Problémy

Ohrozovanie nášho súkromia

19. Je ochrana osobných údajov dostatočná?

Sme len dáta na predaj.

Údaje o zákazníkoch sú digitálne zlato. Sprostredkovatelia údajov zhromažďujú miliardy a bilióny údajov po celom svete a vytvárajú prispôsobené masívne digitálne profily o každom z nás. Zber našich osobných údajov ďaleko presahuje to, čo si mnohí z nás dokážu predstaviť. Naše osobné údaje sa predávajú na účely reklamy, ovplyvňovania, sledovania alebo dohľadu.

Príklady:

  • Hlavným dôvodom úspechu spoločností ako Google, Uber a Amazon je, že prijali myšlienku „údaj ako aktívum“.
  • Facebook a Instagram zhromažďujú údaje od osôb mladších ako 18 rokov pomocou softvéru, ktorý sleduje aktivitu používateľov pri prehliadaní webu.
  • Európska komisia v rámci svojich digitálnych a dátových stratégií predstavila niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré uľahčia používanie a zdieľanie (osobných) údajov medzi viacerými verejnými a súkromnými stranami. Podľa Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov to však „bude mať výrazný dopad na ochranu základných práv na súkromie a ochranu osobných údajov“.

RIEŠENIE:

Giganti ako ciele pre hackerov.

Naše súkromie je ohrozené. Naše osobné údaje nie sú v bezpečí pred únikom údajov a narušením bezpečnosti, aj keď sú uložené vo veľkých spoločnostiach.

Príklady:

RIEŠENIE:

Vaše súkromie je ohrozené.

Zavedenie inteligentných miest, budov a zariadení sľubuje pohodlie a bezpečnosť, ale bude nás to stáť naše súkromie a výrazne zvýši dohľad.

Príklady:

  • V novej správe pre Zelených v Európskom parlamente „Masové sledovanie biometrických údajov a správania v členských štátoch EÚ“ sa uvádza, že: „Súkromní a verejní aktéri čoraz viac nasadzujú riešenia „inteligentného sledovania“ vrátane technológií biometrickej identifikácie na diaľku, ktoré, ak by sa nekontrolovali, by mohli stať biometrickým hromadným dohľadom.
  • H&M zaplatila pokutu 35 258 707,95 eur za porušenie pravidiel GDPR (2020). Po pracovnej neschopnosti boli zamestnanci povinní zúčastniť sa porady o návrate do práce, ktorá bola zaznamenaná. Vedúci zamestnanci H&M získali „rozsiahle znalosti o súkromnom živote svojich zamestnancov... od skôr neškodných detailov až po rodinné záležitosti a náboženské presvedčenie“. Tento „podrobný profil“ bol použitý na pomoc pri hodnotení výkonnosti zamestnancov a rozhodovaní o ich zamestnaní.

RIEŠENIE:


20. Je bezdrôtový prenos dát bezpečný?

Nie. Bezdrôtové prenosy z kreditných kariet, mobilných telefónov, inteligentných hodiniek, fitness trackerov, kardiostimulátorov a osobných nositeľných zariadení predstavujú riziko zneužitia údajov.

Máme osobitné obavy o údaje týkajúce sa súkromného bankovníctva a o údaje, na ktoré sa vzťahuje lekárske tajomstvo. Nebezpečné hrozby týkajúce sa bezdrôtových zdravotníckych zariadení porušujú dôvernosť týchto zariadení. Hackovanie zdravotníckych zariadení by mohlo vytvoriť zadné vrátka do nemocničných sietí.

Odvetvie nositeľných zariadení v súčasnosti tiež zažíva boom. K úniku súkromia a bezpečnosti zariadenia prispievajú aj samotní používatelia, ktorí si nie sú vedomí rôznych hrozieb a zraniteľnosti zariadení.

Minimalizácia dát prenášaných bezdrôtovo je kľúčová pre bezpečnosť medicínskych pacientov. Zásada minimalizácie údajov zahŕňa obmedzenie prenosu a ukladania údajov len na to, čo je potrebné na splnenie konkrétnych účelov.

Príklady:

RIEŠENIE:


21. Ale veď máme úrady na ochranu údajov, nie?

Orgány na ochranu údajov neposkytujú hodnotenia diskriminácie a porušovania digitálnych práv.

Existujú dve úrovne dozorných orgánov na ochranu osobných údajov:
vnútroštátne dozorné orgány pre ochranu údajov
Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB)

Nie sú však dostatočne nezávislé od štátov a spoločností, nemajú dostatočné vlastné zdroje a rozsah ich kontroly zostáva obmedzený.

Súčasná ochrana údajov je nedostatočná v scenári internetu tiel a vecí, v ktorom všetky zariadenia zhromažďujú naše údaje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby ich umelá inteligencia spracovala ako Big Data, u ktorej sa dokázalo, že reprodukuje a zhoršuje diskrimináciu.

GDPR jasne uvádza prípady diskriminácie, ktoré patria do kompetencie dozorných orgánov. Tieto orgány však túto kompetenciu málo využívajú a dodnes neposkytujú žiadne pravidelné hodnotenie takejto diskriminácie ani na vnútroštátnej, ani na európskej úrovni.

RIEŠENIE:


22. Podporuje nás umelá inteligencia?

Umelá inteligencia je dobrý sluha, ale zlý pán. Umelá inteligencia reprodukuje a zhoršuje diskrimináciu.

Každú sekundu vytvoria korporácie milióny predpovedí ľudského správania na základe zozbieraných údajov. V scenári internetu tiel a vecí všetky zariadenia zhromažďujú naše údaje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby ich umelá inteligencia (UI) spracovala ako Big Data.

Rôzne štúdie ukázali, že UI skutočne automaticky reprodukuje predchádzajúcu diskrimináciu v procesoch strojového učenia. Stroj sa „učí“ podľa rozhodnutí, ktoré už urobil v minulosti tým, že ich systematizuje. UI potom môže tieto predsudky a názory znásobiť a presadiť politické extrémne pozície.

Toto nie je sci-fi, UI už dokázalo, že reprodukuje a zhoršuje diskrimináciu.

Príklady toho, ako by UI mohla posilniť sociálne, rasové a ekonomické nerovnosti:

RIEŠENIE:


23. Debaty o digitalizácii sú nahradené reklamou

Digitálne inovácie sú politikmi a reklamami propagované nekriticky. Verejná diskusia o možných problémoch neprebieha.

Digitálne technológie, najmä 5G v spojení s internetom vecí a tiel, môžu viesť k diskriminácii a nerešpektovaniu ľudskej dôstojnosti.

Európanov sa nikto nepýtal, či chcú, aby ich životy boli úplne digitalizované a riadené algoritmami. Najmä neboli zapojení do diskusie o výhodach a nevýhodach zavedenia bezdrôtového pripojenia. V súčasnosti je zavádzanie 5G v rukách nevzdelaných politikov a lobistov, ktorí neviedli žiadny dialóg s verejnosťou EÚ.

V spoločenstve EÚ zatiaľ neprebehla nezaujatá diskusia.

RIEŠENIE:


problem data
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.