Novinky Naša infožiadosť 21 September 2022

Infožiadosť ohľadom limitov SAR

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Píšeme vám v súvislosti s vašou zodpovednosťou ako národný telekomunikačný regulátor pre vysielacie zariadenia na trhu, ako sú mobilné telefóny, tablety a iné pripojené objekty. V tejto funkcii a v rámci európskych predpisov nesiete zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie ľudí používajúcich tieto zariadenia uvedené na trh v našej krajine. Chceli by sme preto vedieť:

1) či ste vykonali špecifické testy miery absorpcie (SAR) elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov, tabletov a pripojených predmetov na tele (hlava, trup a končatiny), a ak áno, za akých podmienok. Žiadame o zaslatie všetkých protokolov z testov.

Vysvetlenie: Vo Francúzsku už v júli 2016 začal Dr. Marc Arazi, zakladateľ mimovládnej organizácie Phonegate Alert, právne kroky, ktoré viedli k tomu, že Agence nationale des fréquences (ANFR) zverejnila stovky správ o testoch SAR, ktoré boli vypracované od roku 2012. Od júna 2018 ich preto oficiálna DATA stránka umožňuje uvádzať. K dnešnému dňu je prostredníctvom tejto stránky verejnosti priamo prístupných viac ako 750 správ o testoch SAR mobilných telefónov. V týchto testoch ANFR považovalo tridsať modelov mobilných telefónov za nevyhovujúce. Boli preto prijaté opatrenia buď na ich stiahnutie z trhu, alebo aby výrobca aktualizoval hodnotu SAR svojho produktu prostredníctvom aktualizácie softvéru.

2) či modely, ktoré sa vo Francúzsku považujú za nevyhovujúce, boli predmetom osobitnej pozornosti na Slovensku. A aké opatrenia ste prijali na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov?

Vysvetlenie: Po odhalení týchto závažných porušení limitov SAR francúzske verejné orgány požiadali zdravotnú agentúru ANSES, aby poskytla svoje stanovisko k možným súvisiacim zdravotným rizikám. V správe zverejnenej v októbri 2019 ANSES odporučil orgánom verejnej moci:

– Stiahnutie alebo aktualizáciu mobilných telefónov uvedených na trh pred júnom 2017 testovaných ANFR so SAR presahujúcou regulačné úrovne. To zodpovedá viac ako 250 modelom.

– Testovať všetky SAR v priamom kontakte s pokožkou, t. j. pri 0 mm, a najmä SAR trupu, ktorá sa stále meria pri 5 mm.

3) či ste boli informovaní o odporúčaniach ANSES.

4) čo máte v úmysle urobiť, vzhľadom na to, že veľká časť týchto modelov umiestnená na francúzskom národnom trhu a môže byť aj na národnom trhu u nás. Plánujete sami alebo v spolupráci s inými orgánmi vykonávať merania SAR pre mobilné telefóny používané na národnom trhu v súlade s odporúčaniami ANSES?

Vysvetlenie: Francúzsko napríklad vykonalo to, že sa v súlade s odporúčaniami ANSES rozhodlo podať na Európsku komisiu formálnu námietku so žiadosťou o legislatívne stanovenie merania SAR na 0 mm.

5) či vaša agentúra súhlasí s touto žiadosťou a či by podporila francúzsky návrh v príslušných orgánoch EÚ?

6) ktorý slovenský právny predpis dnes definuje maximálne dovolené úrovne SAR?

Vysvetlenie: Podľa našich vedomostí, jediný predpis, ktorý definoval SAR a jeho limitné hodnoty, bol Nariadenie vlády č. 325/2006 Z. z. a ten stratil platnosť 31.8.2007.

Tento list je napísaný v spolupráci s Dr. Marcom Arazim, Phonegate Alert by Europeans for Safe Connections a bol zaslaný európskym národným telekomunikačným regulátorom.

Informáciu žiadam sprístupniť emailom.

S pozdravom
predsedníčka Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie
členka skupiny Europeans for Safe Connections
18. 9. 2022

Adresované:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, inspection@teleoff.gov.sk
Továrenská 7
P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, info@mindop.sk
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva SR, office@health.gov.sk
Limbová 2
P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

na vedomie Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,
info@soi.sk 

Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29 , 827 99 Bratislava

Odpoveď Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

...Vaše otázky nespadajú do kompetencie ,,Úradu".

S pozdravom
Ing. Miloš Tomáš
Kancelária predsedu

Odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR

...Vašu žiadosť sme postúpili na priame vybavenie na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

S pozdravom
JUDr. Imrich Juhos
Sprístupňovanie informácií I  Komunikačný odbor

Odpoveď Ministerstva dopravy

Postúpenie žiadosti na Národný inšpektorát práce (NIP).

Odpoveď NIP - NIP nie je v danej veci povinnou osobou v zmysle zákona o slobode informácií.

Odpoveď ÚVZ SR

Odpoveď v PDF súbore

Answer in english, PDF

testing
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.