Solutions

Protection of all life on Earth

Wprowadzić przepisy chroniące wszelkie życie przed promieniowaniem w zakresie częstotliwości radiowych i promieniowaniem mikrofalowym

Setki recenzowanych , niezależnych od branży, badań naukowych, w tym najnowsze badania, dowodzą, że pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (RF EMF) mają szkodliwe  działania biologiczne przy natężeniach o miliony razy niższych niż obecnie obowiązujące limity. Domagamy się stosowania zasady ostrożności wobec RF EMF w celu ochrony przed zagrożeniami dla środowiska i zdrowia ludzkiego.


Dziesięć postulatów do wdrożenia do prawa Unii Europejskiej:

Proposal 1

Ustanowienie limitów narażenia na pola RF EMF w oparciu o wszystkie skutki zdrowotne i biologiczne, a nie tylko te związane z oddziaływaniami termicznymi, w celu ochrony ludzi – przede wszystkim dzieci, kobiet w ciąży, pacjentów, osób starszych, niedołężnych, cierpiących na nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne (EHS), osób poszkodowanych w wyniku tego promieniowania oraz osób korzystających z urządzeń lub implantów elektromedycznych; stosowanie zasady ostrożności.

Read more

Proposal 2

Aktualizacja zalecenia 1999/519/WE i dyrektywy 2013/35/UE w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Akty te „powinny być regularnie poddawane przeglądom i ponownej ocenie”.

Read more

Proposal 3

3. Zalecenie 1999/519/WE i dyrektywa 2013/35/UE w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy „muszą być oparte na najlepszych dostępnych danych naukowych”. Domagamy się, by limity opierały się na tych SPOŚRÓD WSZYSTKICH dostępnych naukowych i empirycznych wytycznych, które zapewniają NAJLEPSZĄ OCHRONĘ...

Read more

Proposal 4

Zapewnienie, że  dodatkowe wytyczne dotyczące narażenia były opracowywane przez naukowców posiadających fachową wiedzę biomedyczną, którzy są wolni od konfliktu interesów: wyznaczenie nowego panelu lub rozszerzenie działań komitetu SCHEER w celu oceny bioaktywnych parametrów RF EMF.

Read more

Proposal 5

Zagwarantowanie, by w testach urządzeń bezprzewodowych, anten oraz ich działania oceniane były wszystkie aktywne biologicznie parametry RF EMF.

Read more

Proposal 6

Zastąpienie połączeń bezprzewodowych przewodami. Uczynienie tego natychmiast w miejscach takich jak szpitale, przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości i wszystkie budynki użyteczności publicznej.

Read more

Proposal 7

Edukowanie społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z połączeniami bezprzewodowymi oraz o tym, jak minimalizować te narażenia (np. poprzez stosowanie przewodów).

Read more

Proposal 8

Zalecenie państwom członkowskim, by tworzyły w miastach i gminach strefy niskiego promieniowania/braku promieniowania. Ogłoszenie wszystkich rezerwatów przyrody i parków strefami niskiego promieniowania/braku promieniowania.

Read more

Proposal 9

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego i integralności biologicznej, zwracanie się do obywateli UE o ich świadomą zgodę i uzyskanie jej przed narażaniem ich na RF EMF.

Read more

Proposal 10

W oparciu o zasadę ostrożności, przyjęcie dyrektywy w sprawie limitów narażenia na RF EMF w celu ochrony fauny i flory.

Read more
life
© 2024 Europeans for safe connections.