Supporters 12th February 2022

Brief van professor Kühling

Waarom ondertekening van dit initiatief zo belangrijk is

Uit de huidige technologische beoordeling van de gevolgen van straling van mobiele telefonie voor het Europees Parlement blijkt dat er "voldoende bewijs" beschikbaar is voor het kankerverwekkende effect van niet-ioniserende straling bij proefdieren, alsook voor de aantasting van de vruchtbaarheid bij mannen, mannelijke ratten en muizen. Ook de wijze waarop "oxidatieve celstress" in levende organismen door kunstmatige elektromagnetische velden wordt veroorzaakt, wordt na een uitvoerig onderzoek van de beschikbare literatuur grotendeels begrepen. Als men deze feitelijke situatie relateert aan de in heel Europa geldende wettelijke beginselen van bescherming tegen gevaren en van voorzorg, dan wordt een duidelijk dilemma zichtbaar: in de meeste lidstaten is geen afdoende bescherming tegen de gevaren geregeld en er wordt evenmin voldoende rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel.

Ook al ontbreekt het nog aan definitieve wetenschappelijke bevindingen, toch is in de EU het artikel 191 van de VWEU van toepassing, dat bepaalt dat moet worden gestreefd naar een "hoog niveau van milieubescherming", gebaseerd op de beginselen van voorzorg en preventie. Zoals de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie stellen: "Wanneer het bestaan en de omvang van risico's voor de menselijke gezondheid onzeker zijn, kunnen de instellingen beschermende maatregelen nemen zonder te wachten tot het bestaan en de omvang van die risico's onomstotelijk zijn komen vast te staan." Dergelijke maatregelen ontbreken echter grotendeels zoals blijkt uit de nu duidelijk feitelijke situatie; in Duitsland gaat de betreffende regelgeving hier geheel aan voorbij.

Volgens het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens zijn bij de bescherming van de woning ook radiogolven een mogelijke feitelijke basis voor ingrijpen. In de uitoefening van dit recht op onschendbaarheid mag echter alleen worden ingegrepen indien dit bij wet is voorgeschreven of voorzien. In Duitsland bestaat hiervoor echter geen rechtsgrondslag. De beginselen van het Europees recht moeten dringend op uniforme wijze worden toegepast.

Zowel voor de bescherming tegen gezondheidsrisico's als voor voorzorgsmaatregelen is er dringend behoefte aan technisch betrouwbare veiligheidsnormen en voorzorgsvoorschriften, zodat de verregaand ongebreidelde uitbreiding van de infrastructuur voor mobiele communicatie eindelijk wordt gereguleerd met het oog op de bescherming van mens en natuur.

Ik heb dit zojuist geschetst in mijn "White Paper on Mobile Communications".


Wilfried Kühling
Professor Dr.-Ing. habil.,
Instituut voor Geowetenschappen en Geografie Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg (ret.)
Duitsland

© 2024 Europeans for safe connections.