Problémy

Škodlivé pre zdravie

1. Existuje dôkaz o škodlivosti pre ľudí?

RF EMP zasahuje do biologických, chemických a elektrických systémov v organizmoch.

Expozícia má vážne biologické účinky na zdravie. Naše limitné hodnoty sú stanovené len na základe nárastu teploty, nie na základe biologických vplyvov ako poškodenie vnútorných orgánov či dokonca DNA a iné poškodenia podľa štúdií z rokov 2019 a 2020.

Vedecké štúdie potvrdzujú, že nepriaznivé zdravotné a biologické účinky, nielen tie, ktoré súvisia s teplotou, sa môžu vyskytnúť v intenzite miliónkrát nižšej, ako sú súčasné limity vystavenia verejnosti.

RF EMP je záťažou a stresovým faktorom pre telo:

 • Správa WHO o projekte EMP 2021 (str. 2 ods. 4) potvrdzuje, že RF EMP ovplyvňuje orgány, medzi ktoré patrí mozog a reprodukčné orgány, a môže viesť k narušeniu kognitívnych funkcií a zníženiu plodnosti.
 • Netepelné zdravotné dopady oxidačného stresu z Wi-Fi sú potvrdené v 23 kontrolných vedeckých štúdiách.
 • Žiarenie mobilného telefónu zabraňuje opravnému mechanizmu poškodenej DNK [1] a má nepriaznivé účinky na ženskú plosnosť [2] a mužskú plodnosť [3, 4]. Ovplyvňuje kvalitu spermií [5, 6, 7, 8 ] a vývoj plodu [9, 10, 11]. S technológiou 5G a milimetrovými vlnami budú negatívne účinky na zdravie výraznejšie.

RIEŠENIE:

Deti sú zraniteľnejšie ako dospelí.

RF EMP predstavuje väčšiu hrozbu pre deti ako pre dospelých. Deti absorbujú oveľa vyššiu kumulatívnu dávku bezdrôtového energetického žiarenia v dôsledku veľkých anatomických rozdielov medzi dieťaťom a dospelým.

Európska komisia neposkytuje uznanú RF EMP ochranu týkajúcu sa netepelných účinkov na deti, a to ani v školách, ani v domácnostiach alebo na verejných miestach. Zdravie detí je zanedbávané, čím sú diskriminované (Porušenie Dohovoru o právach dieťaťa a Charty základných práv).

RIEŠENIE:

Citliví ľudia sú diskriminovaní.

V populačných prieskumoch sa prevalencia EHS v roku 2013 odhadovala na 5% na Taiwane a 7% v Nemecku. 800 000 ľudí v Spojenom kráľovstve je vážne postihnutých rádiofrekvenčným žiarením a elektromagnetickými poľami (RF EMP). To isté platí aj v iných krajinách. Život pre elektrosenzitívnych ľudí (EHS) môže byť veľmi náročný. Je pravdepodobné, že stratia prácu a môžu žiť a pohybovať sa iba v prostredí bez RF EMP.

 • V štúdii z roku 2020 vedci dospeli k záveru: „Tieto údaje silne naznačujú, že EHS je neurologická patologická porucha, ktorú možno diagnostikovať, liečiť a predchádzať jej. Pretože EHS sa stáva novou zákernou celosvetovou pliagou, ktorá zahŕňa milióny ľudí, žiadame Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby zaradila EHS ako neurologickú poruchu do medzinárodnej klasifikácie chorôb.
 • Už v roku 2001 sa uskutočnil prieskum s ľuďmi, ktorí sa sťažovali na zlé zdravie, ktoré pripisovali vystaveniu sa RF EMP. Symptómy zahŕňajú poruchy spánku, bolesti hlavy, nervozitu alebo úzkosť, únavu a ťažkosti s koncentráciou.

RIEŠENIE:


2. Revidujte staré predpisy!

Od roku 1999 nebolo odporúčanie Rady prehodnotené.

Za viac ako dve desaťročia sa bezdrôtové technológie a ich používanie dramaticky zvýšili, ale doteraz sa neuskutočnilo žiadne prehodnotenie odporúčania Rady.

Staré Odporúčania od ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením) prijala EÚ vo svojom odporúčaní Rady z roku 1999. ICNIRP je súkromná organizácia a jej odporúčania sú založené na niekoľkých vybraných štúdiách a vylučujú veľké množstvo štúdií, ktoré vykazujú nepriaznivé účinky RF EMP.

V roku 2009 Európsky parlament požiadal Radu EÚ, aby zmenila svoje odporúčanie a stanovila prísnejšie limity expozície, no nestalo sa tak.

V roku 2011 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala RF žiarenie ako možné karcinogénne pre ľudí (na základe zvýšeného výskytu rakoviny mozgu súvisiacej s používaním bezdrôtových telefónov).

Existujúce limity pre bezpečnosť verejnosti nedostatočne chránia zdravie pred chronickým vystavením a to má prísť oveľa viac aplikácií bezdrôtových technológií.

RIEŠENIE:


3. Sú limity založené na najlepších vedeckých údajoch?

Nie sú! EÚ prijala najmenej ochranné usmernenie.

Limity ICNIRP vyzerajú skôr ako smernice, ktoré zabezpečujú priaznivé technologické podmienky na používanie bezdrôtových technológií, a nie ochranu verejného zdravia. Pre pracovné podmienky sú stanovené normy pre pracovný čas (8 hodín denne), ale v súkromnom živote ľudia nepočítajú dobu expozície a môžu byť exponovaní vo dne i v noci.

Existuje mnoho odporúčaní pre prísnejšie usmernenia od odborníkov, ktorí sú nezávislí od telekomunikačného priemyslu. Kolektív lekárskych expertov potvrdil, že nepriaznivé netepelné účinky na organizmus existujú už na úrovniach o jeden milión nižších, ako sú smernice ICNIRP (0,01 mW/m2 oproti 10 000 mW/m2). Napriek tejto skutočnosti sa expozičné limity vo väčšine krajín EÚ neustále zvyšujú.

V tých krajinách EÚ, ktoré si ponechali prísnejšie limity, ich priemysel vníma ako bariéry pre možnosti technického pokroku, čo uvádza aj Akčný plán 5G pre Európu.

EÚ musí vytvoriť právne predpisy, ktoré budú prospešné nielen pre priemysel, ale aj pre ľudí!

RIEŠENIE:


4. Oficiálni experti majú konflikt záujmov...

…a dôležité štúdie sú vylúčené.

Limitné hodnoty EÚ stanovuje Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Ide o súkromné nemecké združenie pozostávajúce až zo 14 členov s vedeckým zázemím, z ktorých väčšina je veľmi úzko spätá s priemyslom.

ICNIRP v súčasnosti predpokladá, že existencia netepelných účinkov nie je preukázaná. Preto považujeme ICNIRP za chybný, pretože popiera preukázané biologické účinky a berie do úvahy iba tepelné (termálne) účinky na organizmus.

Jednou z úloh ICNIRP je dávať odporúčania EÚ týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti RF EMP, na ktoré sa spolieha celá Európa.

EÚ by nemala prijímať rady od súkromnej organizácie. Už existuje Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER), ktorý má stály mandát poskytovať nezávislú aktualizáciu dostupných vedeckých dôkazov vrátane hodnotenia zdravotných rizík, ktoré môžu byť spojené s vystavením RF EMP.

RIEŠENIE:


5. Chráni bezpečnostný certifikát naše zdravie?

Nie. Bezpečnostné normy nechránia miliardy používateľov mobilných telefónov.

Zastarané a nepresné metódy testovania mobilných telefónov alebo iných bezdrôtových zariadení vážne ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Bezpečnostné normy vytvárajú mimovládne, nezodpovedné agentúry, ktoré sú z veľkej časti financované priemyslom.

Proces certifikácie prebieha na plastovej makete hlavy 100 kg muža, ktorý predstavuje len 3% používateľov mobilných telefónov. Preto bezpečnostné normy pre všetkých viac ako šesť miliárd mobilných telefónov na svete nechránia 97% populácie s hlavami menšími ako model. To je veľmi vážne pre malé deti, ale aj malí dospelí absorbujú podstatne viac bezdrôtového žiarenia, ako odhaduje plastová figurína.

Súčasné bezpečnostné štandardy

Bezdrôtové zariadenia, hračky a príslušenstvo nie sú vybavené certifikátmi, ktoré by tvrdili, že „bezpečné pre tehotné ženy“, „bezpečné pre prsia/semenníky/oči“, „bezpečné pre deti“.

RIEŠENIE:

Zákazníci sú klamaní a porušujú sa predpisy.

Čím väčšia vzdialenosť - tým nižšia expozícia rádiofrekvenčnému elektromagnetickému poľu (RF EMP).

Spotrebitelia, vrátane najmenších detí, nie sú zo strany verejných orgánov dostatočne informovaní o rizikách bezdrôtových zariadení a často ich na dlhý čas držia v tesnej blízkosti citlivých oblastí tela, ako sú reprodukčné orgány, hrudník a mozog.

Výrobcovia umiestňujú mobilné telefóny na trh za klamlivých podmienok pri robení skúšobných testov už viac ako dve desaťročia, čo predstavuje obrovské riziko pre zdravie a bezpečnosť miliárd používateľov:

RIEŠENIE:


6. Prečo nie je bezdrôtové pripojenie v blízkosti detí regulované?

Naopak, je extrémny tlak na používanie Wi-Fi v školách.

Namiesto uprednostňovania káblových riešení je extrémny tlak na používanie Wi-Fi v školách bez ohľadu na zdravie detí vystavených rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP). O preferencii káblov sa ani nediskutuje.

Digitalizácia vybavuje školy čoraz viac zariadeniami, ktoré generujú RF EMP (stolné počítače, notebooky, tablety, tabule, projektory a tlačiarne). Školy sa stávajú cieľovým trhom pre korporácie, neexistujú žiadne obmedzenia. Používanie mobilných telefónov školákmi v priestoroch školy nie je prísne regulované.

Deti sú voči bezdrôtovej sieti zraniteľnejšie ako dospelí. Učitelia a rodičia nie sú poučení o nebezpečenstvách bezdrôtových zariadení, najmä v blízkosti detí.

RIEŠENIE:


7. Sme si vedomí rizík?

Verejnosť nie je informovaná o možných zdravotných rizikách ani o stratégiách znižovania škôd.

Na školách a univerzitách neexistuje náležité vzdelávanie o rádiofrekvenčných elektromagnetických poliach (RF EMP). Učitelia nie sú o tomto probléme informovaní. Študenti sú viac ovplyvnení reklamou ako skutočnými znalosťami o bezdrôtovej technológii.

Zdravotnícki pracovníci nie sú poučení o biologických účinkoch RF EMP a nemajú školenie o liečbe pacientov s elektromagnetickou precitlivenosťou.

Mnoho ľudí je ožarovaných na pracovisku alebo počas práce z domu bez ich vedomia. Nevedome ožarujú aj ostatných pomocou Wi-Fi, DECT telefónov alebo mobilných telefónov. Mnoho zamestnancov pracovne používa bezdrôtové zariadenia, ako sú handsfree zariadenia, bluetooth zariadenia, DECT telefóny, skenovanie čiarových kódov alebo platobné terminály.

Tieto súdne prípady jasne ukazujú potrebu ďalšieho vzdelávania:

 • Rozhodnutie súdu, Taliansko 2017: Taliansky regionálny súd zistil, že nádor sluchového nervu u muža je spôsobený používaním mobilného telefónu v práci 3-4 hodiny denne počas 15 rokov. Muž bol diagnostikovaný v roku 2010 a bol zamestnancom telekomunikačného operátora Telecom Italia. Za pracovný úraz teda dostáva doživotné odškodné 500 eur mesačne.
 • Rozhodnutie súdu, Francúzsko 2011: Súd v Montpellier rozhodol, že sťažovatelia mali oprávnené dôvody na obavy zo zdravotných následkov mobilného stožiara a nariadil operátorovi, aby ho demontoval.
 • Rozhodnutie súdu, Španielsko 2016: Inžinier zamestnaný spoločnosťou Ericsson v Španielsku dostal kompenzáciu za práceneschopnosť pre závažné príznaky Wifi a iného žiarenia z bezdrôtovej technológie na pracovisku, o čom rozhodol súd v Madride.

RIEŠENIE:


8. Nemôžu ísť na bezpečnejšie miesto?

Nie. V obciach nie sú zóny s nízkou/žiadnou radiáciou.

Podľa základných hodnôt Európskej únie sa s každým musí zaobchádzať spravodlivo a musia sa rešpektovať práva menšín.

Nezamýšľa sa vytváranie zón s nízkou úrovňou rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP) pre citlivé skupiny ľudí (napr. elektrosenzitívni alebo elektro-hypersenzitívni ľudia, chorí ľudia, seniori, tehotné ženy, deti) a pre flóru a faunu.

 • Špeciálna pozornosť sa nevenuje miestam pre spánok, ktoré by mali dať organizmu možnosť zotaviť sa z pôsobenia počas dňa. Rady stavebných biológov pre expozíciu menšiu ako 0,01 mW/m2 nie sú uznávané ani dodržiavané.
 • Verejná doprava neponúka možnosti bez pripojenia Wi-Fi a žiarenia, ako sú vagóny alebo vozidlá bez pripojenia Wi-Fi a mobilnej komunikácie.
 • Len málokedy hotely zriaďujú špeciálne izby pre EHS; ani v nemocniciach a rehabilitačných ambulanciách sa s touto problematikou nepočíta.

RIEŠENIE:

Fauna a flóra sa nemajú kam schovať.

Európske zmluvy výslovne ustanovili, že v oblasti environmentálnej politiky EÚ sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti.

Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) majú veľmi negatívny vplyv na faunu a flóru, čo vedie k poklesu biodiverzity.

RF EMP je forma znečistenia životného prostredia, ktorá poškodzuje voľne žijúce zvieratá. Stožiare operátorov umiestnené v ich obytných oblastiach nepretržite ožarujú niektoré druhy, ktoré trpia dlhodobými účinkami.

Mikrovlnné a rádiofrekvenčné znečistenie preto predstavuje potenciálnu príčinu poklesu populácií zvierat a zhoršenia zdravia rastlín žijúcich v blízkosti stožiarov operátorov.

RIEŠENIE:


9. A čo právo na telesnú integritu?

Ľudia nie sú informovaní, ani nedávajú súhlas na:

 • vysielače na školách, ihriskách a v obytných priestoroch
 • na prepnutie analógových bytových meračov na bezdrôtové inteligentné merače
 • na bezplatné zavádzanie malých buniek alebo bezdrôtových prístupových bodov v tesnej blízkosti obytných priestorov

Akčný plán 5G pre Európu má za cieľ pokryť všetky mestské oblasti, železnice a hlavné cesty veľmi hustou sieťou antén a vysielačov. Malé bunky (SAWAP) znamenajú pokrytie malej oblasti. Typické sú dosahy 20-150 metrov.

Očakáva sa, že táto ďalšia vrstva technológie bude obsluhovať až jeden milión pripojených zariadení na kilometer štvorcový. Pracuje pri vyšších frekvenciách a silných pulzáciách, ktoré sú biologicky aktívnejšie, a preto nebezpečnejšie ako nepulzné RF EMP.

Nariadenie (EÚ) 2020/1070 umožňuje, že keď sú malé bunky umiestnené na verejných chodníkoch, musí byť medzi anténou a ľudským telom dodržaná vzdialenosť aspoň 20 cm.

RIEŠENIE:

Biologické, chemické, elektrické a zmyslové systémy občanov sú nedobrovoľne a nepretržite narúšané a ovplyvňované rádiofrekvenčným žiarením.

Väčšina ľudí nevie o „sile“ rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP), ktoré ich obklopujú, ani o žiadnom spôsobe ich merania. Prítomnosť RF EMP nie je nijako označená, ani inak oznámená intenzita príslušných polí.

Ľudia sú v mnohých prípadoch väčšinou nedobrovoľne ožarovaní zmesou celodenného vysielania z rôznych infraštruktúrnych antén a zdrojov vysielačov, ale aj z ich osobných bezdrôtových zariadení.

Väčšina ľudí používa zariadenia v predvolenom nastavení, čo znamená, že zariadenia neustále vyžarujú rádiofrekvenčné žiarenie na maximálnej úrovni výkonu a nevedia ho jednoducho vypnúť. Väčšina populácie nie je poučená o dôležitosti minimalizácie ožiarenia z osobných zariadení, keď sa nepoužívajú:

 • deti spia s neustále zapnutými inteligentnými hodinkami a s telefónmi s aktívnymi bezdrôtovými funkciami
 • ľudia majú svoj Wi-Fi router blízko postele a na noc ho nevypínajú

RIEŠENIE:


10. Ako sú stromy a včely poškodené RF EMP?

Včely miznú, vtáky sú dezorientované a stromy rastú pomalšie.

Európske zmluvy výslovne ustanovili, že v oblasti environmentálnej politiky EÚ sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti.

Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) sú formou znečistenia životného prostredia, ktoré poškodzuje voľne žijúce živočíchy, napríklad znižuje ich prirodzenú obranyschopnosť, zhoršuje ich zdravie, spôsobuje problémy s reprodukciou a zmenšuje ich revír ničením ich biotopov. Mikrovlnné a rádiofrekvenčné znečistenie preto predstavuje potenciálnu príčinu poklesu populácií zvierat a zhoršenia zdravia rastlín žijúcich v blízkosti telefónnych stožiarov.

Príklady:

RIEŠENIE:


harmful to life
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.