Riešenia

Čo môžeš urobiť TY?

Chráň všetok život
pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením

 1. Chráň seba a svoju rodinu pred všetkými zdravotnými a biologickými účinkami minimalizovaním vystavenia sa RF EMP.
 2. Hľadaj vedecké dôkazy a vzdelávaj sa.
 3. Neuspokoj sa s pohodlným uistením, že úrady sa starajú. Žiadaj ochranu založenú na najlepších dostupných vedeckých údajoch, nie na lobovaní.
 4. Požaduj expozičné limity, ktoré vypracovali vedci s biomedicínskymi odbornými znalosťami a ktorí nie sú v konflikte záujmov.
 5. Požaduj, aby pri testovaní bezdrôtových zariadení a antén boli vyhodnotené všetky biologicky účinné parametre RF EMP.
 6. Vymeň bezdrôtové pripojenia za káble. Urob tak ihneď u vás doma. Žiadaj to v nemocniciach, škôlkach, školách, domovoch dôchodcov, vo všetkých verejných budovách.
 7. Informuj ostatných o nebezpečenstve spojenom s bezdrôtovým pripojením a o tom, ako ho minimalizovať (napríklad pomocou káblov)
 8. Požiadaj svoju obec o zriadenie zón s nízkou/žiadnou radiáciou.
 9. Požaduj, aby si nebol vystavený RF EMP, je tvojím právom chrániť svoje zdravie a biologickú integritu.
 10. Na základe zásady predbežnej opatrnosti žiadaj ochranu prírody, živočíchov a rastlín.

Chráň životné prostredie
pred všetkými vplyvmi 5G a digitalizácie

 1. Zapoj sa do procesu miestneho rozvoja vo tvojej obci. Požiadaj národné agentúry, aby preskúmali všetky telekomunikačné projekty z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
 2. Zníž masívnu spotrebu elektrickej energie spôsobenú digitálnou komunikačnou technológiou uprednostňovaním káblových a nízkoenergetických riešení.
 3. Pred kúpou nového zariadenia sa zamysli nad obrovským množstvom odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a environmentálnym dopadom ťažby zdrojov (na výrobu nových zariadení). Naozaj potrebuješ toto nové zariadenie?
 4. Šetri energiu všetkých tvojich pripojených zariadení – vypni všetky svoje bezdrôtové funkcie, keď ich aktívne nepoužívaš.
 5. Pamätaj, že človekom vytvorené RF EMP má rôzne škodlivé parametre a všetky ich považuj za znečisťujúce látky tvojho priestoru.
 6. Požaduj monitorovanie všetkých biologických škodlivých parametrov RF EMP vo svojej komunite.
 7. Vyzývaj k zastaveniu 5G satelitov na celom svete, kým sa nevyriešia vplyvy na životné prostredie.
 8. Nepoužívaj satelitný internet.

Chráň svoje súkromie, bezpečnosť a slobodu

 1. Buď si vedomý rizika sledovania a zneužitia údajov 5G, IoT a IoB (Internet of Things & Internet of Body).
 2. Nenahrávaj osobné a zdravotné údaje na internet (aj keď ide o osobný účet), zvýšiš tak svoju ochranu pred narastajúcou počítačovou kriminalitou.
 3. Netoleruj diskrimináciu a porušovanie digitálnych práv.
 4. Požaduj, aby tvoje údaje neboli spracovávané automatizovanými postupmi (UI).
 5. Pomôž organizovať verejné diskusie o digitálnych inováciách.
you
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.