Riešenia

Hĺbková analýza 5G pre výbor ITRE

Oddelenie A na žiadosť výboru ITRE *1 pripravilo v roku 2019 hĺbkovú analýzu s názvom Stav nasadenia 5G v Európe, USA a Ázii *2, ktorá porovnávala nasadenie 5G v EÚ s inými poprednými ekonomikami. Táto štúdia bola základom pre neskorší prehľad Účinky bezdrôtovej komunikácie 5G na ľudské zdravie *3, ktorý bol vydaný v roku 2020.

Operátori a dodávatelia mobilného priemyslu sľubujú, že 5G prinesie pokrok v rýchlosti a spoľahlivosti pre mobilné zariadenia, pokročilú výrobu, lepšie systémy zdravotnej starostlivosti, inteligentné mestá a prepojené vozidlá. Radi by sme zdôraznili dôležité skutočnosti obsiahnuté v týchto a v súvisiacich dokumentoch:

 • Náklady na splnenie cieľov Európskej únie v oblasti pripojenia na rok 2025, vrátane pokrytia 5G vo všetkých mestských oblastiach, uvedených v jej Oznámení o prepojení pre konkurencieschopný digitálny jednotný trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti, sa odhadujú na 500 miliárd EUR. Vzhľadom na rozsah potrebných investícií musí mobilný priemysel presvedčiť vlády o ekonomických a sociálnych výhodách, ktoré môže 5G priniesť, a preto je marketingový humbuk veľmi rozšírený.“ *2, page 7
 • Cieľ pokryť všetky mestské oblasti, železnice a hlavné cesty neprerušovanou bezdrôtovou komunikáciou piatej generácie možno dosiahnuť len vytvorením veľmi hustej siete antén a vysielačov.“ *3, page 1
 • „Očakáva sa, že plánované siete 5G budú obsluhovať až jeden milión pripojených zariadení na kilometer štvorcový, čo je asi tisícnásobný nárast v porovnaní so súčasnosťou.“ *4, page 6
 • Po prvýkrát bude 5G využívať aj milimetrové vlny okrem mikrovĺn, ktoré sa doteraz používali v technológii 2G, 3G a 4G. Na implementáciu 5G budú musieť byť bunkové antény inštalované veľmi blízko seba kvôli obmedzenému pokrytiu, čo bude mať za následok neustále vystavenie obyvateľstva žiareniu milimetrovými vlnami. Použitie 5G si bude vyžadovať aj použitie nových technológií, ako sú aktívne antény schopné vytvárať lúč, masívne vstupy a výstupy. Čo by ešte viac sťažilo meranie radiačnej záťaže. S vyššími frekvenciami a skráteným dosahom budú základňové stanice tesnejšie zakomponované do danej oblasti, aby poskytli kompletné pokrytie, ktoré sa vyhne „ne-bodom“. Typické môžu byť dosahy 20-150 metrov, ktoré poskytujú menšie oblasti pokrytia na „malú bunku“. Polomer bunky 20 metrov by znamenal približne 800 základňových staníc na kilometer štvorcový (alebo malých bezdrôtových prístupových bodov (SAWAP), termín používaný v Európskom kódexe elektronickej komunikácie (EECC)). To kontrastuje s 3G a 4G, ktoré používajú veľké alebo „makro“ bunky. Tradične ponúkajú dosahy 2 až 15 km alebo viac, takže môžu pokryť väčšiu oblasť, ale s menším počtom súčasných používateľov, pretože majú menej jednotlivých kanálov.*2, page 3
 • Keďže 5G využíva veľmi vysokú úroveň pulzácií, myšlienkou 5G je použitie vyšších frekvencií, ktoré umožňujú takú vysokú úroveň pulzácií, aby bolo možné prenášať veľké množstvo informácií za sekundu. Štúdie ukazujú, že pulzné EMP sú vo väčšine prípadov biologicky aktívnejšie, a preto nebezpečnejšie ako nepulzné EMP. Každé jedno bezdrôtové komunikačné zariadenie komunikuje aspoň čiastočne prostredníctvom pulzácií a čím inteligentnejšie zariadenie, tým viac pulzácií.*3, page 5
 • Spolu s režimom a trvaním expozície sa zdá, že aj charakteristiky signálu 5G, ako je pulzovanie, zvyšujú biologické a zdravotné dopady expozície vrátane poškodenia DNA, ktoré sa považuje za príčinu rakoviny. Poškodenie DNA je tiež spojené s poklesom reprodukcie a neurodegeneratívnymi ochoreniami.*3, page 5
 • Milimetrové vlny, ktoré bude využívať 5G, sa väčšinou absorbujú do niekoľkých milimetrov ľudskej kože a v povrchových vrstvách rohovky. Krátkodobá expozícia môže mať nepriaznivé fyziologické účinky na periférny nervový systém, imunitný systém a kardiovaskulárny systém. *3
 • To vyvoláva otázku, či vyššie frekvencie a miliardy dodatočných spojení nemajú negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, čo bude podľa výskumov znamenať stálu expozíciu celej populácie vrátane detí.*3, page 1
 • "Primárnu zodpovednosť za ochranu obyvateľstva pred potenciálnymi škodlivými účinkami EMP nesú vlády členských štátov EÚ podľa článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie." *3, page 4 EÚ však nalieha na členské štáty, aby zvýšili limity prípustnej expozície, ako sa uvádza v Akčnom pláne 5G pre Európu *4, ktorý bol prijatý v roku 2016.

Hlavným cieľom akčného plánu je čo najrýchlejšie zaviesť tieto technológie v celej EÚ. Akčný plán 5G pre Európu sa vôbec nezmieňuje o zdravotných aspektoch a limity vystavenia RF EMP v členských štátoch sú označené ako bariéry - limity sú niekedy oveľa nižšie (teda bezpečnejšie), ako vyžaduje príslušná európska smernica o ochrane zdravia, preto znamenajú väčšie obmedzenia na agregáciu (tj pôsobenie viacerých signálov súčasne). Tieto prekážky sa majú odstrániť harmonizáciou pravidiel, čo znamená zvýšenie limitov vystavenia v členských štátoch, ak majú krajiny prísnejšie limity (t. j. bezpečnejšie) ako európske normy (bod 3.3., časť Zníženie nákladov na inštaláciu prístupových bodov). *4, page 6

V prípade mestského pokrytia malými bunkami 5G EÚ odporúča členským štátom, aby umožnili jednotný prístup EÚ k zhusťovaniu antén.

V kapitole Faktory úspechu 5G sa spomína: „Po technologickej spôsobilosti bude kľúčovým faktorom úspechu jednoduchosť, s akou je možné nasadiť veľké množstvo malých buniek pri zahusťovaní siete. Čína a ázijské tigre tu majú výhodu, pretože ich politické štruktúry a kultúra znamenajú, že môžu nariadiť nasadenie bez potreby verejného súhlasu. *2, page 24

Môžeme vidieť podobné správanie ako ázijské tigre, pretože EÚ plánuje rýchlo rozmiestniť stovky malých buniek na kilometer štvorcový, pretože „v súlade s článkom 57 EECC, EÚ vytvára režim pre nasadenie SAWAP, ktorého cieľom je inštalácia bez povolenia od roku 2020“. *2, page 24

V dokumente Ľahký režim zavádzania pre bezdrôtové prístupové body pre malé oblasti (SAWAP) sa uvádzalo, že podľa článku 57 EECC *7 útvary Komisie EÚ pripravujú prvý vykonávací zákon Komisie o bezdrôtových prístupových bodoch pre malé oblasti (SAWAP alebo 'malé bunky‘), „ktoré budú vyňaté z akéhokoľvek individuálneho územného plánovania alebo iných predchádzajúcich individuálnych povolení, s výnimkou environmentálnych alebo historických dôvodov alebo verejnej bezpečnosti“ *5. Jeho prijatie bolo naplánované na Q2/2020, v súlade s termínom do 30. júna 2020 v EHSC *7

V Nariadení (EÚ) 2020/1070 sa v bode 8 uvádza „základňové stanice sú rozdelené do piatich tried inštalácie zodpovedajúcich rôznym limitom ich ekvivalentného izotropného vyžarovaného výkonu (EIRP) a to niekoľko miliwattov (trieda E0), 2 watty (trieda E2), 10 wattov (trieda E10), 100 wattov (trieda E100) a viac ako 100 wattov (trieda E+)*6 a bezpečnostné vzdialenosti inštalácie, ktoré „vyžadujú, aby najnižšia vyžarujúca časť antény triedy E10 mala výšku aspoň 2,2 metre nad chodníkom pre verejnosť, aby sa zabezpečila vzdialenosť medzi hlavným lalokom antény a ľudským telom 2 m vysokej osoby aspoň 20 cm“ a v bode (9) „Z estetických dôvodov, inštalácia malých plošných bezdrôtových prístupových bodov triedy E10, ktoré pravdepodobne využívajú maximálny objemový limit 20 litrov, by mali byť obmedzené na veľké vnútorné priestory s výškou stropu aspoň 4 metre, ako sú múzeá, štadióny, kongresové centrá, letiská, metro -dopravné stanice, železničné stanice alebo nákupné centrá."

Sme hlboko znepokojení zisteniami obsiahnutými v dokumentoch:

 • „Vynárajú sa značné obavy z možného vplyvu na zdravie a bezpečnosť vyplývajúceho z potenciálne oveľa vyššieho vystavenia rádiofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu vznikajúcemu z 5G. Zvýšená expozícia môže vyplývať nielen z používania oveľa vyšších frekvencií v 5G, ale aj z potenciálu agregácie rôznych signálov, ich dynamickej povahy a komplexných interferenčných efektov, ktoré môžu vzniknúť, najmä v hustých mestských oblastiach. Polia rádiového vyžarovania 5G sú úplne odlišné od tých predchádzajúcich generácií, pretože majú komplexné prenosy v oboch smeroch – od základňovej stanice k slúchadlu a naspäť. Aj keď sú polia vysoko zaostrené lúče, rýchlo sa menia s časom a pohybom, a preto sú nepredvídateľné, pretože úrovne signálu a vzory interagujú ako systém s uzavretou slučkou. Toto sa ešte musí spoľahlivo zmapovať pre reálne situácie mimo laboratória.“ *2, page 11
 • SCHEER vo vyhlásení o nových zdravotných a environmentálnych problémoch (2018) na strane 14 „označil predbežný odhad dôležitosti 5G ako vysoký vo vyhlásení z decembra 2018. Okrem toho hodnotí rozsah, naliehavosť a interakcie (s ekosystémami a druhmi ) možného nebezpečenstva ako vysoké." *3, page 5
 • Rezolúcia Rady Európy 1815 (2011) poukazuje na potenciálne zdravotné účinky veľmi nízkych frekvencií elektromagnetických polí obklopujúcich elektrické vedenia a elektrické zariadenia, ktoré sú predmetom prebiehajúceho výskumu a verejnej diskusie. Tiež sa v ňom uvádza, že niektoré neionizujúce frekvencie majú podľa všetkého viac-menej potenciálne škodlivé, netepelné, biologické účinky na ľudí, iné zvieratá a rastliny, dokonca aj keď sú vystavené hladinám, ktoré sú nižšie ako oficiálne prahové hodnoty. Uznesenie označuje mladých ľudí a deti za obzvlášť zraniteľné skupiny a naznačuje, že v prípade zanedbania včasného varovania by mohli vzniknúť mimoriadne vysoké ľudské a ekonomické straty.“ *3, page 5
 • „...toto je dvojnásobne dôležité, pokiaľ ide o možné negatívne vplyvy na zdravie v dôsledku nemožnosti vyhnúť sa neustálemu vystaveniu občanov prostrediu s 5G. Nedávna akademická literatúra ukazuje, že nepretržité bezdrôtové žiarenie má zrejmé biologické účinky, najmä vzhľadom na konkrétne vlastnosti 5G: kombináciu milimetrových vĺn, vyššiu frekvenciu, množstvo vysielačov a množstvo spojení. Rôzne štúdie naznačujú, že 5G by ovplyvnilo zdravie ľudí, rastlín, zvierat, hmyzu a mikróbov – a keďže 5G je nevyskúšaná technológia, opatrný prístup by bol na mieste. Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, Helsinské dohody a ďalšie medzinárodné zmluvy uznávajú, že informovaný súhlas pred zásahmi, ktoré by mohli ovplyvniť ľudské zdravie, je základným ľudským právom, ktoré sa stáva ešte kontroverznejším, keď sa uvažuje o vystavení detí a mladých ľudí.“ *3, page 9
 • „Podľa štúdie z roku 2019 „Nasadenie 5G: Stav v Európe, USA a Ázii“ pripravenej pre Európsky parlament je dlhodobý technologický výskum nevyhnutný. „Jedným z kľúčových problémov sú nezvyčajné fenomény šírenia, najmä riadenie a meranie vystavenia rádiovej frekvencie EMF pomocou Multiple Input Multiple Output (MIMO) na milimetrových vlnových frekvenciách pre slúchadlo a základňovú stanicu. Štúdia uvádza, že hlavným problémom sa zdá byť to, že v súčasnosti nie je možné presne simulovať alebo merať emisie 5G v reálnom svete.“ *3, page 9
 • "Európska komisia zatiaľ nevykonala štúdie o potenciálnych zdravotných rizikách technológie 5G." *3, page 9

1 European Parliament Committee on Industry, Research and Energy
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights

2 5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

3 Effects of 5G wireless communication on human health https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

4 5G for Europe: An Action Plan, 2016; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=en

5 Public Consultation on the light deployment regime for small-area wireless access points
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-light-deployment-regime-small-area-wireless-access-points

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0911

7 Directive (EU) 2018/1972 establishing the European Electronic Communication Code

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.