Problemen

Schadelijk voor alle leven

1. Is er een bewijs van risico's voor de menselijke gezondheid?

RF EMV interfereert met biologische, chemische en elektrische systemen in organismen.

Blootstelling heeft biologische effecten en heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Tot nu toe zijn onze blootstellingslimieten alleen ter voorkoming van temperatuurstijging vastgesteld, niet ter voorkoming van biologische effecten, zoals schade aan inwendige organen of zelfs aan DNA en andere schade, zie studies uit 2019 en 2020.

Wetenschappelijke studies bevestigen dat schadelijke gevolgen voor de gezondheid en biologische effecten, niet alleen die welke verband houden met temperatuur, kunnen optreden bij intensiteiten die een miljoen keer lager liggen dan de huidige grenswaarden voor blootstelling van de bevolking.

RF EMV vormen een belasting en een stressfactor voor het lichaam:

 • WHO EMF Project Rapport 2021 (pg. 2 para 4) bevestigt dat RF EMV organen aantasten, waaronder hersenen en voortplantingsorganen en kunnen leiden tot verminderde cognitieve functies en afnemende vruchtbaarheid.
 • Niet-thermische gezondheidseffecten van oxidatieve stress door Wi-Fi worden bevestigd in 23 gecontroleerde wetenschappelijke studies.
 • De straling van mobiele telefoons verhindert het herstelmechanisme van DNA-schade en heeft nadelige gevolgen voor de voortplanting. Het beïnvloedt de kwaliteit van het sperma en de ontwikkeling van de foetus. Met 5G-technologie en millimetergolven zullen de gezondheidseffecten nog groter zijn.

OPLOSSING:

Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen.

RF EMV vormen een grotere bedreiging voor kinderen dan voor volwassenen. Kinderen absorberen verhoudingsgewijs een veel hogere dosis aan straling bij blootstelling aan deze draadloze energie, als gevolg van belangrijke anatomische verschillen tussen een kind en een volwassene.

 • Kinderen hebben een kleiner hoofd dan volwassenen. De intensiteit waaraan de hersenen worden blootgesteld, neemt met 10%-15% toe voor elke millimeter dichterbij de stralingsantenne van de mobiele telefoon.
 • Kinderen hebben een kortere afstand van de schedel tot het centrum van de hersenen, een veel dunnere schedel dan volwassenen en hun hersenweefsel is meer absorberend. De schedel fungeert als een barrière voor de absorptie van straling. Daarom zijn kinderen minder beschermd dan volwassenen en ontvangen zij een grotere dosis straling in de hersenen.
 • Kinderen maken een snelle groei en ontwikkeling van hoofd en lichaam door. Een verstoring van de hersenontwikkeling op jonge leeftijd kan later in het leven aanzienlijke neurologische afwijkingen veroorzaken. Stamcellen zijn ook van cruciaal belang voor de ontwikkeling van kinderen en deze worden eveneens sterk beïnvloed door draadloze communicatie.

De EU Commissie voorziet niet in een erkende RF EMV bescherming met betrekking tot niet-thermische effecten voor kinderen, noch in scholen, noch in huizen of openbare plaatsen. De gezondheid van de kinderen wordt verwaarloosd waardoor zij worden gediscrimineerd (Schending van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Handvest van de Grondrechten).

OPLOSSING:

Gevoelige mensen worden gediscrimineerd.

In bevolkingsonderzoeken werd de verspreiding van EHS in 2013 geschat op 5% in Taiwan en 7% in Duitsland. 800.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk ondervinden ernstige gezondheidsschade van radiofrequente straling en elektromagnetische velden (RF EMV). Hetzelfde geldt in andere landen. Het leven van de elektrosensitieve mensen (EHS) kan zeer moeilijk zijn. Zij lopen de kans hun baan te verliezen en kunnen alleen leven en zich bewegen in omgevingen zonder RF EMV.

 • In een studie uit 2020 concluderen de wetenschappers het volgende: "Deze gegevens suggereren sterk dat EHS een neurologische pathologische aandoening is die gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen kan worden. Omdat EHS een nieuwe verraderlijke wereldwijde plaag aan het worden is waarbij miljoenen mensen betrokken zijn, vragen wij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om EHS als een neurologische aandoening op te nemen in de internationale classificatie van ziekten."
 • Al in 2001 werd een onderzoek gedaan onder mensen die klaagden over een slechte gezondheid die zij toeschreven aan blootstelling aan RF EMV. De symptomen omvatten slaapstoornissen, hoofdpijn, nervositeit of onrust, vermoeidheid en concentratieproblemen.

OPLOSSING:


2. Herzie de oude verordeningen!

Sinds 1999 is de aanbeveling van de Raad niet meer opnieuw geëvalueerd.

Al meer dan twee decennia lang zijn draadloze technologieën en het gebruik ervan spectaculair toegenomen, maar tot dusver heeft geen herziening van de aanbeveling van de Raad plaatsgevonden.

De oude Aanbevelingen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) zijn door de EU overgenomen in haar Aanbeveling van de Raad van 1999. ICNIRP is een particuliere organisatie en haar aanbevelingen zijn gebaseerd op enkele geselecteerde studies en sluit een groot aantal studies uit die schadelijke effecten van RF-EMV aantonen.

In 2009 heeft het Europees Parlement gevraagd aan de Raad van de EU om zijn aanbeveling te wijzigen en strengere blootstellingslimieten vast te stellen, maar dit is niet gebeurd.

In 2011 heeft het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) RF-straling geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend voor de mens (op basis van het verhoogde voorkomen van hersenkanker in verband met het gebruik van draadloze telefoons).

De bestaande openbare veiligheidslimieten beschermen de volksgezondheid onvoldoende tegen chronische blootstelling, en er komen nog veel meer toepassingen van draadloze technologieën aan.

OPLOSSING:


3. Zijn de Limieten Gebaseerd op de Beste Wetenschappelijke Informatie?

Dat zijn ze niet! De EU heeft in feite de minst beschermende richtlijn aangenomen.

De ICNIRP-richtlijnen geven grenswaarden die juist gunstige technologische voorwaarden voor het gebruik van draadloze technologieën garanderen in plaats van de volksgezondheid beschermen. Voor de arbeidsomstandigheden zijn er normen gesteld aan de maximale blootstelling gedurende de werktijd (8 uur per dag), maar in het privéleven tellen de mensen hun blootstellingstijd niet en zo worden zij mogelijk dag en nacht sterk blootgesteld.

Er zijn veel aanbevelingen voor strengere richtlijnen gedaan door deskundigen die onafhankelijk zijn van de telecommunicatie-industrie. Een collectief van medische deskundigen heeft bevestigd dat er al schadelijke niet-thermische effecten in het lichaam optreden bij niveaus die een miljoen lager liggen dan de waarden van ICNIRP-richtlijnen (0,01 mW/m2 ten opzichte van 10.000 mW/m2). Ondanks dit feit zijn de blootstellingslimieten in de meeste EU-landen alsmaar verhoogd.

In de EU-landen die wel strengere limieten hebben gehandhaafd, beschouwt de industrie deze als een belemmering voor de mogelijkheden van technische vooruitgang, hetgeen ook in het 5G-Actieplan voor Europa wordt gesteld.

De EU moet wetgeving maken die niet alleen de industrie, maar ook de mensen ten goede komt!

OPLOSSING:


4. Officiële experts hebben belangenconflicten...

...en belangrijk onderzoek wordt genegeerd.

De blootstellingslimieten van de EU worden vastgesteld door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP). Dit is een particuliere Duitse vereniging die bestaat uit maximaal 14 leden met een wetenschappelijke achtergrond, van wie de meesten zeer nauw verbonden zijn met de industrie.

De ICNIRP gaat er momenteel van uit dat het bestaan van niet-thermische effecten niet bewezen is. Wij vinden dat de ICNIRP tekortschiet omdat zij bewezen biologische effecten ontkent en alleen rekening houdt met thermische (warmte) effecten op het lichaam.

Een van de taken van de ICNIRP is het adviseren van de EU met betrekking tot de beperking van de blootstelling van het grote publiek aan RF EMV. En daarop is heel Europa aangewezen.

De EU hoort geen adviezen bij een particuliere organisatie in te winnen. Er bestaat al een Wetenschappelijk Comité voor Gezondheids-, Milieu- en Nieuwe risico's (SHEER) dat een permanent mandaat heeft om onafhankelijke updates te geven van de beschikbare wetenschappelijke gegevens, met inbegrip van de beoordeling van gezondheidsrisico's die in verband kunnen worden gebracht met blootstelling aan RF-EMV.

OPLOSSING:


5. Beschermt een veiligheidscertificaat onze gezondheid?

Nee. De veiligheidscertificaten bieden geen bescherming aan de miljarden gebruikers van mobiele telefoons.

De gezondheid van de consument wordt ernstig in gevaar gebracht door de verouderde en onnauwkeurige methodologieën voor het testen van mobiele telefoons en andere draadloze toestellen. Deze veiligheidsnormen zijn ontwikkeld door niet-overheidsinstellingen, die geen verantwoording hoeven af te leggen en die grotendeels door de industrie worden gefinancierd.

Het certificeringsproces maakt gebruik van een plastic dummy-hoofd van een man van 100 kg die met deze grootte slechts 3% van al de gebruikers van mobiele telefoons vertegenwoordigt. De veiligheidsnormen voor de meer dan zes miljard mobiele telefoons in de wereld beschermen dus niet de 97% van de bevolking die een kleiner hoofd dan het model heeft. Dit is zeer ernstig voor kleine kinderen, maar ook kleinere volwassenen absorberen aanzienlijk meer draadloze straling dan de plastic dummy schat.

De huidige veiligheidseisen

Draadloze apparaten, speelgoed en accessoires zijn niet voorzien van certificaten met de vermelding "veilig voor zwangere vrouwen", "veilig voor borsten/testes/ogen", "veilig voor kinderen".

OPLOSSING:

Klanten worden misleid en wettelijke niveaus worden overtreden.

Hoe groter de afstand - hoe lager de blootstelling aan het radiofrequente elektromagnetische veld (RF EMV).

Consumenten, waaronder ook de allerkleinsten, worden door de overheid niet adequaat geïnformeerd over de risico's van draadloze toestellen en deze worden vaak gedurende lange perioden in de nabijheid van kwetsbare lichaamsdelen zoals de voortplantingsorganen, de borstkas en de hersenen gehouden.

Fabrikanten brengen mobiele telefoons al meer dan twee decennia onder misleidende testomstandigheden op de markt, wat een enorm risico vormt voor de gezondheid en veiligheid van miljarden gebruikers:

 • De Franse regering stelde in 2015 vast dat 89% van de geteste telefoons hun gerapporteerde stralingsemissieniveaus overschreden. Sommige telefoons zonden tot vier keer meer straling uit dan de fabrikanten beweerden. Deze resultaten werden geheim gehouden voor de consument, maar na verschillende rechtszaken door Dr. Marc Arazi werden duizenden gegevens van SAR-tests die tussen 2012 en 2017 werden uitgevoerd, openbaar gemaakt door het Franse overheidsagentschap. Dit nieuwe industriële- en gezondheidsschandaal heeft de naam 'Phonegate' gekregen. 
 • Hoewel telefoons en tablets niet worden getest in posities van direct contact met het oor of het lichaam (bij 0 mm), maar op grotere afstanden voor het meten van lagere emissieniveaus, promoten de bedrijven de apparaten op zo'n manier dat consumenten geloven dat ze veilig zijn in elke positie of gebruiksomstandigheid.
 • De Europese Richtlijn RED 2014/53/EU wordt niet correct toegepast in de lidstaten, behalve in Frankrijk. Het Franse Nationaal Frequentieagentschap kan administratieve sancties opleggen voor apparaten die de reglementaire drempelwaarde voor stralingsemissieniveaus overschrijden, waaronder administratieve boetes, verzoeken om apparaten uit de handel te nemen en het terugroepen van reeds aangeschafte apparaten.

OPLOSSING:


6. Waarom is draadloze communicatie in de buurt van kinderen niet gereguleerd?

Sterker nog, het gebruik van Wi-Fi in scholen wordt zelfs extreem gestimuleerd.

In plaats van voorrang te geven aan bekabelde oplossingen, wordt er enorm aangedrongen op het gebruik van Wi-Fi in scholen, zonder enige aandacht voor de gezondheid van de kinderen die worden blootgesteld aan de radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV). De voorkeur voor kabels staat niet eens ter discussie.

Door de digitalisering worden scholen uitgerust met steeds meer apparaten die RF EMV genereren (desktopcomputers, laptops, notebooks, tablets, whiteboards, beamers en printers). Scholen worden een afzetmarkt voor bedrijven, er zijn geen beperkingen. Het gebruik van mobiele telefoons door schoolkinderen in schoolgebouwen is niet strikt gereguleerd.

Kinderen zijn kwetsbaarder voor draadloze communicatie dan volwassenen. Leraren en ouders worden niet voorgelicht over de gevaren van draadloze apparatuur, zelfs niet met betrekking tot kinderen.

OPLOSSING:


7. Zijn we ons bewust van de risico's?

Het publiek is niet op de hoogte van de potentiële gezondheidsrisico's noch van schadebeperkende maatregelen.

Op scholen en universiteiten wordt er geen goede voorlichting over radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) gegeven. Leraren zijn niet op de hoogte van dit probleem. Studenten worden meer beïnvloed door reclame dan door feitelijke kennis over draadloze technologie.

Medische beroepskrachten worden niet voorgelicht over de biologische effecten van RF EMV en krijgen geen opleiding over de behandeling van patiënten met elektrohypersensitiviteit.

Veel mensen worden bestraald op hun werkplek of thuiskantoor zonder dat zij het weten. Zij bestralen ook anderen zonder dat zij dat willen, door gebruik te maken van Wi-Fi, DECT-telefoons of mobiele telefoons. Veel werknemers maken bij hun werk gebruik van draadloze apparatuur zoals handsfree-apparaten, bluetooth-apparaten, DECT-telefoons, barcodescanners of betaalterminals.

De volgende- rechtszaken tonen duidelijk aan dat er behoefte is aan meer voorlichting:

 • Uitspraak rechtbank, Italië 2017: De Italiaanse regionale rechtbank oordeelt dat de tumor aan de gehoorzenuw van een man is veroorzaakt door het gebruik van een mobiele telefoon op het werk voor 3-4 uur per dag, gedurende 15 jaar. De man, een telecomoperator, kreeg de diagnose in 2010 en was in dienst bij Telecom Italia. Hij krijgt daarom een levenslange schadevergoeding van 500 euro per maand wegens arbeidsletsel.
 • Uitspraak van de rechtbank, Frankrijk 2011: De rechtbank van Montpellier oordeelde dat de aanklagers gegronde redenen hadden om bezorgd te zijn over de gevolgen voor de gezondheid van een mobiele zendmast en gelastte de exploitant om deze te ontmantelen.
 • Beslissing van het Hof, Spanje 2016: Een ingenieur in dienst van Ericsson in Spanje kreeg een schadevergoeding voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ernstige symptomen door Wi-Fi en straling van andere draadloze technologie op de werkplek, waarover een rechtbank in Madrid uitspraak deed.

OPLOSSING:


8. Kun je niet naar een veiliger plek gaan?

Nee. Er zijn geen stralingsarme/vrije zones in de gemeenten.

Volgens de fundamentele waarden van de Europese Unie moet iedereen eerlijk worden behandeld en moeten de rechten van minderheden worden gerespecteerd.

Men is niet van plan zones met lage niveaus van radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) in te stellen voor groepen gevoelige mensen (bv. elektrosensitieve of elektro-hypersensitieve mensen, zieken, senioren, zwangere vrouwen, kinderen) en flora en fauna.

 • Er wordt geen speciale aandacht besteed aan slaapzones, die het organisme de gelegenheid moeten geven om zich overdag van de blootstelling te herstellen. Adviezen van bouwbiologen voor een blootstelling van minder dan 0,01 mW/m2 worden niet erkend of opgevolgd.
 • Het openbaar vervoer biedt geen Wi-Fi- en stralingsvrije opties, zoals Wi-Fi- en mobiele communicatievrije compartimenten of voertuigen.
 • Hotels richten bijna nooit speciale kamers in voor slachtoffers van EHS; zelfs in ziekenhuizen en revalidatieklinieken wordt met deze kwestie geen rekening gehouden.

OPLOSSING:

Fauna en flora hebben geen schuilplaats

In de Europese Verdragen is uitdrukkelijk bepaald dat het voorzorgsbeginsel van toepassing is op het milieubeleid van de EU.

Radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) hebben een zeer negatief effect op fauna en flora, hetgeen leidt tot een afname van de biodiversiteit.

RF EMV is een vorm van milieuvervuiling die schadelijk is voor in het wild levende dieren. Sommige soorten worden in hun leefgebieden continu door telefoonmasten bestraald, hetgeen op lange termijn gevolgen heeft.

Daarom vormen microgolf- en radiofrequente verontreiniging een potentiële oorzaak voor de achteruitgang van dierpopulaties en de verslechtering van de gezondheid van planten die in de buurt van telefoonmasten leven.

OPLOSSING:


9. Hoe zit het met het Recht op Lichamelijke Integriteit?

Mensen worden niet geïnformeerd over, noch geven zij toestemming voor:

 • zenders op scholen, speelplaatsen en in woonwijken
 • het overgaan van analoge meters op draadloze slimme meters
 • een vergunningsvrije uitrol van small cells of draadloze toegangspunten in de nabijheid van woningen

Het 5G-Actieplan voor Europa heeft tot doel alle stedelijke gebieden, spoorwegen en grote wegen te bedekken met een zeer dicht netwerk van antennes en zenders. Small cells (SAWAP's) hebben maar een geringe gebiedsdekking. Bereiken van 20-150 meter zijn kenmerkend.

Verwacht wordt dat deze extra laag van technologie tot één miljoen aangesloten apparaten per vierkante kilometer kan bedienen. Zij werkt met hogere frequenties en sterke pulsaties, die biologisch actiever en dus ook gevaarlijker zijn dan niet-gepulseerde RF-EMV.

Verordening (EU) 2020/1070 bepaalt dat wanneer kleine cellen op openbare trottoirs worden geplaatst, slechts een afstand van ten minste 20 cm tussen de antenne en het menselijk lichaam in acht hoeft te worden aangehouden.

OPLOSSING:

De biologische, chemische, elektrische en zintuiglijke systemen van burgers worden onvrijwillig en voortdurend verstoord en beïnvloed door radiofrequente straling.

De meeste mensen hebben geen idee van de sterkte van de hen omringende radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV), noch van enige manier om deze te meten. De aanwezigheid van RF EMV wordt niet aangeduid, laat staan dat er gewaarschuwd wordt voor de intensiteit van de desbetreffende velden.

Mensen worden in veel gevallen bestraald, meestal onvrijwillig, door een combinatie van continue straling van diverse infrastructurele antennes en zendbronnen, maar ook van hun persoonlijke draadloze apparaten.

De meeste mensen gebruiken hun apparaten in de fabrieksinstelling, wat betekent dat de apparaten voortdurend radiofrequente straling uitzenden op hun maximale vermogensniveau en dat de mensen niet weten hoe zij dit gemakkelijk kunnen uitschakelen. Het merendeel van de bevolking is niet op de hoogte van het belang om de straling van persoonlijke apparaten tot een minimum te beperken wanneer ze niet worden gebruikt:

 • kinderen slapen met smartwatches en telefoons met actieve draadloze functies de hele tijd aan
 • mensen hebben hun Wi-Fi-router dicht bij hun bed en zetten hem 's nachts niet uit

OPLOSSING:


10. Hoe worden Bomen en Bijen geschaad door RF EMV?

Bijen verdwijnen, vogels raken gedesoriënteerd en bomen groeien langzamer.

In de Europese Verdragen is uitdrukkelijk bepaald dat het voorzorgsbeginsel van toepassing is op het gebied van het milieubeleid van de EU.

Radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) zijn een vorm van milieuverontreiniging die schadelijk is voor in het wild levende dieren, het verzwakt bijv. hun natuurlijke afweer, tast hun gezondheid aan, veroorzaakt problemen bij de voortplanting en beperkt hun verspreidingsgebied door de vernietiging van hun habitat. Daarom vormt verontreiniging met micro- en radiofrequente straling een potentiële oorzaak voor de achteruitgang van dierpopulaties en de verslechtering van de gezondheid van planten die in de buurt van telefoonmasten leven.

Voorbeelden:

OPLOSSING:


harmful to life
© 2024 Europeans for safe connections.