Supporters 24th January 2022

Brief van professor Thiede

Steunbrief voor het 5G-EU-burgerinitiatief

Volgens het Verdrag betreffende de Europese Unie moet de EU een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu nastreven. Daarom is het hoog tijd dat politiek, bedrijfsleven, economie, rechtswezen, autoriteiten, geneeskunde en, als laatste maar niet in het minst, de kerken, de gezondheidsschade die mobiele straling kan veroorzaken serieuzer nemen dan voorheen.

Hier is een stevige herbezinning van de politiek en de samenleving nodig. De organisaties van talrijke burgerinitiatieven in vele landen - en nu ook het Europese burgerinitiatief 5G - hebben terecht soortgelijke oproepen gedaan.

De manier waarop mobiele communicatie tot nu toe is uitgebreid, met als doel over een zo groot mogelijk gebied binnenshuis "dekking" te geven, gaat voorbij aan de behoeften en rechten van veel mensen die last hebben van kunstmatige gepulseerde straling. Het draagt bij aan een tweedeling van de bevolking en moet alleen al om die reden worden gecorrigeerd. Eenzijdige, zelfs reductionistische interpretaties van internationale wetenschappelijke bevindingen aangaande biologische effecten van straling van mobiele telefoons en de daaruit voortvloeiende bagatelliseringen moeten nu eindelijk eens wijken voor een breed gedeelde opvatting en praktische consequenties.

Al in 2012 wees ik in mijn boek "Mythos Mobilfunk. Kritik der strahlenden Vernunft" (De mythe van mobiele communicatie: kritiek van de stralende rede) op het complexe probleem, dat ondertussen nog nijpender is geworden. Tien jaar later verwelkom ik het 5G EU-burgerinitiatief en wens het alle mogelijke succes, in het belang van talloze Europese burgers!


Werner Thiede
Theoloog, apl. Professor, emeritus predikant, publicist
http://www.werner-thiede.de
Duitsland

© 2024 Europeans for safe connections.