Novinky Naša tlačová správa 5 December 2022

Infožiadosť ohľadom nasadzovania 5G – severská spolupráca

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Týmto dostávate výzvu pripravenú skupinou Nortic Group týkajúcu sa európskych predpisov o mikrovlnnom žiarení z bezdrôtových technológií. Radi by sme vás informovali o tejto výzve a problémoch, na ktoré poukazuje, a požiadali by sme Vás o Váš postoj k tejto téme. Máme otázky týkajúce sa tejto výzvy:

– Aký je Váš postoj k navrhovaným limitným hodnotám RF EMP? Prijmete ich? Ak áno, čo urobíte, aby ste pomohli tejto iniciatíve napredovať? Ak nie, prečo?

– Aký je Váš postoj k zastaveniu 5G? Prijmete to? Ak áno, aké budú vaše ďalšie kroky? Ak nie, prečo?

– Aký je Váš postoj k vzdelávaniu o zdravotných rizikách vyplývajúcich z RF EMP na všetkých úrovniach spoločnosti? Prevezmete zodpovednosť za spustenie informačných kampaní vo Vašej oblasti pôsobnosti? Ak áno, aké budú Vaše ďalšie kroky? Ak nie, prečo?

– Prevezmete zodpovednosť za ochranu verejnosti pred RF EMP? Ak áno, aké budú vaše ďalšie kroky? Ak nie, prečo? Aký je Váš postoj k uprednostňovaniu káblovej technológie, najmä v školách, nemocniciach atď.?


Odpovede žiadam zaslať emailom.

Prosím potvrďte prijatie a pošlite mi, pod akým registračným číslom ste zaregistrovali túto poštu.

S pozdravom
Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie
členka skupiny Europeans for Safe Connections
18. 12. 2022

Adresované:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, inspection@teleoff.gov.sk
Továrenská 7
P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, info@mindop.sk
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva SR, office@health.gov.sk
Limbová 2
P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
vzd@nrsr.sk

Severská požiadavka: sprísnenie regulácie mikrovlnného žiarenia z bezdrôtových technológií – Zastavenie ďalšieho zavádzania 5G

nordic

11-11-2022

V posledných rokoch sa výrazne zvýšilo vystavenie ľudí pulznému mikrovlnnému žiareniu z bezdrôtových technológií, najmä v dôsledku zavádzania 5G. Okrem ďalších základňových staníc sa inštalujú milióny takzvaných inteligentných vodomerov a elektromerov. Deje sa tak napriek úplnému nedostatku výskumu, ktorý by ukazoval, že 5G a bezdrôtové vodomery a elektromery, ktoré sú vnucované ľuďom v ich vlastných domoch, nie sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Prvé dve doterajšie štúdie o účinkoch 5G zároveň ukázali, že základňové stanice 5G spôsobujú nepriaznivé zdravotné účinky u ľudí a že žiarenie 5G poškodzuje neuróny v mozgu pri pokusoch na zvieratách. Pozorované poškodenie mozgu môže nakoniec viesť k Alzheimerovej chorobe a iným neurologickým ochoreniam.

Súbežne s týmto zvýšením radiačnej záťaže sa stále uplatňujú pravidlá, známe ako referenčné hodnoty pre prípustnú radiáciu, založené na zastaranom prístupe z 50. rokov 20. storočia. Tieto referenčné hodnoty chránia ľudí iba pred škodlivými účinkami spôsobenými akútnym zohriatím. To znamená, že ľudia sú úplne nechránení pred celým radom škodlivých účinkov, ako je rakovina, poškodenie DNA, oxidačný stres a neurologické účinky, ktoré sa podľa vedy opakovane vyskytujú na úrovniach hlboko pod týmito referenčnými hodnotami. Súčasné referenčné hodnoty nechránia živý organizmus pred škodlivými účinkami.

Zastupujeme organizácie, ktoré dlhé roky pracujú na vlastnom výskume a/alebo na ďalšom výskume v tejto oblasti. Neustále dostávame nové svedectvá od ľudí, ktorí utrpeli zdravotné problémy po tom, čo boli v ich blízkosti nainštalované základňové stanice 5G alebo bezdrôtové vodomery a elektromery. Vzhľadom na to, čo je dnes známe o rizikách tejto technológie, musíme považovať za porušenie ľudských práv vystavovanie ľudí tomuto škodlivému žiareniu v ich vlastných domovoch bez ich informovaného súhlasu.

Sme hlboko znepokojení a žiadame, aby sa urýchlene prijali tieto opatrenia:

1. Musia sa vypracovať nové limitné hodnoty na ochranu pred všetkými preukázanými zdravotnými a environmentálnymi rizikami na úrovniach tisíckrát nižších, ako sú súčasné referenčné hodnoty. To sa musí uskutočniť s pomocou odborníkov, ktorí nemajú väzby na príslušný priemysel, a so zástupcami vedeckej komunity, ktorí preukázali, že riziká sú značné aj na úrovniach výrazne pod súčasnými referenčnými hodnotami.

2. Nasadenie 5G sa musí zastaviť, kým nezávislá komisia nevyšetrí riziká. Posúdenie rizík 5G musia opäť vykonať odborníci, ktorí nie sú prepojení s príslušným odvetvím, a so zástupcami vedeckej komunity, ktorá označila riziká za významné.

3. Aby sa predišlo úrazom, rizikové vzdelávanie musí byť organizované na všetkých úrovniach spoločnosti. Týka sa to napríklad zdravotníctva, škôl, predškolských zariadení a širokej verejnosti.

4. Na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia sa použijú najlepšie dostupné techniky. Prednosť musia dostať káblové technológie, ktoré minimalizujú škodlivé žiarenie.

POZADIE

Merania ukazujú prudký nárast žiarenia

Merania uskutočnené na jar 2021 v rámci medzinárodného spoločného projektu ukázali, že radiácia v mestách výrazne vzrástla, pričom špičkové hodnoty (pulzy) dosahujú 200 000, ba až viac ako 1 milión mikrowatov na meter štvorcový (μW/m²).1 Vedecká štúdia uvádza že v Skeppsbrone v Štokholme boli namerané úrovne nad 2 milióny μW/m².2 Toto sú hodnoty, ktoré ďaleko presahujú úrovne, o ktorých je už 50 rokov známe, že spôsobujú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, čo sa v predtým nazývalo mikrovlnný syndróm.3,4 V prvej doterajšej prípadovej štúdii zdravotných účinkov 5G sa zistilo, že 5G spôsobilo extrémne zvýšenie žiarenia v obydlí priamo pod základňovou stanicou 5G. Žiarenie sa zvýšilo z 9 000 na 1 690 000 μW/m² (maximálna úroveň intenzity).5 Úplne chýba výskum, ktorý by preukázal, že tieto vysoké úrovne nespôsobujú zdravotné problémy pri dlhšom vystavení celého tela.

Škodlivé účinky sa prejavili vo veľkom rozsahu

5G sa zavádza a násilne vystavuje ľudí mikrovlnnému žiareniu v ich vlastných domovoch bez ich informovaného súhlasu, a to napriek úplnému nedostatku výskumu, ktorý by ukázal, že 5G je pre ľudské zdravie bezpečné. To je úplne neprijateľné.

Až v roku 2022, keď nasadzovanie prebieha už dva roky, budú zverejnené prvé dve štúdie o vplyve 5G. Oba vykazujú vážne účinky. Prvá, prípadová štúdia, ukázala, že základňová stanica 5G spôsobila extrémne zvýšenie radiácie v domácnosti. Obyvatelia trpeli typickými príznakmi vystavenia mikrovlnnému žiareniu v priebehu niekoľkých dní, vrátane závažných porúch spánku, závratov, kožných ťažkostí, problémov s koncentráciou, tinitusu, zhoršenej krátkodobej pamäti, zmätenosti, únavy, sklonu k depresii, srdcových a pľúcnych symptómov (palpitácie, tiaže na hrudi).5 Tieto symptómy sa vo výskume preukazujú už 50 rokov ako účinok vystavenia mikrovlnnému žiareniu a vo vedeckej literatúre sa označujú ako mikrovlnný syndróm.

Druhá štúdia o účinkoch 5G bola publikovaná v októbri 2022. Štúdia ukázala, že pokusné zvieratá vystavené 5G mali zvýšený výskyt poškodenia neurónov a zvýšeného oxidačného stresu v mozgu. Toto sú účinky, ktoré by podľa vedcov mohli nakoniec viesť k degeneratívnym ochoreniam, ako je demencia. Okrem toho boli negatívne ovplyvnené hormóny, ktoré majú ochranný účinok na mozog.6

Vedecké preskúmanie dostupnej vedy zadané Európskym parlamentom zistilo, že žiarenie z 5G a iných bezdrôtových technológií môže spôsobiť rakovinu a že sa preukázalo, že poškodzuje mužskú plodnosť a možno aj ženskú reprodukčnú kapacitu.7 Výskum tiež vo veľkej miere ukázal, že radiácia z predchádzajúcich generácií bezdrôtovej technológie spôsobuje oxidačný stres, poškodenie DNA, rakovinu, škodlivé účinky na mozog, zmenené správanie a zvýšené riziko mozgových nádorov a rakoviny štítnej žľazy z používania mobilných telefónov.8,9

Katastrofálne následky pre voľne žijúce živočíchy

Očakáva sa, že pokračujúci dramatický nárast vystavenia ľudí mikrovlnnému žiareniu z bezdrôtových technológií povedie k vážnym následkom v zmysle zhoršenia verejného zdravia a škodlivých účinkov na rastliny, hmyz, vtáky a iné živočíchy. Výskum stále viac ukazuje, že žiarenie je škodlivé pre ľudí a iný biologický život na úrovniach výrazne nižších, ako sú tie, ktoré schválili zodpovedné severské úrady. Výskumná správa s 1200 referenciami dospela k záveru, že zvyšujúca sa radiácia v našom prostredí môže mať katastrofálne následky pre voľne žijúce živočíchy, najmä vtáky a hmyz.10

Zastarané odporúčania umožňujú nebezpečnú expozíciu

Vedci, lekári a volení predstavitelia už roky vyzývajú vlády, aby zaviedli pravidlá umožňujúce len oveľa nižšie vystavenie, nie viac ako 1 – 100 μW/m² 12, a aby prehodnotili súčasné referenčné hodnoty ako vážne nedostatočné na ochranu pred preukázanými zdravotnými rizikami.

16 popredných svetových vedcov zhromaždených v rámci novej Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu, ICBE-EMF, dospelo k záveru, že súčasné referenčné hodnoty vyvinuté kontroverznou organizáciou ICNIRP sú založené na zastaraných a chybných predpokladoch, že žiarenie môže poškodiť zdravie iba vtedy, ak je také intenzívne, že zahreje tkanivo vo veľmi krátkom čase. Mnohé škodlivé účinky sa preukázali na úrovniach výrazne pod referenčnými hodnotami.8

Lekári, vedci a volení predstavitelia vyzývali na lepšiu ochranu

V roku 2017 bola spustená výzva 5G (www.5gappeal.eu). Výzva, ktorú v súčasnosti podpísalo viac ako 400 lekárov a vedcov z celého sveta, apeluje na politikov, aby zastavili zavádzanie 5G z dôvodu rizika vážnych následkov na ľudské zdravie, kým riziká nepreskúmajú vedci bez väzby na priemysel.13

Výzva pre vedeckých pracovníkov EMF bola spustená v roku 2015 (emfscientist.org) a v súčasnosti ju podpísalo 256 vedcov, ktorí všetci pracujú v tejto oblasti. Žiadajú, aby boli ľudia lepšie chránení pred rizikami tejto formy žiarenia revíziou pravidiel o prípustnom ožiarení a informovaním verejnosti a lekárov o rizikách.

V roku 2011 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy odporučilo, aby sa členské štáty usilovali o to, aby úroveň radiácie v spoločnosti bola vo všeobecnosti čo najnižšia a aby sa povolený limit žiarenia znížil na 100 zo súčasných extrémne vysokých 10 000 000 μW/m². Deťom a iným zraniteľným osobám by sa mala poskytnúť osobitná ochrana. Vlády boli tiež požiadané, aby zabezpečili, že verejnosť bude široko informovaná o známych rizikách. 11

Úrady ignorujú riziká a potrebu silnejšej ochrany

Napriek výskumom a opakovaným výzvam z vedeckej komunity, lekárskej komunity a volených zástupcov, zodpovedné orgány naďalej ignorujú čoraz jasnejší obraz rizika. Tvrdia, že súčasné vážne zastarané referenčné hodnoty, ktoré umožňujú vystavenie ľudí škodlivému žiareniu, by stačili na ich ochranu. Na podporu svojho stanoviska sa orgány spoliehajú na malú skupinu odborníkov, ktorí nie sú zástupcami širokej vedeckej komunity, z ktorých väčšina má väzby na telekomunikačné spoločnosti.14,15

Mona Nilsson, Nadácia na ochranu pred radiáciou, Švédsko

Lennart Hardell, Nadácia výskumu prostredia a rakoviny, Švédsko

Marianne Ketti, Národná asociácia citlivosti na elektrinu, Švédsko

Nigel Wells, Asociácia prírodného prostredia The Wave Breaker, Švédsko

Rainer Nyberg, Fínska radiačná ochrana, Fínsko

Jussi Hirvi, Elektrosenzitívny ľudia Fínska, Fínsko

Sissel Halmøy a Thomas J. Middelthon, Folkets Strålevern, Nórsko

Solveig Glomsrød, FELO, Nórsko

Pernille Schriver, Združenie za bezpečnú telekomunikáciu, Dánsko


Odkazy:

1 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader/

2 Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, Hardell L. Veľmi vysoké rádiofrekvenčné žiarenie v Skeppsbrone v Štokholme vo Švédsku z antén základnej stanice mobilných telefónov umiestnených blízko hláv chodcov. Environ Res. 2022;208:112627. doi: 10.1016/j.envres.2021.112627 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121019289?via%3Dihub

3 Marha K, Musil J, Tuhá H. Elektromagnetické polia a životné prostredie. San Francisco Press Inc. 1971.

4 Carpenter D. Mikrovlnný syndróm alebo elektro-hypersensitivita: historické pozadie. Rev Environ Health 2015;30:217-222. https://doi.org/10.1515/reveh-2015-0016

5 Hardell L., Nilsson M. Mikrovlnné žiarenie zo základňových staníc na strechách spôsobilo zdravotné symptómy zodpovedajúce mikrovlnnému syndrómu. Medical Access 1:2022 https://ehtrust.org/study-5g-causes-microwave-syndrome/

6 Bektas H, Algul S, Altindag F, Yegin K, Akdag MZ, Dasdag S. Účinky rádiofrekvenčného žiarenia 3,5 GHz na hladinu ghrelínu, nesfatínu-1 a irisínu u diabetických a zdravých mozgov; J Chemical Neuroanatomy Vol 126, December 2022, 102168. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2022.102168

7 EPRS | Výskumná agentúra Európskeho parlamentu; Vplyv 5G na zdravie; https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

8 Medzinárodná komisia pre biologické účinky elektromagnetických polí (ICBE-EMF). Environ Health 2022; 21:92. https://doi.org/10.1186/s12940-022-00900-9

9 https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/10/18/ny-stralskyddskommission-stoppa-5g-utbyggnaden-och-skydda-manniskor-och-miljo-battre-mot-stralningsrisker/

10 Levitt BB, Lai HC, Manville AM. Účinky neionizujúcich elektromagnetických polí n faunu a flóru, časť 1. Rastúce úrovne okolitého EMP v životnom prostredí. Rev Environ Health. 2021 May 27;37(1):81-122. doi: 10.1515/reveh-2021-0026. PMID: 34047144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34047144/

11 Council of Europe, PACE: Potenciálne účinky elektromagnetických polí a ich vplyv na životné prostredie. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

12 Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R,Kern M, et al. EUROPAEM EMF Usmernenie z roku 2016 na prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a chorôb súvisiacich s EMP. Rev Env Health 2016; 31:363-397. DOI 10.1515/reveh-2016-0011 https://europaem.eu/en/library/articles/europaem-emf-guideline-2016

13 Hardell L, Nyberg R. Odvolania na moratórium na zavedenie piatej generácie, 5G, pre mikrovlnné žiarenie. Mol Clin Oncol. 2020 Mar;12(3):247-257. doi: 10.3892/mco.2020.1984. PMID: 32064102; PMCID: PMC7016513; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/

14 Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M. Aspekty Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) 2020 Usmernenia o rádiofrekvenčnom žiarení. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5: 250-285. https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf

15 Buchner K, Rivasi M. Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením: Konflikty záujmov, korporátne obsadenie a tlak za 5G. Brusel Jún 2020. https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf

act now

Odpoveď z ministerstva dopravy

MDV SR požadovanými informáciami nedisponuje, nakoľko tieto sa týkajú činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR. Vzhľadom na uvedené sme postúpili Vašu žiadosť na priame vybavenie ÚVZ SR.

Odpoveď výboru NRSR pre zdravotníctvo

 Vami žiadané informácie povinná osoba nemá k dispozícii.

Odpoveď ÚVZ SR

Považujeme súčasné limitné hodnoty expozície obyvateľstva EMP stanovené legislatívou za vhodné a dostačujúce.

Celá odpoveď v PDF súbore

Answer in english in PDF file

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.