Problemen

Vernietiging van ons leefmilieu

11. Waarom is 5G niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen?

Omdat de effecten van digitalisering in de EU-wetgeving vrijgesteld zijn van milieueffectbeoordelingen.

De lidstaten hebben de bevoegdheid en de plicht om een milieueffectbeoordeling uit te voeren voor wat een "project" wordt genoemd.

Milieuactiviteiten zijn dus lokaal onderworpen aan effectbeoordelingen, maar de blootstelling van het milieu aan de gevaarlijke radiofrequente straling en de effecten van digitalisering niet, omdat deze geen "project" worden genoemd. Ook de uitrol van 5G wordt officieel geen project genoemd.

Het niet toepassen van de term "project" voor de uitrol van telecommunicatie-infrastructuur in het algemeen, heeft het blijkbaar mogelijk gemaakt om 5G-netwerken in Europa uit te rollen zonder voorafgaande gezondheids- en milieueffectbeoordelingen.

De lidstaten kunnen niet voldoen aan hun verplichting om het milieu tegen een dergelijke blootstelling te beschermen, ook al moeten zij volgens de nationale wetgeving zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor de mensen die er wonen. Op deze manier worden de lokale milieuwetten overruled en kan de industrie om het even welke apparatuur installeren, hoe schadelijk deze ook is voor het milieu.

OPLOSSING:


12. Hoe zit het met het Gigantische Elektriciteitsverbruik?

In plaats van een oplossing voor de klimaatverandering te zijn, bereikt de ecologische voetafdruk van de digitale economie met 5G juist een maximum.

5G is "een energievreter". 5G is verre van een oplossing voor de klimaatverandering. Integendeel, de digitale ecologische voetafdruk zal met 5G groter worden dan ooit.

Volgens rapporten uit de branche zal het energieverbruik van draadloze apparatuur en netwerken exponentieel toenemen. Het draadloze energieverbruik zal tot 2030 met 160% groeien en door 5G zal de wereldwijde CO2-uitstoot met ongeveer 250 megaton toenemen.

Volgens The Shift Project: "Het energieverbruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) neemt elk jaar met 9% toe. Het is mogelijk om deze groei te beperken tot 1,5% per jaar door over te stappen op zuinige digitale praktijken. De digitale transitie zoals die nu wordt uitgevoerd, draagt meer bij aan de opwarming van de aarde dan dat ze die helpt voorkomen. Er moet dus dringend actie worden ondernomen."

De ecologische voetafdruk van de digitalisering is enorm gegroeid en zal blijven groeien. Zo is er bijvoorbeeld een sterke toename van het streamen van films in hoge resolutie. Ultra HD vereist tien keer meer data dan de HD-resolutie en met meer data is ook meer energie nodig.

OPLOSSING:


13. Hoe zit het met de Enorme Verspilling van Grondstoffen?

Elke smartphone bevat meer dan 1000 stoffen...

... elk met zijn eigen energie-intensieve, giftig afval veroorzakende toeleveringsketen die met al zijn vervuiling een bedreiging vormt voor het milieu.

Naast de huidige uitrol van 5G-technologie met enorme hoeveelheden kabels en antennes zal de introductie van miljarden draadloze 5G-apparaten (zoals huishoudelijke apparaten, horloges, kleding, luiers, raamdecoratie) in ons dagelijks leven leiden tot meer consumptie, technologische veroudering en moeilijk te recyclen elektronisch afval.

De milieukosten van het "upgraden" naar een nieuw apparaat of een nieuw programma, waarvoor vaak een nieuwe computer en nieuwe randapparatuur nodig zijn, zijn extreem hoog. Voor elk daarvan zijn energie en grondstoffen gebruikt, vervuiling veroorzaakt en wordt giftig afval geproduceerd.

Het OESO-rapport van 2018 Global Material Resources Outlook to 2060 erkent de bijdrage van digitalisering aan de exponentiële toename van ontgonnen hulpbronnen (zeldzame aardmetalen en mineralen). Het rapport voorziet een verdubbeling van het wereldwijde gebruik van primaire materialen tussen nu en 2060. Ook de waterverontreiniging en waterschaarste door overmatig gebruik, de vernietiging van natuurlijke leefgebieden, de ontbossing en de droogte zouden toenemen, met gevolgen voor de flora/fauna en de menselijke gezondheid.

OPLOSSING:


14. Waarom worden de Verspilling van Grondstoffen en Energie buiten beschouwing gelaten?

Omdat draadloze elektronische apparaten niet zijn opgenomen in de huidige Ecodesign Richtlijn...

... die voorschrijft dat fabrikanten van energie gebruikende producten in de ontwerpfase verplicht worden het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten van producten te verminderen.

De Ecodesign Richtlijn 2009/125/EG stelt eisen aan het milieu gerelateerde ontwerp van "energie verbruikende producten" (ErP) voor 40 productgroepen, waartoe elektronische apparaten die voor digitalisering worden gebruikt niet behoren.

Hoewel de richtlijn in de eerste plaats tot doel heeft het energieverbruik te verminderen, is zij er ook op gericht rekening te houden met andere milieufactoren: materiaalgebruik, watergebruik, verontreinigende emissies, afvalproblematiek en mogelijkheid tot recycling.

De lancering van 5G zal naar verwachting veel nieuwe onderling verbonden apparaten op de markt brengen, waarvan de meeste hun voorgangers zullen vervangen. De cyclus van het kopen van nieuwe en het weggooien van oude apparaten wordt dus aanzienlijk versneld. In plaats van de milieu-impact te verminderen en energie te besparen, zal er een hele nieuwe industrie ontstaan die duizenden satellieten bouwt, exploderende hoeveelheid van nieuwe generaties antennes en elektronische apparaten zoals honderden miljoenen mobiele telefoons, tablets, tot zelfs apparatuur voor het internet van dingen onderwater, enz.

OPLOSSING:


15. Classificeert de EU draadloze communicatie als verontreinigend?

Nee. Maar verzekeringsmaatschappijen wel.

De EU definieert een verontreinigende substanties als: "een substantie of een groep substanties die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of voor de menselijke gezondheid vanwege de eigenschappen ervan en de introductie ervan in het milieu". En vervolgens geeft zij een lijst van 91 verontreinigende substanties.

Radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) zijn echter niet in deze lijst opgenomen, hoewel veel wetenschappers deze als verontreinigend beschouwen.

Het is onaanvaardbaar dat de EU RF EMV niet als verontreinigende factor classificeert, terwijl verzekeringsmaatschappijen, die zich niet willen verzekeren tegen bepaalde schade in verband met verontreinigende factoren, RF EMV duidelijk als verontreinigende factor definiëren:

"Onder verontreinigende factoren worden verstaan: Elke vaste, vloeibare, gasvormige of thermische irriterende of verontreinigende factor met inbegrip van rook, damp, roet, dampen, zuren, basen, chemicaliën, kunstmatig geproduceerde elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische velden, geluidsgolven, microgolven, en alle kunstmatig geproduceerde ioniserende of niet-ioniserende straling en afval. Afval omvat materialen die moeten worden gerecycled, gereconditioneerd of teruggewonnen." (AT&T Mobiele Verzekering)

OPLOSSING:


16. Hoe zal 5G de ecosystemen beïnvloeden?

Niemand weet het, omdat de impact van 5G-technologie op levende ecosystemen niet wordt gemonitord.

Honderden collegiaal getoetste wetenschappelijke studies wijzen er sterk op dat radiofrequente elektromagnetische velden (RF EMV) op niveaus die ver onder de huidige grenswaarden liggen biologische effecten veroorzaken.

De niveaus van blootstelling aan RF-EMV zijn ten opzichte van de uiterst lage natuurlijke niveaus reeds ongeveer 1018 maal zo hoog geworden.

Zonder monitoring staan we voor de volgende problemen:

  • De uitrol van 5G zal in strijd zijn met de huidige milieuwetgeving (Habitat- en Vogelrichtlijn) in de EU-verordeningen en de verdragen van Bern en Bonn ter bescherming van natuurlijke habitats en migrerende soorten.
  • De biodiversiteit zal blijven afnemen. Een afname met meer dan 75% in 27 jaar van de totale biomassa van vliegende insecten in beschermde gebieden kan alleen worden veroorzaakt door andere verontreinigingen dan die welke reeds zijn onderzocht.
  • Insecten leven in natuurlijke elektromagnetische velden, en als deze sterk worden blootgesteld door de kunstmatige velden van mobiele telefoons, zal dat ernstige gevolgen hebben. Uit studieresultaten blijkt uit de omvang van de bijenkolonies, de prestaties van de werkbijen, de stuifmeelinput, de honingproductie, het oriëntatievermogen, dat de bijen te lijden hebben en dat hun immuunsysteem wordt verzwakt onder invloed van mobiele telefoons.

OPLOSSING:


17. Wat is het gevaar van satellieten?

Er is geen beoordeling van milieueffecten als ruimtepuin en raketdampen.

De Low Earth Orbit satellieten (in een lage baan rond de aarde) hebben een korte levensduur, na 5 jaar worden zij uit hun baan gehaald, verbranden zij in de atmosfeer en tasten daarmee de ozonlaag aan.

De satellieten hebben ook een zeker uitvalpercentage. Ruwweg 2,5% uitval is niet zo slecht in deze industrie, maar als dat cijfer geldt voor bijv. de Starlink-vloot van SpaceX, kan dat leiden tot meer dan 1.000 niet werkende Starlink-satellieten als ruimtepuin achterblijven.

Er bevindt zich momenteel ongeveer 7.000 ton ruimtepuin in banen rond de aarde (terwijl er nog eens 3.000 ton aan actieve ruimtevaartuigen is).

ASTRIAGraph, een systeem dat het mogelijk maakt objecten die draaien in een baan om de aarde, te monitoren, te beoordelen en te verifiëren, heeft een interactieve kaart ontwikkeld waarop het puin kan worden afgebeeld.

OPLOSSING:

Astronomen klagen over licht- en radiovervuiling.

Het aantal kunstmatige objecten die om de aarde draaien, beperkt nu al in ernstige mate de astronomische waarnemingen, niet alleen in het optische, maar ook in het radiospectrum. Over enkele jaren kan de totale helderheid van de nachthemel door de hoeveelheid ongewenst licht die in de atmosfeer wordt verstrooid, met meer dan 10% boven het natuurlijke niveau uitstijgen.

Deze helderheid van de satellieten is zeer hoog voor de gevoelige astronomische instrumenten. De Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) heeft simulaties gepubliceerd van het effect van satellieten op optische instrumenten.

Ten slotte als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, verstoren zij het natuurlijke zicht op de nachtelijke hemel, die voor het natuurlijke en culturele erfgoed van de mensheid van het grootste belang is.

OPLOSSING:

Er is geen milieueffectbeoordeling van radiofrequente straling.

Satellieten zenden straling uit in het radiofrequentiespectrum (3-30 GHz). Zie meer in ons EU-blogartikel.

Op grondniveau zal de straling van satellieten vrij laag zijn, maar ook zeer lage straling heeft biologische effecten op levende organismen. En met zo'n uitgebreide dekking van satellieten zullen er geen plaatsen meer op aarde zijn zonder door de mens gemaakte straling in het radiospectrum.

Hoewel de Internationale Telecommunicatie Unie draadloze frequenties beheert, is er geen internationale instantie die bevoegd is om satellietlanceringen te reguleren. De wetenschappers in het SATCON1-Rapport maken zich zorgen over de 100.000 of meer LEO-satellieten waarvan de lancering wordt voorbereid door vele bedrijven en regeringen.

OPLOSSING:


18. Orbitale ruimte - een natuurlijke rijkdom die vrij kan worden geëxploiteerd?

Volgens de wet wordt de orbitale ruimte niet beschouwd als een deel van het milieu, en daarom zijn er geen beperkingen.

De ruimte wordt beschouwd als een natuurlijke hulpbron, "het nieuwe goud", dat onbeperkt kan worden geëxploiteerd, zoals de mensheid met andere natuurlijke rijkdommen heeft gedaan, met desastreuze gevolgen voor het milieu. Europese ruimtevaartactiviteiten worden niet beoordeeld op hun milieueffecten, hoewel de menselijke activiteiten in de ruimte een enorme impact hebben op het milieu op aarde en grote bedreigingen vormen, zoals te lezen is in ons EU-blogartikel.

In 2020 heeft de Britse regering de Verenigde Naties opgeroepen om internationale onderhandelingen op te zetten om af te spreken hoe landen verantwoordelijk in de ruimte moeten opereren en in 2021 heeft het nieuwe hoofd van het Europees Ruimteagentschap er bij de Europese leiders op aangedrongen om in te grijpen en te coördineren om te voorkomen dat SpaceX CEO Elon Musk van de ruimte-economie zijn persoonlijke speeltuin maakt.

In het Europese ruimtevaartbeleid wordt weinig rekening gehouden met de milieueffecten van ruimtevaartactiviteiten. De ruimte wordt gezien als een natuurlijke hulpbron die vrij kan worden geëxploiteerd in een "race" tegen andere geostrategische en economische belangen.

OPLOSSING:


protect environment
Foto: [M]: Hedi Xandt; SABarton / Getty Images / DER SPIEGEL
© 2024 Europeans for safe connections.