laagste stralende deel van een antenne van Klasse E10 zich op minstens 2,2 meter boven de openbare weg bevindt om een afstand van minstens 20 cm tussen de hoofdlob van de antenne en het menselijk lichaam van een 2 m lang persoon te garanderen.' En in punt (9): 'Om esthetische redenen moet de installatie van kleincellige draadloze toegangspunten van Klasse E10 binnenshuis, die naar waarschijnlijkheid de maximale volumelimiet van 20 liter zullen hebben, moeten worden beperkt tot grote ruimten met het plafond op minstens 4 meter hoog, zoals musea, stadions, congrescentra, luchthavens, metrostations, spoorwegstations of winkelcentra.'


Wij maken ons grote zorgen over de bevindingen in de documenten:

 • 'Er is grote bezorgdheid ontstaan over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid als gevolg van de mogelijk veel hogere blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling bij 5G. Toegenomen blootstelling kan het gevolg zijn van niet alleen het gebruik van veel hogere frequenties, maar ook van de mogelijkheid tot aggregatie van verschillende signalen, hun dynamische karakter daarvan, en de ingewikkelde interferentie-effecten die kunnen optreden, vooral in dichte stedelijke gebieden. De radiostralingsvelden van 5G verschillen behoorlijk van die van vorige generaties vanwege hun ingewikkelde tweerichtingsverkeer van straalbundels – van basisstation naar mobiel apparaat en andersom. Hoewel velden door straalbundels in hoge mate worden gericht, wisselen ze snel met de tijd en beweging en zijn ze aldus onvoorspelbaar, aangezien de niveaus en patronen van het signaal op elkaar werken als een gesloten lus-systeem. Dit moet voor echte situaties, buiten het laboratorium, nog betrouwbaar in kaart worden gebracht.' *2, blz 11
 • SCHEER gaf, op bladzijde 14 van de Verklaring over opkomende gezondheids- en milieuvraagstukken (2018), 'in een voorlopige schatting het belang van 5G aan als hoog, in een verklaring uit december 2018. Verder beoordeelde het de schaal, urgentie en wisselwerking (met ecosystemen en soorten) van mogelijk gevaar als groot.' *3, blz 5
 • 'Europees Raadsbesluit 1815 (2011) wijst op de mogelijke gezondheidseffecten van de zeer laagfrequente elektromagnetische velden rond hoogspanningslijnen en elektrische apparaten, die het onderwerp zijn van voortgaand onderzoek en openbare discussie. Het stelt ook dat sommige niet-ioniserende frequenties min of meer mogelijk schadelijke, niet-thermische, biologische effecten lijken te hebben op mensen, overige dieren en planten, zelfs bij blootstelling aan niveaus die beneden de officiële grenswaarden liggen. Het Besluit merkt jongeren en kinderen aan als bijzonder kwetsbare groepen en oppert dat er uitzonderlijk hoge menselijke en economische kosten zouden kunnen zijn indien vroegtijdige waarschuwingen worden veronachtzaamd.' *3, blz 5
 • '… dit geldt des te meer voor de mogelijk negatieve uitwerking op de gezondheid als gevolg van de onontkoombaarheid van voortdurende blootstelling van burgers in een omgeving met 5G. In recente academische publicaties staat aangetoond dat voortdurende wifistraling biologische effecten schijnt te hebben, met name gezien de buitengewone karakteristieken van 5G: de combinatie van millimetergolven, een hogere frequentie, de hoeveelheid zenders en de hoeveelheid verbindingen. Verschillende studies voeren aan dat 5G de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en microben zou aantasten – en omdat 5G een ongeteste technologie is, zou een voorzichtige aanpak verstandig zijn. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de Akkoorden van Helsinki en andere internationale verdragen erkennen dat geïnformeerde instemming voorafgaand aan ingrepen die de menselijke gezondheid zouden kunnen treffen een wezenlijk, fundamenteel menselijk recht is, wat nog controversiëler wordt wanneer men de blootstelling van kinderen en jongeren in beschouwing neemt.' *3, blz 9
 • 'Volgens de studie ''5G-uitrol: Stand van Zaken in Europa, VS en Azië'' uit 2019, gedaan voor het Europese Parlement, is lange termijn technologisch onderzoek wezenlijk. Een sleutelprobleem is het verschijnsel van de ongewone voortplanting, met name het controleren en meten van de blootstelling aan de radiofrequente EMV met MIMO (Meervoudige Input Meervoudige Output) bij millimetergolffrequenties voor het mobiele apparaat en het basisstation. De studie stelt dat het voornaamste probleem lijkt te zijn dat het momenteel niet mogelijk is om 5G-emissies in de werkelijke wereld nauwkeurig na te bootsen of te meten.' *3, blz 9
 • 'De Europese Commissie heeft nog geen onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke gezondheidsrisico's van de technologie van 5G.' *3, blz 9

1 European Parliament Committee on Industry, Research and Energy
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights

2 5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

3 Effects of 5G wireless communication on human health https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

4 5G for Europe: An Action Plan, 2016; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=en

5 Public Consultation on the light deployment regime for small-area wireless access points
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-light-deployment-regime-small-area-wireless-access-points

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0911

7 Directive (EU) 2018/1972 establishing the European Electronic Communication Code

© 2024 Europeans for safe connections.