Solutions

Our Objectives

Rozwój sieci 5G zagraża naszym prawom do zdrowego środowiska, wolności i prywatności.


Wzywamy Komisję do zaproponowania przepisów chroniących obywateli i środowisko przed tymi zagrożeniami:

Promieniowanie szkodzi ludziom, faunie i florze. Aktualne limity narażenia nie zapewniają wystarczającej ochrony – zwłaszcza osób podatnych na zagrożenia (takich jak dzieci, kobiety ciężarne, pacjenci, osoby starsze), zwierząt, owadów zapylających i roślin.

Należy wprowadzić przepisy chroniące wszystkie formy życia przed promieniowaniem w zakresie częstotliwości radiowej i promieniowaniem mikrofalowym *


Technologia 5G spowoduje wzrost liczby podłączonych do sieci urządzeń elektronicznych, anten i satelitów. Skutkiem tego będzie zużycie energii niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, emisje promieniowania, szkodliwe górnictwo i zanieczyszczenie, co będzie stanowiło zagrożenie dla różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych.

Należy wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony środowiska przed wszystkimi skutkami 5G i cyfryzacji *


5G umożliwia masowe gromadzenie danych i nadzór nad obiektami podłączonymi do sieci. Zwiększy to ryzyko cyberprzestępczości, wycieku danych, kradzieży, odsprzedaży i niewłaściwego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Należy zapewnić skuteczną ochronę danych w celu zabezpieczenia naszej prywatności, bezpieczeństwa i wolności *


* konkretne wnioski w załączniku

© 2024 Europeans for safe connections.