Články

Organizácia „Európania za bezpečné pripojenia“ žiadajú lepšiu reguláciu bezdrôtového internetu na školách

Elektromagnetické polia znamenajú zdravotné nebezpečenstvo pre verejnosť, špeciálne pre deti. Preto európska iniciatíva občanov (EIO) „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ vyzýva na nahradenie bezdrôtových pripojení káblami v škôlkach a školách, nemocniciach, domovoch dôchodcov a všetkých verejných budovách. Vyzývame tiež na vzdelávanie verejnosti o možných nepriaznivých dôsledkoch na zdravie spojených s bezdrôtovým pripojením; a tiež ako minimalizovať expozíciu.

Všetci svojim deťom plánujeme dobrú budúcnosť, chceme im poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a chceme, aby používali moderné nástroje. Čo to však znamená vo svetle rôznych názorov na bezpečnosť úrovní expozície?

„Európania za bezpečné pripojenia“ je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktoré si uvedomujú nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Zdôrazňujú, že nie sú proti technológiám, ale sú za bezpečné technológie a bezpečné pripojenia.

Podľa nás bolo uvedenie mobilných telefónov a neskôr Wi-Fi a Bluetooth strieľaním naslepo, keďže nebolo podložené dôkladným výskumom účinkov na zdravie a nezahŕňalo rozsiahly program monitorovania zdravia. V súčasnosti veľa štúdií dokazuje, že takéto rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie nie je bezpečné. Keďže ani najnovšie mobilné dátové siete piatej generácie (5G) neboli pred uvedením na trh testované z hľadiska vplyvu na zdravie a životné prostredie, nasadenie 5G teda predstavuje experiment na ľudstve a životnom prostredí.

V našej EIO, ako aj v iných článkoch, sa venujeme mnohým ďalším problémom. Tento článok je venovaný len jednému z nich – starostlivosti o naše deti, ktoré sú naším najcennejším pokladom.

harmful

Ako sa to všetko začalo

Od zavedenia rádia je Zem stále viac vystavovaná umelým rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP). Od prvého použitia radaru v 50. rokoch minulého storočia sa uvažovalo, ako predchádzať zdravotným problémom spôsobeným ožiarením radarom.

Počas studenej vojny mali západný a východný blok odlišný prístup k ochrane zdravia ohľadom RF EMP.

IV západnom bloku boli stanovené len limity pre pracovníkov a zvyčajne boli založené len na tepelných vplyvoch (napr. USA Bell Telephone Laboratories mali 10 000 mW/m2). [1]

Východný blok mal prísne limity pre verejnosť na základe biologických účinkov. Sovietska norma bola 10 mW/m2 pre rádiové frekvencie v rozsahu 0,3 – 300 GHz.[2] Po roku 1989 sa uvoľnili limity na 50 mW/m2 v niektorých Východných krajinách. [3]

V EÚ boli maximálne limity pre verejnosť prijaté až v roku 1999 odporúčaním 1999/519/EC na 10 000 mW/m2 pre frekvencie 2 – 300 GHz. Maximálna expozícia 50 000 mW/m2pre pracovníkov v EU bola stanovená v Smernici 2013/35/EU roku 2004 a platí dodnes.

Keď východné štáty vstúpili do EÚ, mnohé z nich prijali túto benevolentnejšiu normu založenú na presvedčení, že problémom môže byť iba tepelné zahrievanie, a teda založenú len na vybraných údajoch – len na organizácii ICNIRP.

Odvtedy mnoho vedcov oduševnených svojej práci ozrejmili vzťah medzi zdravotnými problémami a RF EMF a navrhli nové smernice. Avšak dodnes sa ignorujú tieto svetovo uznávané odborné organizácie, napr.:

– Správa Bioinitiative tvrdí, že účinok na ľudí nie je pozorovateľný pod 0,001 mW/m2

– Smernica EUROPAEM EMF stanovuje limit pod 0,01 mW/m2

– Institut für Baubiologie tvrdí, že 0,01 – 1 mW/m2 je veľa

Veríme, že všetky vedecké dôkazy by EÚ mala brať do úvahy.

Ľudia zvyčajne podceňujú riziká nových objavov, napríklad chemické novinky, antibiotiká, röntgen. Vystavenie sa týmto veciam bolo časom regulované a postupne sprísňované s narastajúcimi vedeckými dôkazmi. V prípade umelého neionizujúceho žiarenia sa deje presný opak a jeden by sa čudoval, prečo.

Je to bezpečné?

Deti tejto generácie sú prvé, ktoré môžu byť vystavené bezdrôtovým pripojeniam po celý život. Ako ich to ovplyvní?

My Európania za bezpečné pripojenia v našej EIO poukazujeme na to, že RF EMP má biologické účinky už pri veľmi nízkej intenzite a požadujeme uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti.

Rastúci počet vedeckých výskumov spája toto bezdrôtové žiarenie so závažnými zdravotnými účinkami – ako sú problémy s pamäťou a spánkom, bolesti hlavy, rakovina a poškodenie vývoja mozgu. Výsledky tohto výskumu sú verejné a dostupné každému. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov dôležitých zistení.

The Journal of Epidemiology and Community Health je medzinárodný vedecký časopis. V decembri 2010 publikovali štúdiu s názvom Používanie mobilných telefónov a problémy so správaním u malých detí. Vedci pozorovali viac problémov so správaním u detí, ktoré boli počas vývinu pred a po narodení vystavené mobilným telefónom, v porovnaní s deťmi, ktoré neboli vystavené takémuto žiareniu počas týchto období.

International Journal of Environmental Research and Public Health je ďalší renomovaný vedecký časopis. V novembri 2015 publikovali štúdiu zameranú na súvislosť vystavenia sa RF EMP s glykovaným hemoglobínom a rizikom cukrovky 2. typu. Tím vedcov porovnával študentov vo  veku 12 – 17 rokov zo školy s nižším vyžarovaním (0,019 mW/m2) a zo školy s vyšším vyžarovaním (0,096 mW/m2). Zistili významne vyšší glykovaný hemoglobín (známka nadmerného množstva cukru v krvi) u študentov, ktorí boli vystavení silnejšiemu RF EMP. Okrem toho študenti, ktorí boli vystavení silnejšiemu RF EMP, mali významne vyššie riziko cukrovky 2. typu.

Databáza PubMed Central publikuje odborné články, ale aj archivuje tie z biomedicínskych a biologických časopisoch. V decembri 2018 publikovali štúdiu o vplyve na kognitívne zdravie študentov, ktorá porovnávala študentov vo veku od 13 do 16 rokov zo školy s nižším žiarením (20 mW/m2) a zo školy s vyšším žiarením (100 mW/m2). Vedci zistili, že adolescenti vystavení vyšším úrovniam RF EMP mali oneskorené jemné a hrubé motorické zručnosti, priestorovú pracovnú pamäť a pozornosť v porovnaní s tými, ktorí boli vystavení nižším úrovniam RF EMP.

Dokonca aj WHO EMF Project Report 2021 (v bode 4) potvrdzuje, že RF EMP vyvoláva oxidačný stres v bunkách, čo môže viesť k poškodeniu DNA mitochondrií v bunkách a k nepriaznivým účinkom na ďalšie biologické procesy a orgány. Oxidačný stres označuje zvýšené vnútrobunkové hladiny reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktoré spôsobujú poškodenie lipidov, proteínov a DNA, preto je všeobecne akceptovaný ako príčina mnohých chorôb.

table
Tabuľka 1. Zoradený súhrnný prehľad hodnôt spomínaných v článku

Deti a bezdrôtový prenos

Deti sú v každodennom živote vystavené rôznym druhom neionizujúceho žiarenia. Žijú v okolí smerovačov, antén a rôznych druhov bezdrôtových zariadení. Po narodení im rodičia dávajú monitory a vysielačky do postieľky. Neskôr nosia smart hodinky, bluetooth slúchadlá (10 – 20 mW/m2), používajú mobilné telefóny a tablety.

Ako si ľudia stále viac a viac zvykali na mobilné telefóny, internet a bezdrôtovú komunikáciu, používanie týchto nástrojov si postupne našlo cestu aj do škôl. Na konci roka 2019 bolo takmer nemožné nájsť školu, ktorá by nepoužívala Wi-Fi. Školy sú jedinečným prostredím, pretože deti trávia niekoľko hodín denne v triedach so silným bezdrôtovým žiarením.

Navyše, v rokoch 2019 – 2021 kvôli Covid-19 mnohé krajiny EÚ zatvorili školy a povolili len dištančnú výučbu. To znamenalo, že deti boli doma so svojimi tabletmi, notebookmi či mobilmi na konferenčnom stretnutí s učiteľom. Takmer všetky boli pripojené cez Wi-Fi.

Pre získanie predstavy o expozícii detí: Podľa výpočtov vzdialenosť 20 cm od tabletu s Wi-Fi znamená expozíciu 40 mW/m2 a vzdialenosť 100 cm od Wi-Fi routera expozíciu 8 mW/ m2 [4]

wifi around
Bezdrôtové zariadenia v triede. Viac infografík nájdete na
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf

Deti nie sú malí dospelí

Európska Smernica 2014/53/EU zabezpečuje, že bezdrôtové zariadenia majú byť testované. Ale štandardy EN 50566:2017 a EN 50360:2017 sa odvolávajú na americký štandard IEC/IEEE 62209-1528, ktorý nezohľadňuje deti a je založený len na rozmeroch „hlavy dospelého muža podľa tabuľky americkej armády“.

Hrúbka lebky pôsobí ako bariéra pre absorpciu žiarenia. Lebka dieťaťa je oveľa tenšia ako lebka dospelého, takže absorpcia je vyššia. Okrem toho je kostná dreň v lebke dieťaťa oveľa citlivejšia na RF EMP.

Electromagnetic Biology and Medicine publikuje recenzované výskumné články o biologických účinkoch neionizujúcich elektromagnetických polí (od extrémne nízkych frekvencií po rádiové frekvencie). V decembri 2011 publikovali štúdiu o podceňovaní absorbovaného žiarenia mobilného telefónu, najmä u detí. Táto štúdia zistila, že „u detí môže byť absorpcia v hlave viac ako dvakrát väčšia a absorpcia v kostnej dreni lebky desaťkrát väčšia ako u dospelých“.

Environmental Research je multiodborový časopis publikujúci vysokokvalitné informácie. V novembri 2018 tam bola publikovaná štúdia zameraná na Absorpciu bezdrôtového žiarenia v detskom verzus dospelom mozgu a v oku z telefonovania cez mobilný telefón alebo z virtuálnej reality. Táto štúdia „odhaľuje, že mladé oči a mozgy absorbujú podstatne vyššie lokálne dávky žiarenia ako dospelé“.

Spolu so všetkými vyššie uvedenými faktami a s ohľadom na rýchle tempo rastu a vývinu sa deti musia považovať za mimoriadne ohrozené účinkami RF EMP.

exposure playground
Sídlisko v Spišskej Novej Vsi, systémy operátorov na obytnom bloku žiaria priamo do priestorov detského ihriska. Aktuálna nameraná intenzita 5 mW/m2.

Ako môžeme chrániť naše deti

Keďže deti sú zo zákona povinné chodiť do školy, je dôležité vytvoriť pre nich bezpečné prostredie. Na ilustráciu si uveďme niektoré možnosti spomínané v našej EIO:

 • Káble by mali byť vždy prvou voľbou (namiesto bezdrôtového prenosu).
 • Všetky bezdrôtové vysielače by mali byť vypnuté na všetkých Wi-Fi zariadeniach a škola by mala poskytovať káblové sieťové pripojenia pre stolné počítače, laptopy, notebooky, tablety, digitálne tabule a tlačiarne. V mobilných telefónoch by sa mal používať režim v lietadle.
 • Vo všeobecnosti by mala byť v celej škole zabezpečená káblová lokálna sieť (LAN) pre prístup na internet.
 • Ak nie sú možné žiadne káblové riešenia, bezdrôtové pripojenie by malo byť časovo obmedzené a výkon by mal byť nastavený na najnižšiu použiteľnú úroveň. Po skončení práce treba vypnúť všetky bezdrôtové funkcie.
 • Deti by sa mali naučiť používať svoje zariadenia bezpečne. Príkladom dospelých by sa teda aj nepriamo vzdelávali.
 • Škola by tiež mala zakázať používanie mobilných telefónov a iných osobných elektronických zariadení vo vyučovacích priestoroch a triedach.

Okrem toho, že mnohonásobne znížime rádiofrekvenčné žiarenie, ponúkajú káblové riešenia oveľa lepšiu odolnosť voči chybám počas prenosu, efektívnejšiu spotrebu energie a nižšiu možnosť odpočúvania. Umožňujú dlhodobejšie použitie a nezávisia od podmienok prostredia, ako je počasie (vlhkosť) alebo prekážky v ceste (stromy, steny)

no wifi around
Káblové zariadenia v triede. Viac infografík nájdete na
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Wi-Fi-in-School-Worldwide-US-Final-92021-BlackWhite-2.pdf

Ďalšie spôsoby ako chrániť deti

Nielen v školách, ale aj na školách a v ich blízkosti sú zdroje rádiofrekvenčného žiarenia. Vysielače na streche školy, vysielače na okolitých budovách alebo stožiaroch v susedstve školy. To všetko sú silné zdroje žiarenia.

Mnoho vedcov napísalo správcom škôl, že veže mobilných operátorov by nemali byť umiestnené na školách alebo v ich blízkosti.

Samosprávy by si mali vytvoriť vlastné nariadenia a zakázať veže mobilných operátorov v blízkosti škôl a škôlok. Vzor všeobecne záväzného nariadenia (VZN) poskytuje občianske združenie Elektrosmog a zdravie na svojich stránkach bezplatne.

Rodičia by sa mali zaujímať a požadovať lepšiu ochranu svojich detí.

exposure near school
Obrovský telekomunikačný uzol sídliska v SR. Systémy operátorov na základnej škole a na obytnom bloku žiaria priamo do priestorov susednej materskej školy a ihriska pred materskou školou v SR. Priemerná odmeraná expozícia na ulici bola 12 mW/m2.
Source: https://slovenskobez5g.org/wp-content/uploads/docs/Nepriaznivy_dopad_534_2007_1.pdf

Záver

Existuje mnoho dôvodov, prečo prijať ochranné opatrenia pre naše deti, keďže sú počas života dlhšie vystavené rádiofrekvenčnému žiareniu, dokonca aj v období, keď sú fyzicky zraniteľnejšie ako dospelí.

Občanov EÚ sa nikto nepýtal, či akceptujú všadeprítomné zdravotné dôsledky bezdrôtového internetu v mene technologického pokroku a digitalizácie.

Preto v európskej iniciatíve občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ vyzývame na prísnejšie predpisy na ochranu všetkého živého pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením.

V tomto článku sme spomínali návrh 6 a návrh 7 v našej EIO.

návrh 6: Nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami. Urobiť tak okamžite na miestach, ako sú nemocnice, materské školy, školy, domovy dôchodcov a všetky verejné budovy.“

návrh 7: Vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách spojených s bezdrôtovými pripojeniami a o tom, ako minimalizovať vystavenie sa účinkom ich žiarenia (napr. používanie káblov).“

A nie sme sami:

 • Francúzsko zakázalo Wi-Fi v škôlkach a obmedzuje Wi-Fi v školách tým, že bezdrôtové pripojenie je štandardne vypnuté a učitelia sa pripájajú na internet cez kábel. Školské siete sú postavené na káblových rozvodoch a v situáciách, keď je potrebné bezdrôtové pripojenie, sa v triede podľa potreby zapína iba na krátky čas a po použití sa vypne. Francúzsko tiež zakázalo mobilné telefóny na základných aj stredných školách a pred rokmi začalo vzdelávať verejnosť pomocou iniciatív v oblasti verejného zdravia o tom, ako znížiť vystavenie sa riziku bezdrôtových pripojení.
 • Cyprus odstránil Wi-Fi zo základných škôl a vedie silnú kampaň na zvýšenie povedomia verejnosti, ktorá vzdeláva rodičov, mládež a tehotné ženy (pozri oficiálne stránky).
 • Európske parlamentné zhromaždenie vydalo v roku 2011 rezolúciu 1815, ktorá odporúča znížiť vystavenie verejnosti rádiovým poliam a v bode 8.3.2. odporúča: „pre deti vo všeobecnosti a najmä v školách a triedach uprednostňovať káblové internetové pripojenie a prísne regulovať používanie mobilných telefónov školákmi v priestoroch školy“.
  V bode 8.1.1. odporúča: „všetky primerané opatrenia na zníženie... vystavenia deťom a mladým ľuďom, ktorí sa zdajú byť najviac ohrození nádormi hlavy“.
 • V niekoľkých listoch zaslaných zriaďovateľom škôl po celom svete lekári dôrazne odporúčali káblové pripojenie v triedach, aby sa odstránilo zbytočné vystavenie bezdrôtovému žiareniu.
 • Ďalšie krajiny mimo EÚ, ktoré zakazujú alebo regulujú Wi-Fi v školách, sú Izrael, Rusko, niekoľko škôl v USA (Petaluma, Montgomery County, Onteora School District), základná škola Upper Sturt v Austrálii...

Zdroje:

[1] Meahl, H. R.: Microwave radiation monitor, Electronics 32, 1959, strany 138 — 140

[2] Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá: Elektromagnetické pole a životní prostředí, 1968

[3] napríklad v Československu vo vyhláške č. 408/1990 §4 ods. 3d.

[4] Výkonová hustota S závisí od množstva faktorov, toto je len približný výpočet:
Výkon zdroja / (4 x π x vzdialenosť2) = S
20 / (4 x 3,14 x 0,22) = 39,8 mW/m2 ≈ 40 000 µW/m2
100 / (4 x 3,14 x 12) = 7,0 mW/m2 ≈ 8 000 µW/m2

measuring
Meranie 20cm od notebooku s Wi-Fi a 100cm od Wi-Fi smerovača.

Autorka

Mgr. Petra Bertová Polovková je členkou tímu, ktorý stojí za európskou iniciatívou občanov s názvom „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“.

Pracovala v IT sektore a v školstve.

Fórum európskej občianskej iniciatívy je platforma prevádzkovaná Európskou občianskou akčnou službou (ECAS) v mene Európskej komisie a na základe zmluvy s Európskou komisiou. Tento článok bol prvýkrát publikovaný dňa: 24/05/2022
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/blog/europeans-safe-connections-call-stronger-regulation-wireless-internet-schools_en

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.