Podporujú nás 7. november 2021

List od profesora Tanka

List o podpore občianskej iniciatívy EÚ 5G

Každý život je jedinečný a neopakovateľný. Preto sú prevencia a opatrnosť hlavnými zásadami zdravia, života a životného prostredia v EÚ. Je v životne dôležitom verejnom záujme, aby verejné orgány zabránili, aby žiarenie 5G poškodzovalo a ohrozovalo ľudí a voľne žijúce zvieratá. Hoci samotné žiarenie je neviditeľné, nikto to dnes nemôže poprieť: toto žiarenie v určitom frekvenčnom rozsahu spôsobuje u ľudí podobný oxidačný stres a smrť udusením ako účinky COVID-19 v konečnom štádiu.

EÚ zabezpečila nasadenie siete 5G v Európe bez toho, aby náležite zohľadnila vyššie uvedené požiadavky na ochranu zdravia a prírody. Namiesto toho zbavila členské štáty právomoci určovať environmentálne podmienky tejto investície. Použitie 5G EMP žiarenia nevyžaduje ani environmentálne povolenie. To zhruba porušuje zásadu predbežnej opatrnosti: subjekt dopadajúci na životné prostredie – prevádzkovateľ EMP žiarenia – nemusí dokazovať, že radiačná záťaž, ktorú prevádzkuje, nespôsobuje nikomu teraz ani v budúcnosti žiadnu škodu alebo riziko, teda je úplne neškodná. Bolo by len v súlade s preventívnou praxou EÚ, ak by orgán pre životné prostredie považoval expozíciu za najväčší zdroj nebezpečenstva pre ľudí a voľne žijúce živočíchy. Inštalácia a prevádzka 5G by preto mala byť pozastavená podľa právnych predpisov o životnom prostredí, kým nebude vedecká istota.

Na rozdiel od toho zákonná výnimka pre environmentálneho používateľa zabezpečuje, že v prípade rizika poškodenia životného prostredia musí byť založená na najlepšej dostupnej technológii a technike, ktorá preukázateľne eliminuje zdroj rizika, aby neexistoval, alebo aspoň minimalizoval jeho dopady. (BATNEEC)

Odporúčania EIO „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“ zohľadňujú čo najširšie možné požiadavky na účinnú sebaochranu ľudí a voľne žijúcich živočíchov pri likvidácii EMP žiarenia. Je však dôležité, aby pôsobenie EMP žiarenia podliehalo účinnej sociálnej kontrole, a to globálne aj lokálne. Ak má legislatíva EÚ chrániť životy v tejto oblasti, musia túto iniciatívu podporiť milióny občanov EÚ.


Endre Tanka
právnik, D. Sc. emeritný profesor
Maďarsko

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.