Supporters 1st January 2022

Brief van professor Johansson

Steunbetuiging voor de oproep van het Europees burgerinitiatief "Stop 5G"

Het Europees burgerinitiatief "Stop 5G" wijst erop dat 5G schadelijk zal zijn voor het leven op aarde, het milieu zal vernietigen door niet-duurzaam energieverbruik, stralingsemissies, schadelijke mijnbouw en vervuiling, die allemaal de biodiversiteit en natuurlijke habitats in gevaar brengen, en onze privacy zal bedreigen, wat vervolgens weer het risico van cybercriminaliteit, datalekken, diefstal, wederverkoop en misbruik van kunstmatige intelligentie verhoogt. Kortom, de oproep van het Europees burgerinitiatief "Stop 5G" wil het leven, het milieu en onze gegevens beschermen door middel van strenge aanbevelingen, doeltreffende eisen inzake zelfbescherming en de daaruit voortvloeiende maatregelen ten behoeve van de mens en de natuur, en een strikte regulering van de stralingsbronnen van elektromagnetische velden (EMV) en de blootstelling van het algemene publiek en van de natuur daaraan.

Mijn naam is Olle Johansson, en ik ben een neurowetenschapper, gepensioneerd van het wereldberoemde Karolinska Instituut en het al even beroemde Koninklijk Instituut voor Technologie, Stockholm, Zweden, die beide in verband worden gebracht met Nobelprijzen voor fysiologie of geneeskunde, scheikunde en natuurkunde, en ik dien een getuigenis in ter ondersteuning van de oproep van het Europees burgerinitiatief "Stop 5G", omdat ik begrijp dat u zich momenteel zorgen maakt over de snelle uitrol van draadloze systemen, met name de 5G-versie van mobiele telefooncommunicatie, zonder adequate informatie-uitwisseling met het publiek, alsook over de cumulatieve schade die steeds groter wordt als gevolg van de huidige, snel toenemende niveaus van radiofrequente straling.

Al vele jaren bestudeer ik de gezondheids- en biologische effecten van draadloze gadgets, zoals mobiele telefoons, DECT-telefoons, WIFi, draadloze babyalarmen, slimme meters, laptops, en dergelijke. Tijdens dit werk ben ik benaderd door vele bewoners over de hele wereld, in verband met verschillende wetsvoorstellen, appeals en openbare oproepen, en in verband met geplande zendmasten, draadloze systemen in de buurt van en in scholen, slimme meters in huizen en op werkplekken, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, en nog veel meer.

Draadloze communicatie wordt nu op zeer snelle wijze in ons dagelijks leven ingevoerd. Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat blootstelling aan elektromagnetische velden kan leiden tot zeer ongewenste gezondheidseffecten. Dit is aangetoond in een zeer groot aantal studies en omvat beschadiging van het cellulaire DNA (wat kan leiden tot het ontstaan van kanker en tot mutaties die van generatie op generatie overgaan), verstoringen en wijzigingen van cellulaire functies zoals een toename van intracellulaire stimulatiepaden en calciumverwerking, verstoring van weefselstructuren zoals de bloed-hersenbarrière (waardoor giftige stoffen de hersenen kunnen binnendringen), gevolgen voor de bloedvaten en de immuunfuncties, en verlies van vruchtbaarheid. Er zij op gewezen dat wij niet de enige soorten zijn die in gevaar zijn, praktisch alle dieren, planten en bacteriën kunnen in het gedrang komen. Voor de laatste hebben Taheri et al. (2017) aangetoond dat de blootstelling aan 900 MHz gsm-straling en 2,4 GHz radiofrequente straling, uitgezonden door gewone Wi-Fi-routers, Listeria monocytogenes en Escherichia coli resistent maakte tegen verschillende antibiotica. Te zeggen dat deze bevinding "eng" is, is een klassiek Engels understatement.

Omdat de effecten reproduceerbaar zijn en niet kan worden uitgesloten dat er een verband met ziektes bestaat, moet het Voorzorgsbeginsel van kracht zijn bij de toepassing van deze nieuwe technologie in de samenleving. Daarom moeten de beleidsmakers onmiddellijk de blootstelling streng onder controle brengen door op biologische basis maximale blootstellingsrichtlijnen vast te stellen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de niet-thermische effecten op lange termijn, en met bijzonder kwetsbare groepen, zoals bejaarden, zieken, genetisch en/of immunologisch gehandicapten, kinderen en foetussen, en personen met de functionele handicap elektrohypersensitiviteit (die in Zweden een volledig erkende functionele handicap is, en daarom een jaarlijkse overheidssubsidie voor gehandicapten ontvangen).

In essentie levert de wetenschap dus steeds overtuigender bewijs dat de straling die door onze draadloze telecommunicatiesystemen wordt uitgezonden, gevolgen kan hebben voor biologische systemen, waaronder mensen en dieren in het wild. Deze biologische effecten doen zich zelfs voor bij zeer lage blootstellingsniveaus.

Het is duidelijk niet voldoende ervoor te zorgen dat de blootstellingsniveaus onder de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen niveaus blijven. De aanbevelingen van de WHO zijn bedoeld om cellen te beschermen tegen buitensporige temperatuurstijgingen na maximaal 30 minuten blootstelling aan radiofrequente/microgolfstraling. De grondslagen voor deze aanbevelingen zijn eind jaren negentig gelegd en zijn sindsdien niet meer herzien, ofschoon

– de draadloze technologieën zich in de afgelopen 20 jaar zeer snel hebben ontwikkeld

– het blootstellingspatroon volledig is veranderd (alomtegenwoordige, herhaalde, langdurige blootstelling, blootstelling van kinderen, foetussen, enz.)

– er aanzienlijke wetenschappelijke vooruitgang is geboekt bij de identificatie van biologische en gezondheidseffecten.

Vandaag de dag kunnen we niet langer ontkennen dat duizenden en duizenden studies aangeven dat er zeer reële effecten zijn. De ongebreidelde ontwikkeling van draadloze systemen is op min of meer korte termijn in conflict met de gezondheid en met de bescherming van ecosystemen. Uit waarnemingen en uit de opgedane ervaring blijkt dat er nu al schade optreedt.

Ik wil u eraan herinneren dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 2011 de radiofrequentie- en microgolf-emissies van draadloze technologieën als mogelijk kankerverwekkend heeft geclassificeerd. Kanker is echter slechts een van de langetermijngevolgen van langdurige blootstelling. Radiofrequente straling tast onze cellen aan lang voordat kanker ontstaat. Ons lichaam reageert met oxidatieve stress en ontstekingsprocessen. Bij herhaalde of langdurige blootstelling worden deze mechanismen blijvend geactiveerd en kunnen slaapstoornissen, stoornissen in cognitieve en reproductieve functies, schade aan cellen en DNA ontstaan. Op lange termijn worden de afweersystemen van het lichaam uitgeput en dreigen ziekten:

– terugkerende infecties,

– onvruchtbaarheid,

– ontwikkelingsstoornissen (b.v. embryonaal),

– neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen,

– hart- en vaatziekten,

– neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Alzheimer,

– kanker.

Met elke generatie draadloze technologie groeit ook het aantal elektrohypersensitieve personen die fysiek lijden onder de blootstelling aan elektromagnetische straling, of zij zich nu wel of niet bewust zijn van hun elektrohypersensitiviteit. Nocebo- of psychologische verklaringen zijn duidelijk niet voldoende om het verschijnsel te verklaren.

De oproep van het Europees burgerinitiatief "Stop 5G" om "verbonden maar beschermd" te blijven, kan moeilijk blijken voor personen met de functionele beperking elektrohypersensitiviteit, maar het kan - als werkmodel - toch een stap in de goede richting zijn.

Wist u dat?

  • Ten minste 350 miljoen mensen over de hele wereld elektrohypersensitief (EHS) zijn?
  • Veel EHS-ers dakloos zijn en in hun auto moeten wonen?
  • Twee beroemde EHS-lijders waren/zijn Nikola Tesla en Gro Harlem Brundtland, voormalig hoofd van de WHO?
  • In haar internationale classificatie van ziekten, de WHO als "externe oorzaken van morbiditeit en mortaliteit (V01-Y98)" blootstelling aan andere niet-ioniserende straling (W90), en blootstelling aan radiofrequentie (W90.0XXA, W90.0XXD, W90.0XXS) vermeldt?
  • De enige remedie voor iemand die lijdt aan EHS is te verhuizen of afschermingsmaterialen te kopen die duizenden euro's kosten?
  • Deze discriminatie in strijd is met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?
  • Zweden EHS erkent als een "functionele beperking"? In Zweden hebben mensen met EHS hun eigen organisatie, De Zweedse Vereniging voor Elektrohypersensitieven, die een jaarlijkse overheidssubsidie ontvangt?
  • Alle mensen met de functionele beperking elektrohypersensitiviteit recht hebben op een gelijkwaardig leven in de maatschappij, gebaseerd op gelijkheid? Een van de belangrijkste principes om dit te bereiken is toegankelijkheid. Dit betekent dat waar je ook woont, je volgens het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap recht hebt op dezelfde bescherming als Zweedse mensen met EHS. (Voor meer informatie, zie "Elektrohypersensitiviteit: een functiebeperking als gevolg van een ontoegankelijke omgeving")

De invoering van 5G, 6G en het toekomstige 7G, naast de bestaande technologieën, zal de blootstelling van de wereldbevolking en van de natuur zeker verhogen. Maar afgezien van de extra hoeveelheid elektromagnetische vervuiling die 5G met zich mee zal brengen, bestaat het sterke vermoeden dat deze technologie (frequenties, modulaties, pulsaties, bundels met een nauwe focus en richting, verdichting van de antennenetwerken) nog ernstigere gezondheids- en milieurisico's met zich mee zal brengen dan de bestaande technologieën.

Ingenieurs en de telecomindustrie beweren gretig dat er niets aan de hand is omdat de hoogfrequente straling van 5G vooral aan de rand van het lichaam zou worden geabsorbeerd. Dit is gebaseerd op de veronderstelde eigenschap van de huid dat hoe hoger de stralingsfrequentie is, des te ondieper de stralingspenetratie. Met andere woorden, het grootste deel van de elektromagnetische absorptie (en opwarming) zou plaatsvinden in de eerste paar millimeter van het lichaamsoppervlak.

Door te concluderen dat er geen risico is, vergeet men dat oppervlakte-effecten aanzienlijk kunnen zijn op externe cellen en weefsels (huid, ogen bijvoorbeeld), alsook op alle bloedcellen die om de vijf minuten het buitenste gedeelte van de huid zullen passeren. Er zijn redenen om aan te nemen dat de invoering van 5G gepaard kan gaan met een toename van het aantal melanomen en andere huidkankers en oogaandoeningen. Tenslotte is uit praktische tests geen dergelijk afschermingseffect gebleken, hetgeen erop wijst dat de doordringing van het lichaam toch volledig is.

Maar niet alleen oppervlakte-effecten zijn zorgwekkend. Er is ook een sterk vermoeden dat 5G-straling gevolgen kan hebben ver voorbij de perifere lagen van het lichaam. Levende materialen zijn niet alleen maar homogene en inerte geleidende materialen. Het is een grote vergissing om voorbij te gaan aan de complexiteit van biologische systemen die op andere wijze dan alleen door verhitting op externe elektromagnetische prikkels kunnen reageren. Elektromagnetische verstoringen en chemische mediatoren (b.v. ontstekingsmediatoren) kunnen door het gehele lichaam worden verspreid en diep in het lichaam biologische (niet-thermische) effecten teweegbrengen. Dergelijke verstoringen hebben ook een ideale verspreidingsroute via de perifere zenuwen, die zich zeer dicht, 20-40 µm onder het oppervlak bevinden. En kijk bovendien eens naar het enorme aantal kleine dieren, planten, schimmels en bacteriën die gemakkelijk binnen de reikwijdte van een "penetratie van enkele millimeters" vallen, of tellen mieren dan niet mee...?

Vergeet bovendien niet dat alle levende wezens elektrosensitief zijn! En gezien de buitengewone elektromagnetische gevoeligheid van levende systemen, is het geen verrassing dat zij zelfs bij lagere blootstellingsniveaus kunnen worden aangetast, vooral als de blootstelling overal en langdurig is. En de blootstellingsniveaus zijn, zoals u weet, niet "laag" - vergeleken met de natuurlijke achtergrond van dergelijke frequenties komen de door de mens gemaakte frequenties met kolossale, astronomische, bijbelse sterktes; alleen al bij de huidige 3G-systemen is een maximaal blootstellingsniveau van 1.000.000.000.000.000.000 maal de natuurlijke achtergrond toegestaan! En dit is vóór de toevoegingen van 4G en 5G, en andere soortgelijke bronnen!

Over de hele wereld worden dramatische verminderingen van bestuivende insectenpopulaties waargenomen, bijvoorbeeld in Duitsland waar meer dan 75% van deze gewoon verdwenen is, en onlangs hebben de media melding gemaakt van een vermindering van meer dan 90% van de hommelpopulaties in de VS. Ik maak me hier grote zorgen over, ik heb al een aantal documenten in mijn archieven die over dit onderwerp gaan; ik heb er onlangs zelfs een kort commentaar op geschreven: "To bee, or not to bee, that is the five "G" question". Ik weet ook dat andere gebieden in de wereld melding hebben gemaakt van soortgelijke massale sterfte onder bijenvolken, en ik probeer nu vooral manieren te vinden om onze bestuivers in stand te houden, te beschermen en te verbeteren, waar ze zich ook bevinden, en zo onszelf in stand te houden, te beschermen en te versterken. Als we ons niet hiervoor inspannen, kunnen we zeker afstevenen op een moment in de geschiedenis waarop toekomstige generaties - als die er al zijn - ons zullen vragen: "Waarom hebben jullie niet gereageerd en gehandeld?"

De scholen van vandaag staan vol met een breed scala van draadloze apparatuur, die allemaal radiofrequente straling uitzenden. In de VS beweren fabrikanten dat hun apparaten voldoen aan de veiligheidsrichtlijnen van de Federale Commissie voor Communicatie (FCC), maar de FCC is onlangs door het Amerikaanse Hof van Beroep voor het District Columbia Circuit gelast deze 25 jaar oude veiligheidsrichtlijnen voor blootstelling toe te lichten en opnieuw te evalueren, dit keer rekening houdend met nieuwe studies die aantonen dat blootstelling schadelijk kan zijn, vooral voor kinderen. De toenemende blootstelling van kinderen aan radiofrequente straling in scholen, en het gebrek aan corrigerende maatregelen die elke school kan nemen om die blootstelling te verminderen, en de toenemende juridische implicaties voor schoolbestuurders die bewust leerlingen onder hun hoede blootstellen aan dit bewezen gevaar, worden overweldigend, niet alleen in de VS, maar over de hele wereld.

Bestaande draadloze technologieën liggen steeds meer onder vuur vanwege de grote risico's die zij vormen voor de gezondheid en het milieu. Daarom steun ik uw bezorgde burgers en de oproep van het Europese burgerinitiatief "Stop 5G" om alle nodige maatregelen te nemen om de uitrol van 5G - en andere draadloze blootstellingen - een halt toe te roepen en de algemene blootstellingsniveaus te verlagen, met inbegrip van WiFi in scholen.

Ik stel voor dat u allen handelt voor het te laat is.


Olle Johansson
Professor, PhD
Hägersten, Zweden
https://newsvoice.se/?s=Olle+Johansson

© 2024 Europeans for safe connections.