Ochrana údajov

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne v súlade s právnymi požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalšími zákonnými požiadavkami a podľa týchto pokynov na ochranu osobných údajov.

Európska občianska iniciatíva „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ („nás“, „my“ alebo „náš“) je zodpovedná za prevádzkovanie www.signstop5g.eu („stránka“). Túto stránku môžete používať bez toho, aby ste nám poskytli osobné údaje (informácie spojené s vašou osobou).

Papierový hárok

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa Vaše osobné údaje uvedené v tomto formulári použijú iba na podporu iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a certifikácie. Máte právo požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania.

Vaše údaje bude skupina organizátorov uchovávať maximálne po dobu jedného mesiaca od predloženia iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov od začiatku obdobia zberu, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správnych alebo súdnych konaní môže byť ponechaný aj po uplynutí týchto lehôt, maximálne však jeden mesiac odo dňa skončenia toho konania.

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge at any time a complaint with a data protection authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that your data is unlawfully processed. The representative of the group of organisers of the initiative or, where appropriate, the legal entity created by it, is the controller within the meaning of the General Data Protection Regulation and can be contacted using the details provided on this form.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že že Vaše údaje sa spracúvajú nezákonne. Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne ním vytvorená právnická osoba je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ho kontaktovať prostredníctvom údajov uvedených v tomto formulári.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov (ak existuje) sú k dispozícii na webovej adrese tejto iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formulára. Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorý bude prijímať a spracovávať vaše osobné údaje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov nájdete na:

https://europa.eu/citizens-initiative/authorities-verification-and-certification-statements-support_sk

Sociálne siete

Nezhromažďujeme žiadne informácie zo sociálnych sietí. Ak kliknete na jeden z odkazov sociálnych médií, budete presmerovaní.

Server-Log-Files a analytika návštevníkov

Naša stránka automaticky ukladá informácie do protokolových súborov servera, ktoré nám automaticky odosiela váš prehliadač. Sú to: názov programu vášho prehliadača a jeho verzia, operačný systém vášho zariadenia, (anonymizovaná) IP adresa vášho zariadenia, presný čas vašej požiadavky, URL adresa požadovaného súboru alebo stránky, adresa webovej stránky ktorý odkazoval na našu stránku, ak ste klikli na odkaz (URL referrera) a výsledok vašej požiadavky (stavový kód HTTP). Len tieto informácie sú pre nás nepostačujúce na identifikáciu osoby, ale umožňujú nám mať prehľad o jednoduchých štatistikách.

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.