Novinky Spätná väzba pre EK 25 september 2022

Sklamanie zo stanoviska SCHEER

Vítame, že Európska komisia zmení odporúčanie Rady 1999/519/ES a smernicu 2013/35/EÚ. Presne o to žiadame EÚ v návrhu 2 našej európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“.

V časti preambuly Odporúčania 1999/519/ES, bod (10) sa uvádza: „...rámec by sa mal pravidelne kontrolovať a prehodnocovať vo svetle nových poznatkov a vývoja v oblasti technológií...“ Od svojho vytvorenia v r. 1999 nebol aktualizovaný a považujeme ho za neaktuálny. Počas dvoch desaťročí sa využitie bezdrôtových technológií dramaticky zvýšilo, ale neprebehlo žiadne prehodnotenie odporúčaní.

V návrhu 4 žiadame Európsku komisiu, aby zabezpečila, že usmernenia k expozícii vypracujú vedci s biomedicínskymi odbornými znalosťami a ktorí nie sú v konflikte záujmov: aby bol vymenovaný nový panel alebo rozšírená činnosť SCHEER na posudzovanie RF EMP bioaktívnych parametrov.

Nezávislá vedecká pracovná skupina strávila týždne čítaním a analýzou stanoviska SCHEER. Aj keď vítame prehodnotenie v tejto oblasti, záver výboru je žiaľ mimoriadnym sklamaním, nakoľko:

Stanovisko SCHEER má vopred stanovený výsledok v prospech potrieb telekomunikačného priemyslu, ktorý potrebuje neustále dodržiavanie smerníc ICNIRP. Pracovná skupina SCHEER má konflikty záujmov a je nevyvážená, pokiaľ ide o výber svojich členov. Stanovisko SHEER nezahŕňa žiadneho z mnohých vedeckých odborníkov, ktorí súhlasia s tým, že existujú dostatočné dôkazy o zdravotných rizikách hlboko pod usmerneniami ICNIRP. Tým sa bráni možnostiam prijať oveľa nižšie limity pre lepšiu ochranu verejnosti a životného prostredia. Takzvané SCHEER „vyhodnocovanie“ je nízkej kvality a nespĺňa základné vedecké kritériá. Okrem toho výbor SCHEER úplne ignoruje hodnotenie rizík pre životné prostredie.

Prečítajte si spätnú väzbu k stanovisku SCHEER: bude čoskoro zverejnená

SCHEER - Verejná diskusia o predbežnom stanovisku k vedeckým dôkazom o rádiofrekvencii

O tejto iniciatíve: Na základe žiadosti Európskej komisie poskytol Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER) predbežné stanovisko k potrebe revízie príloh v odporúčaní Rady 1999/519/ES a smernici 2013/35/EU, vzhľadom na najnovšie dostupné vedecké dôkazy v oblasti rádiových frekvencií (100 kHz – 300 GHz).

Technologický pokrok a vznikajúce bezdrôtové aplikácie, najmä na najvyššom konci rádiofrekvenčného spektra (milimetrové vlny), si vyžadujú zavedenie limitov pre nové dozimetrické veličiny.

Obdobie spätnej väzby: verejná konzultácia je otvorená do 25. septembra 2022.

Odkaz: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/40336

Silná podpora našej vedecky podloženej kritike SCHEER stanoviska od našich zainteresovaných strán

PDF dokument

Podpísaní:

Vibeke Frøkjær Jensen, Rada pre zdravú a bezpečnú telekomunikáciu, Holandsko

Mona Nilsson, Director, Švédska nadácia pre radiačnú ochranu, Švédsko

Pernille Schriver, Koordinátor pre ECI “Stop 5G – Zostań pripojený ale chránený” a reprezentant pre Európanov za Bezpečné Pripojenia

Petra Bertová Polovková, OZ Elektrosmog a zdravie, Slovensko

Sophie PELLETIER, Chairman PRIARTEM – Elektrocitlivosť vo Francúzku, Francúzko

Dr. Christine Malfay-Regnier, Predseda asociácie SOS MCS, Francúzko

Magali Lesure, Prezident Coeurs d'EHS, Francúzko

Kamil Bartošák, zástupca prezidenta Život-Rezonancia, Česká republika

Giorgio Cinciripini, Viceprezident Talianskej elektrocitlivej asociácie, Taliansko

David Wedege, Predseda Dánskej EHS acosiácie, Dánsko

Patrice Goyaud, Prezident Robin des Toits, Francúzko

Jean Michel GARNIER, Viceprezident L'association Zones Blanches, Francúzko

Bernard Neau, Spoluprezident asociácie Résistance 5G Nantes, Francúzko

André Cicolella, Predseda Réseau Environnement Santé, Francúcko

Stephen KERCKHOVE, Predseda Agir pour l'environnement, Francúzko

Catherine Neyrand, Prezident Association Poem26, Francúzko

Dominique Belpomme. Riaditeľ Európskeho vyskumného inštitútu rakoviny a prostredia

(ECERI), Brussels: Prezident Francúzkej spoločnosti prirodnej medicíny (ISDE-Francúzko)

Philippe Irigaray, Prezident asociácie medzinárodného vyskumu pre EHS and MCS

(A.R.I.E.M.); Výskumný riaditeľ Európskeho vyskumného inštitútu rakoviny a prostredia (ECERI)

François Vetter, Association pour un Espace Protégé des Ondes Hertziennes and Conseil National des Associations Familiales Laïques, Francúzko

Preben Kastrup, Zakladateľ a editor Videnscentret for elektro-forurening, Dánsko

Eigen Lucan, Prezident ANGEL acosiácie, Rumunsko

Vassilis Anastassopoulos, Patras Citizens' Society for the protection of Health from Electromagnetic Radiation, Grécko

Cindy Sage, Co-Editor BioInitiative Reports

Dr. Tarmo Koppel, Georgia Štátna Univerzita

Profesor Tom Butler PhD MSc

Rainer Nyberg, Predseda, Fínska spoločtosť ochrany pred žiarením, Fínsko

Kate Kheel, Coordinátor Safe Tech International, USA

Karen Churchill and Neil McDougall, UK Citizen's for Effective EMF Regulation, Spojené kráľovstvo

Dr. Lennart Hardell, MD, PhD Profesor (emeritus) Výskumenj nadácie rakoviny a prostredia, Švédsko

Einar Flydal, cand. polit., Master of Telecom Strategy and Technology management, independent researcher and science writer, Nórsko

Rob van der Boom, Predseda nadácie EHS, Holandsko

Charlotte Ryø, Spoločenské hnutie práv zdravia May Day, Dánsko

Francesca Romana Orlando, Spoločnosť chronických a toxických zranení (AMICA), Taliansko

More support after the document was submitted:

Elisabeth Birgit Madsen,  Vorstand Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk, Germany

Shelley Wright, Director, Canadian Educators for Safe Technology, Canada 

Prof. Dr. Klaus Buchner, Germany 

Livio Giuliani, Scientist, Biophysicist, PhD. Italy 

Tiziana Vigni, lawyer and president of Association Atto Primo, Italy 

Erika Tedino, vicepresidente the Association Atto Primo, Italy 

Stefano Gallozzi, president of the Italian environmental association "Comitato di Tutela e Salvaguardia dell'Ambiente in Monte Porzio Catone ONLUS",
president of the international association "Safeguarding the Astronomical Sky Foundation -SAS Foundation" 

Elisabetta Saviotti, Stop5G Romagna, Italy 

scheer
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.