Články

„Európania za bezpečné pripojenia“ vyzývajú na lepšiu ochranu včiel pred mikrovlnným žiarením

„Európania za bezpečné pripojenia“ je koalícia národných a medzinárodných organizácií, ktoré si uvedomujú nepriaznivé dôsledky moderných komunikačných technológií. Zdôrazňujeme, že nie sme proti technológiám, ale za bezpečnú techniku a bezpečné pripojenia.

V našej európskej iniciatíve občanov (EIO) „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ máme 23 návrhov týkajúcich sa rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP). Medzi nimi požadujeme novú smernicu týkajúcu sa limitov vystavenia RF EMP na ochranu fauny a flóry (návrh 10 z našej EIO) a začlenenie monitorovania všetkých biologických škodlivých parametrov RF EMP do Programov monitorovania životného prostredia, Stratégie biodiverzity 2030, cieľov EÚ v oblasti obnovy prírody, Smernice o biotopoch a vtákoch a sústavy Natura 2000 (návrh 16 našej EIO).

V súčasnosti existuje veľa štúdií, ktoré dokazujú, že RF EMP nie je bezpečné. Keďže ani najnovšia piata generácia (5G) mobilných dátových sietí nebola pred uvedením na trh testovaná na vplyv na zdravie a životné prostredie, nasadenie 5G v skutočnosti predstavuje experiment na ľudstve a životnom prostredí.

V našej EIO a iných článkoch sa venujeme mnohým ďalším problémom. V tomto článku sa diskutuje iba o jednom z nich.

logo horizontal

Ako sa to všetko začalo

Príroda je plná elektromagnetického žiarenia, ktoré prichádza na Zem z vesmíru (vrátane Slnka), alebo prirodzene vzniká na Zemi. Len veľmi malé množstvo kozmického žiarenia obsahuje zložky rádiofrekvenčného spektra. Na Zemi tiež nie je veľa prírodných zdrojov rádiofrekvenčného žiarenia.

Slnko vyžaruje žiarenie skoro v celom elektromagnetickom spektre: röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné svetlo, infračervené žiarenie a rádiové vlny. Celkové množstvo energie prijatej na povrchu Zeme od Slnka v zenite je približne 1 000 W/m2 a skladá sa z približne 53 % infračerveného svetla, 44 % viditeľného svetla, 3 % ultrafialového žiarenia a len malého zlomku rádiových vĺn.

Celková hustota výkonu RF EMP vychádzajúceho z oblohy a Slnka je 0,003 mW/m2 na povrchu Zeme (IARC, Neionizujúce žiarenie, PDF dokument, strana 42).

Od zavedenia rádia je Zem čoraz viac vystavovaná umelým rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP).

V EÚ boli maximálne limity vystavenia verejnosti prijaté v roku 1999 Odporúčaním 1999/519/EC na 10 000 mW/m2 pre frekvencie 2 – 300 GHz.

Hmyz a bezdrôtové technológie

Biodiverzita klesá. 1 miliónu živočíšnych a rastlinných druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Za 27 rokov viac ako 75 % pokles celkovej biomasy lietajúceho hmyzu v chránených územiach musí byť spôsobený inými znečisťujúcimi látkami, ako sú už namerané. RF EMP je silný kandidát:

• Chrobák múčny (Tenebrio molitor) – pri ožiarení kukiel frekvenciou 10 GHz ich uhynulo 25 % a 51 % sa vyvinulo abnormálne. (uverejnené v IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, ktorá sa zameriava na inžinierstvo a teóriu spojenú s mikrovlnnými/milimetrovými vlnami)

• Ovocná muška (Drosophila melanogaster) – pri vystavení frekvencii 900 MHz po dobu 6 minút denne počas prvých 2–5 dní ich dospelosti sa reprodukčná schopnosť znížila o 50 % – 60 %. (uverejnené v časopise Electromagnetic Biology and Medicine, ktorý publikuje recenzované výskumné články o biologických účinkoch neionizujúcich elektromagnetických polí)

• Mravec (Myrmica sabuleti a Myrmica ruginodis) – keď boli dospelé mravce vystavené žiareniu mobilného telefónu, vykazovali zjavné poruchy správania, s väčším narušením ich každodenných aktivít a čoraz častejšie skenovali prostredie. Bolo jasné, že ich niečo znepokojovalo. (uverejnené v časopise Electromagnetic Biology and Medicine)

Apis mellifera a bezdrôtové technológie

Včely (Apis mellifera) na celom svete vykazujú javy miznutia nazývaného „porucha zrútenia kolónií“ (záhada miznúcich včiel medonosných), s malými príznakmi choroby alebo zamorenia, ktoré v minulosti viedli k masívnej strate kolónií. Včely jednoducho opustia úle a nedokážu sa vrátiť. Včelári aj vedci sú zmätení, pokiaľ ide o príčinu tohto zvláštneho javu.

Jedným z pravdepodobných vinníkov je nová trieda systémových pesticídov, ktoré sa nielen striekajú na plodiny, ale tiež sa používajú univerzálne na ošetrenie semien v konvenčnom poľnohospodárstve a môžu zmiasť a dezorientovať včely vo veľmi nízkych koncentráciách (Requiem for the Honeybee). Ďalším kandidátom je žiarenie zo základňových staníc mobilných operátorov.

Už v roku 2007 sa biochemická vedkyňa Dr. Mae-Wan Ho obávala: "Nedávny boom mobilných telefónov tretej generácie môže byť hlavným vinníkom poruchy kolapsu včelstiev."

Jednoduchý experiment s dramatickými výsledkami

Výskumníci z Landau University v Nemecku navrhli jednoduchý experiment pre študentov kurzu environmentálnej výchovy. Na experiment bolo pripravených osem miniúľov, každý s približne 8000 včelami. Štyri z nich boli vybavené stanicou DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) v spodnej časti úľa a ďalšie štyri bez stanice DECT slúžili ako kontrolné vzorky.

Pri vchode do každého úľa bola priehľadná plastová trubica, ktorá umožnila experimentátorom sledovať označené včely vstupujúce a opúšťajúce úľ, aby sa dali spočítať a zaznamenať čas návratu po vypustení po dobu 45 minút. V kontrolnej skupine sa 16 z 25 včiel vrátilo do 45 minút. V prípade úľov vystavených mikrovlnám sa však do jedného úľa nevrátili vôbec žiadne včely a do druhého len šesť.

Experimentátori tiež skúmali správanie budovania plástov meraním plochy plástov a ich hmotnosti. Kontroly vážili 1 326 g, zatiaľ čo tie, ktoré boli vystavené staniciam DECT, vážili iba 1 045 g, čo je rozdiel 21 percent.

Stanica DECT používa frekvenciu 1 900 MHz. Priemerný výkon je 10 mW, v špičke až 250 mW.
Zdroj1: commons.wikimedia.org/wiki/File:Auerswald_COMfortel_DECT_660C-92969.jpg
Zdroj2: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phone.svg

Byť, či nebyť (po angl. To bee, or not to bee)

Olle Johansson je vedec, ktorý tu nie je preto, aby podporoval pohodlie alebo ekonomický rast, ale len „slúži a chráni“ ľudské zdravie, ako aj priamo chráni ostatné zvieratá, rastliny a baktérie. Vo svojom článku Byť, či nebyť, to je 5G otázka sa pýta: „Skončí to s tisíckou „G“ pre niekoľkých, ale bez včiel pre nás ostatných?“

Jeho obavy zdieľajú aj ďalší vedci v renomovaných štúdiách.

Arno Thielens vo svojej štúdii Vystavenie hmyzu rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam od 2 do 120 GHz | Scientific Reports (nature.com) vytvoril 3D modely na simuláciu absorpcie vysokofrekvenčnej elektromagnetickej energie u štyroch rôznych druhov hmyzu. Zohľadnili sa dialektické parametre. Všetok hmyz vykazoval všeobecný nárast absorbovaného RF výkonu pri a nad 6 GHz v porovnaní s absorbovaným RF výkonom pod 6 GHz (5G využíva frekvencie do 120 GHz). Hmyz vykazuje maximum absorbovaného rádiofrekvenčného výkonu pri vlnových dĺžkach, ktoré sú porovnateľné s veľkosťou jeho tela. To by mohlo časom viesť k zmenám v správaní, fyziológii a morfológii hmyzu v dôsledku zvýšenia telesnej teploty.

Insects je medzinárodný entomologický časopis s otvoreným prístupom. V roku 2021 publikovali štúdiu s názvom „Kombinované účinky pesticídov a elektromagnetických polí na včely medonosné: vystavenie viacerým stresom“. Výsledky ukázali, že zdravotné podmienky včiel boli najhoršie na multistresovom stanovišti, pričom zo štyroch kolónií na začiatku zostala nažive len jedna kolónia. Na tejto lokalite bol pozorovaný komplexný obraz nepriaznivých účinkov, ako je výskyt choroby (Americký mor lariev), vyššia úmrtnosť (spoločné pre miesto stresu pesticídov), zmeny správania (výmeny kráľovien, nadmerné skladovanie medu) a biochemické anomálie (vyššia aktivita ALP na konci sezóny). Celkové výsledky jasne ukazujú, že multistresové podmienky boli schopné vyvolať biochemické, fyziologické zmeny a zmeny správania, ktoré vážne ohrozovali prežitie včelích kolónií.

Animals je medzinárodný, recenzovaný časopis s otvoreným prístupom venovaný výlučne zvieratám, vrátane zoológie a veterinárnych vied. V roku 2021 publikovali štúdiu s názvom „Proteolytický systém a parametre správania včiel pod vplyvom elektrického poľa pri 50 Hz a premenlivých intenzitách počas dlhého času expozície“. Novovyvinuté včely robotnice boli umiestnené do klietok a vystavené frekvencii 50 Hz. Po 12 hodinách expozície včely v experimentálnych skupinách vykazovali nižší počet výskytov chôdze, sebaošetrovania a kontaktov medzi jednotlivcami ako kontrolné včely.

Journal of Applied Entomology publikuje pôvodné články o súčasnom výskume v aplikovanej entomológii vrátane roztočov, pavúkov a myriapodov. V roku 2009 bola publikovaná štúdia s názvom „Metabolizmus včiel (Apis mellifica L.) v poli vysokého napätia 50 Hz“ Skupiny včiel v klietke pod 50 Hz vysokonapäťovým striedavým poľom vykazujú zvýšenie rýchlosti metabolizmu a pri vysokej intenzite poľa sa včely navzájom bodajú.

posledni vcela
“Poslední včela” na podporu Global 5G Protest Day March 20, 2021 organizovaným stop5ginternational.org
Autorka: maliarka Zdeňka Horká z Česka
Originál je plátno, zlato a akrylové barvy.

Včely ako indikátory elektromagnetického znečistenia

Je známe, že včely sú mimoriadne citlivé na magnetické a elektromagnetické polia a existuje veľa návrhov, že by sa tento druh mohol použiť ako indikátor elektromagnetického znečistenia.

Experimenty siahajúce až do minulého storočia zdokumentovali fenomenálnu citlivosť včiel na elektromagnetické polia. Včely využívajú na navigáciu zemské magnetické pole. Voľne lietajúce včely sú schopné detegovať kolísanie statickej intenzity tak slabé ako 26 nT na pozadí magnetického poľa sily zeme (priemerne 500 mT) (Walker&Bitterman, Včely môžu byť vycvičené, aby reagovali na veľmi malé zmeny v intenzite geomagnetického poľa ). To bolo preukázané v experimentoch, kde boli jednotlivé včely vycvičené, aby rozlišovali medzi prítomnosťou a neprítomnosťou malej statickej magnetickej anomálie v laboratóriu.

Journal of Experimental Biology je popredný primárny výskumný časopis v oblasti komparatívnej fyziológie. V roku 1996 publikovali štúdiu s názvom „Magnetické kompasové signály a učenie vizuálnych vzorov u včiel medonosných“, kde dokázali, že včely sa môžu naučiť rozlišovať medzi dvoma 360° panoramatickými vzormi, ktoré sú identické s výnimkou orientácie kompasu. V tomto prípade bol rozdiel otočenia 90° okolo vertikálnej osi. Najsilnejší signál na určenie smeru pre včelu pochádza z oblohy, ale rozlišovanie medzi vzormi je možné pri zatiahnutej oblohe. Za týchto podmienok môžu včely použiť magnetický smer na rozlíšenie medzi vzormi.

Umelé RF EMP môže nesprávne nasmerovať aj kývavý tanec včiel v úľoch, ktorým komunikuje ostatným, kde nájsť potravu. Journal of Comparative Physiology A je recenzovaný vedecký časopis pokrývajúci prienik etológie, neurovedy a fyziológie. V roku 1998 publikovali štúdiu s názvom „Výbuchy magnetických polí indukujú skoky nesprávneho smerovania včiel mechanizmom magnetickej rezonancie“. Štúdia ukazuje, že veľmi slabé pulzné magnetické pole pri frekvencii približne 250 MHz vyvoláva jednoznačné „skoky“ nesprávneho smerovania až o +10°.

Záver

Rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie je formou znečistenia životného prostredia, ktoré môže poškodiť hmyz. Telefónne stožiare umiestnené v ich životných priestoroch nepretržite ožarujú niektoré druhy, ktoré by mohli trpieť dlhodobými účinkami, ako je zníženie ich prirodzenej obranyschopnosti, zhoršenie zdravotného stavu, problémy s reprodukciou a zmenšenie ich úžitkového územia. Mikrovlnné a rádiofrekvenčné znečistenie preto predstavuje potenciálnu príčinu poklesu populácií hmyzu.

Záhada miznutia včiel nie je ani zďaleka vyriešená. Najväčšími podozrivými sú zatiaľ pesticídy a žiarenie z telekomunikačných stožiarov.

Pretože 5G zvýši vystavenie neionizujúcemu žiareniu a keďže 5G využíva nové vyššie frekvencie, o ktorých sa ukázalo, že sú vysoko absorbované hmyzom, vedci požadujú moratórium na 5G s cieľom chrániť voľne žijúce zvieratá, ako aj ľudské zdravie.

Sme veľmi radi, že EIO „Zachráňte včely a farmárov!“ bola úspešná a získala viac ako milión podpisov od občanov EÚ. Vyzývajú na postupné vyradenie syntetických pesticídov z poľnohospodárstva EÚ najneskôr do roku 2035.

Na druhej strane, v našej EIO „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ požadujeme prísnejšiu reguláciu na ochranu všetkého života pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením. V tomto článku sme venovali pozornosť návrhu 10 a návrhu 16 našej EIO.

Návrh 10: Na základe zásady predbežnej opatrnosti prijať smernicu týkajúcu sa limitov vystavenia RF EMP na ochranu fauny a flóry.“

Návrh 16: Zahrnúť monitorovanie všetkých biologicky škodlivých parametrov RF EMP do programov monitorovania životného prostredia, stratégie biodiverzity do roku 2030, cieľov EÚ v oblasti obnovy prírody, smernice o biotopoch a o vtákoch a sústavy Natura 2000.“

A nie sme sami.

Právny posudok o 5G od právnika Christiana F. Jensena dospel k záveru, že nasadenie 5G bude v rozpore so súčasnými zákonmi o životnom prostredí (smernica o biotopoch a vtákoch) v nariadeniach EÚ a Bernskej a Bonnskej konvencii o ochrane prirodzeného prostredia a migrujúcich druhov.

• Ako už mnohokrát zdôraznila Dr. Vibeke Frøkjær Jensen vo svojom elegantnom príhovore k členom dánskeho parlamentu na „Konferencii 5G“ 4. mája 2019 v Christiansborgu v Kodani, súčasné a predchádzajúce paušálne zavádzanie telekomunikačných systémov môže byť v opozícii k Aarhuskému dohovoru, smerniciam o biotopoch a vtákoch, dohovoru o biodiverzite, Bonnskému dohovoru, Bernskému dohovoru a k zásade predbežnej opatrnosti.

• Český docent Vladimír Ptáček v liste českému parlamentu žiada o opatrnosť. Vědci nemají zájem bránit pokroku. Spíše obdaření schopností všímat si co se kolem děje, špatné vlivy záření objeví a prokáží.“

• EÚ ponúka demokratickú platformu nám občanom. "Táto platforma je centrom Konferencie o budúcnosti Európy. Toto je vaša príležitosť prehovoriť, povedať, v akej Európe chcete žiť, aby ste pomohli formovať našu budúcnosť."
Občan Filip Filipov žiada o zákaz 5G: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/765?component_id=1

Kompetenčná iniciatíva na ochranu ľudí, životného prostredia a demokracie e. V.
je medzinárodné, interdisciplinárne a nestranícke profesijné združenie najmä vedcov, lekárov, právnikov a technikov. Zaviazala sa k ochrane zdravia a životného prostredia, najmä v oblasti mobilných a komunikačných rádiových zdrojov. Iniciatíva kompetencií bola ocenená Goetheho nadáciou Basel v roku 2009 za jej medzinárodný environmentálny záväzok.
Svojimi publikáciami a konferenciami ponúka podporu zisteniam nezávislého výskumu a vedy. Medzi mnohými publikáciami nájdeme: Včely, vtáky a ľudia; Zničenie prírody „elektrosmogom“

ulrich
Obrázok: Účinky bezdrôtových komunikačných technológií
Séria brožúr kompetenčnej iniciatívy na ochranu ľudstva, životného prostredia a demokracie

Autorka

Mgr. Petra Bertová Polovková je členkou tímu, ktorý stojí za európskou iniciatívou občanov s názvom „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“.

Pracovala v IT sektore a v školstve.

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.