Solutions

Protection of our Environment

Wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów w celu ochrony środowiska przed wszystkimi skutkami 5G i cyfryzacji

Sieć 5G i wprowadzenie internetu rzeczy (IoT) nie tylko nie stanowią kroku w kierunku energooszczędnej i zrównoważonej przyszłości, ale wręcz przeciwnie – w znacznym stopniu przyczynią się do dalszego zanieczyszczenia środowiska i wyniszczenia zasobów. Do 2025 r. mogą one odpowiadać za 20 % światowego zużycia energii elektrycznej.


Osiem postulatów do wdrożenia do prawa UE:

Proposal 11

Aktualizacja dyrektywy 2011/92/UE w celu włączenia rozwoju sieci 5G i wszystkich przedsięwzięć telekomunikacyjnych jako projektów do załącznika 1, aby zapewnić poddanie takich przedsięwzięć ocenie oddziaływania na środowisko lub kontroli zgodnie z wymogami tej dyrektywy.

Read more

Proposal 12

Ograniczenie masowego zużycia energii elektrycznej spowodowanego technologią telekomunikacji cyfrowej poprzez priorytetowe potraktowanie rozwiązań przewodowych i o niskim zużyciu energii w planie działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu.

Read more

Proposal 13

Włączenie „odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych” (WEEE) i innych produktów odpadowych oraz wpływu na środowisko wydobycia minerałów i metali ziem rzadkich wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych do „planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń”.

Read more

Proposal 14

Aktualizacja dyrektywy EcoDesign z 2009 r. przez ustanawienie ścisłych limitów dla marnotrawienia zasobów i energii przez wszystkie podłączone do sieci urządzenia, w tym anteny i satelity.

Read more

Proposal 15

Uznanie wszystkich biologicznie szkodliwych parametrów RF EMF za zanieczysczenia. Uwzględnienie ich we wszystkich odpowiednich politykach i dyrektywach UE.

Read more

Proposal 16

Włączenie monitorowania wszystkich biologicznie szkodliwych parametrów RF EMF do programów monitoringu środowiska, unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, unijnych celów w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, dyrektywie siedliskowej i dyrektywie ptasiej oraz sieci Natura 2000.

Read more

Proposal 17

Wezwanie do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na megakonstelacje satelitów 5G na całym świecie do czasu rozwiązania kwestii negatywnego wpływu na środowisko.

Read more

Proposal 18

Uznanie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wszystkich projektów kosmicznych jako priorytetu w ramach europejskiej polityki kosmicznej.

Read more
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.