Problémy

Ničenie životného prostredia

11. Prečo nebolo 5G environmentálne posúdené?

Pretože dopady digitalizácie sú v práve EÚ vyňaté z environmentálneho hodnotenia.

Členské štáty majú kompetenciu a povinnosť environmentálne posúdiť to, čo sa nazýva „projekt“.

Rôzne aktivity životného prostredia preto podliehajú miestnym hodnoteniam vplyvov s výnimkou vystavenia životného prostredia nebezpečnému rádiofrekvenčnému žiareniu a vplyvom digitalizácie, pretože sa neoznačujú ako „projekt“. Nasadenie 5G sa tiež oficiálne nenazýva projektom.

Vylúčenie pojmu „projekt“ pre všeobecné nasadenie telekomunikačnej infraštruktúry zjavne umožnilo zaviesť siete 5G v Európe bez predchádzajúceho hodnotenia vplyvov na zdravie a životné prostredie.

Členské štáty si nemôžu splniť svoju povinnosť chrániť životné prostredie pred takýmto vystavením, aj keď to od nich vnútroštátne právo vyžaduje, aby zabezpečili zdravé a bezpečné prostredie pre ľudí, ktorí tam žijú. Týmto spôsobom sú miestne zákony o životnom prostredí prebité a priemysel môže postaviť akýkoľvek druh zariadenia bez ohľadu na to, aké škodlivé je pre životné prostredie.

RIEŠENIE:


12. A čo obrovská spotreba elektriny?

Ekologická stopa digitálnej ekonomiky ani zďaleka nie je riešením klimatických problémov, dokonca s 5G by dosiahla svoj vrchol.

5G je „energetický žrút“. 5G nie je ani zďaleka riešením klimatických zmien. Naopak, digitálna ekologická stopa dosiahne svoj vrchol s 5G.

Podľa priemyselných správ spotreba energie z bezdrôtových zariadení a sietí porastie exponenciálne. Spotreba energie bezdrôtových zariadení porastie do roku 2030 o 160% a 5G zvýši globálne emisie CO2 o približne 250 megaton.

Podľa projektu The Shift Project: „Spotreba energie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa každoročne zvyšuje o 9%. Tento rast je možné obmedziť na 1,5% ročne prechodom na triezvy digitálny postup. Digitálny prechod tak, ako sa v súčasnosti realizuje, sa na globálnom otepľovaní viac podieľa, ako mu pomáha predchádzať. Potreba konať je preto naliehavá.“

Environmentálna stopa digitalizácie enormne vzrástla a bude rásť aj naďalej. Napríklad došlo k prudkému nárastu streamovania filmov vo vysokom rozlíšení. Ultra HD vyžaduje desaťkrát viac dát ako HD rozlíšenie a pri väčšom množstve dát sa vyžaduje viac energie.

RIEŠENIE:


13. A čo obrovské plytvanie surovinami?

Každý smartfón obsahuje viac ako 1000 látok...

… so svojím vlastným energeticky náročným dodávateľským reťazcom produkujúci toxický odpad, ktorý predstavuje hrozbu pre životné prostredie.

Okrem súčasného zavádzania technológie 5G s obrovským množstvom káblov a antén, zavedenie miliárd bezdrôtových zariadení pripojených k 5G (ako sú domáce spotrebiče, hodinky, oblečenie, plienky, rolety) do nášho každodenného života rozšíri konzum, technologickú zastaranosť a elektroniku, čo je ťažko recyklovateľný elektronický odpad.

Sú extrémne vysoké environmentálne náklady na „upgradovanie“ na nové zariadenie alebo nový program, ktorý si často vyžaduje nový počítač a nové periférne zariadenia, z ktorých každé stelesňuje energiu a toxíny.

Správa OECD z roku 2018 Výhľad globálnych materiálových zdrojov do roku 2060 uznáva úlohu digitalizácie pri exponenciálnom náraste vyťažených zdrojov (minerály a kovy vzácnych zemín). Správa predpokladá zdvojnásobenie globálneho využívania primárnych materiálov medzi dneškom a rokom 2060. Zvýšilo by to aj znečistenie a vyčerpanie vôd, ničenie biotopov, odlesňovanie a vysušovanie, čo by malo vplyv na flóru/faunu a ľudské zdravie.

RIEŠENIE:


14. Prečo sa neberie do úvahy plytvanie zdrojmi a energiou?

Pretože bezdrôtové elektronické zariadenia nie sú zahrnuté v súčasnej smernici o ekodizajne…

… ktorá vyžaduje, aby výrobcovia výrobkov využívajúcich energiu boli v štádiu projektovania povinní znižovať spotrebu energie a iné negatívne vplyvy výrobkov na životné prostredie

Smernica o ekodizajne 2009/125/ES stanovuje požiadavky na environmentálny dizajn „výrobkov súvisiacich s energiou “ pre 40 výrobkov, ktorá však nezahŕňajú elektronické zariadenia, ktoré sa používajú na digitalizáciu.

Zatiaľ čo hlavným cieľom smernice je znížiť spotrebu energie, je zameraná aj na zohľadnenie iných environmentálnych faktorov: používanie materiálov, spotreba vody, znečisťujúce emisie, problémy s odpadom a recyklovateľnosť.

Očakáva sa, že spustenie 5G prinesie na trh mnoho nových vzájomne prepojených zariadení, z ktorých väčšina nahradí svojich predchodcov. Výrazne sa tak rozprúdi kolobeh nákupu nových a likvidácie starých zariadení. Namiesto znižovania vplyvu na životné prostredie a šetrenia energiou by vznikol úplne nový priemysel, ktorý by postavil tisíce satelitov, nové generácie obrovského množstva antén, elektronických zariadení, ako sú stovky miliónov mobilných telefónov, tabletov, dokonca aj internet podmorských vecí a tak ďalej.

RIEŠENIE:


15. Klasifikuje EÚ bezdrôtové pripojenie ako znečisťujúceho činiteľa?

Nie. Ale poisťovne áno.

EÚ definuje znečisťujúcu látku ako: „látku alebo skupinu látok, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie alebo ľudské zdravie z dôvodu svojich vlastností a ich zavádzania do životného prostredia“. A potom poskytuje zoznam 91 znečisťujúcich látok.

Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) však nie sú zahrnuté v tomto zozname, aj keď ich mnohí vedci považujú za znečisťujúcu látku.

Je neprijateľné, aby EÚ neklasifikovala RF EMP ako znečisťujúcu látku, zatiaľ čo poisťovne, ktoré nechcú poisťovať proti určitým škodám súvisiacim so znečisťujúcimi látkami, jasne definujú RF EMP ako znečisťujúce látky:

Znečisťujúce látky znamenajú: Akékoľvek pevné, kvapalné, plynné alebo tepelne dráždivé alebo kontaminujúce látky vrátane dymu, pár, sadzí, výparov, kyselín, zásad, chemikálií, umelo vytvorených elektrických polí, magnetického poľa, elektromagnetického poľa, zvukových vĺn, mikrovĺn a všetkých umelých zdrojov ionizujúceho alebo neionizujúceho žiarenia a odpad. Odpad zahŕňa materiály, ktoré sa majú recyklovať, renovovať alebo regenerovať.“ (AT&T Mobile Insurance)

RIEŠENIE:


16. Ako ovplyvní 5G ekosystémy?

Nikto nevie, pretože vplyv technológie 5G na živé ekosystémy nie je monitorovaný.

Stovky recenzovaných vedeckých štúdií silne naznačujú, že rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) spôsobujú biologické účinky na úrovniach hlboko pod súčasnými limitnými hodnotami.

Úrovne vystavenia sa RF EMP sa zvýšili z extrémne nízkych prirodzených úrovní už asi 1018-krát.

Bez monitorovania čelíme nasledujúcim problémom:

  • Nasadenie 5G bude v rozpore so súčasnými zákonmi o životnom prostredí (smernica o biotopoch a vtákoch) v nariadeniach EÚ a Bernskej a Bonnskej konvencii o ochrane prirodzeného prostredia a migrujúcich druhov.
  • Biodiverzita bude naďalej klesať. Viac ako 75% pokles celkovej biomasy lietajúceho hmyzu za 27 rokov v chránených oblastiach môžu spôsobiť iba iné znečisťujúce látky ako tie, ktoré už boli preskúmané.
  • Hmyz žije v prirodzených elektromagnetických poliach a ak sú tieto príliš vystavené umelým poliam mobilných telefónov, bude to mať vážne následky. Výsledky štúdií ukazujú, že vplyvom mobilných telefónov je znížená veľkosť včelích kolónií, výkonnosť včiel robotníc, prísun peľu, produkcia medu, schopnosť orientácie a imunitná ochrana včiel.

RIEŠENIE:


17. Aké je nebezpečenstvo satelitov?

Neexistuje žiadne hodnotenie vesmírneho odpadu a raketových výfukov.

Satelity nízkej obežnej dráhy majú krátku životnosť, po 5 rokoch musia byť deorbitizované a spálené v atmosfére, kde pri spaľovaní poškodzujú ozónovú vrstvu.

Satelity majú tiež určitú poruchovosť. Zhruba 2,5% miera zlyhania nie je v tomto odvetví príliš zlá, ale ak toto číslo platí pre celú flotilu Starlink spoločnosti SpaceX, môže to viesť k viac ako 1 000 mŕtvym satelitom.

V súčasnosti je na obežných dráhach v blízkosti Zeme asi 7 000 ton vesmírneho odpadu (zatiaľ čo ďalších 3 000 ton je aktívnych kozmických lodí).

ASTRIAGraph, rámec, ktorý umožňuje monitorovanie, hodnotenie a overovanie správania sa vesmírnych činiteľov, vyvinul interaktívnu mapu objektov okolo Zeme, kde si môžete zobraziť úlomky.

RIEŠENIE:

Astronómovia sa sťažujú na svetelné a rádiové znečistenie.

Množstvo umelých objektov na obežnej dráhe Zeme už teraz výrazne obmedzuje astronomické pozorovania nielen v optickom, ale aj v rádiovom spektre. O niekoľko rokov by množstvo nežiaduceho svetla rozptýleného v atmosfére mohlo zvýšiť celkový jas nočnej oblohy o viac ako 10% nad prirodzenú úroveň.

Pre citlivé astronomické prístroje je jas satelitov veľmi vysoký. Európske južné observatórium zverejnilo simuláciu vplyvu satelitov na optické prístroje.

Last but not least, they disrupt the natural view of the night sky, which is humanity’s natural and cultural heritage of utmost importance.

V neposlednom rade narúšajú prirodzený pohľad na nočnú oblohu, ktorá je dôležitým prírodným a kultúrnym dedičstvom ľudstva.

RIEŠENIE:

Nie je žiadne environmentálne hodnotenie rádiofrekvenčného žiarenia.

Satelity vyžarujú žiarenie v rádiofrekvenčnom spektre (3 – 30 GHz). Viac nájdete v našom článku na blogu EÚ.

Na zemi bude žiarenie zo satelitov pomerne nízke, ale aj veľmi nízke žiarenie má biologické účinky na živé organizmy. A s takým rozsiahlym pokrytím satelitmi už na Zemi nebudú miesta bez ľudského žiarenia v rádiovom spektre.

Hoci Medzinárodná telekomunikačná únia spravuje bezdrôtové frekvencie, neexistuje žiadny medzinárodný orgán s právomocou regulovať štarty satelitov. Vedci v správe SATCON1 sa obávajú o nasadenie 100 000 alebo viac LEOsatov navrhnutých mnohými spoločnosťami a mnohými vládami.

RIEŠENIE:


18. Orbitálny priestor – zdroj na voľné využívanie?

Orbitálny priestor sa zo zákona nepovažuje za súčasť životného prostredia, preto neexistujú žiadne obmedzenia.

Vesmír je vnímaný ako prírodný zdroj, „nové zlato“, ktoré sa má využívať na maximum, ako to ľudstvo urobilo s inými zdrojmi, s katastrofálnymi následkami pre životné prostredie. Európske vesmírne aktivity nie sú hodnotené z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, hoci ľudské aktivity vo vesmíre majú obrovský vplyv na životné prostredie na Zemi a predstavujú veľké hrozby, ako ukazuje náš článok na blogu EÚ.

V roku 2020 vláda Spojeného kráľovstva vyzvala Organizáciu Spojených národov, aby začala medzinárodné diskusie s cieľom dohodnúť sa na tom, ako by krajiny mali vo vesmíre fungovať zodpovedne, a v roku 2021 nový šéf Európskej vesmírnej agentúry naliehal na európskych lídrov, aby zasiahli a koordinovali sa s cieľom zabrániť Generálnemu riaditeľovi SpaceX Elonovi Muskovi, aby urobil z vesmírneho priestoru svoje osobné ihrisko.

Európska vesmírna politika v súčasnosti len málo zohľadňuje environmentálne vplyvy vesmírnych aktivít. Vesmír je vnímaný len ako ďalší prírodný zdroj na voľné využívanie v „pretekoch“ proti iným geostrategickým a ekonomickým záujmom.

RIEŠENIE:


protect environment
Foto: [M]: Hedi Xandt; SABarton / Getty Images / DER SPIEGEL
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.