Riešenia

Ochrana všetkého živého na Zemi

Zaveďte predpisy na ochranu všetkých foriem života
pred rádiovými frekvenciami a mikrovlnným žiarením

Stovky recenzovaných vedeckých štúdií nezávislých od priemyslu, vrátane najnovšieho výskumu, dokazujú, že rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) majú škodlivé biologické účinky už pri intenzitách miliónkrát nižších ako súčasné limity. Požadujeme uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o RF EMP, na účely ochrany životného prostredia a ľudského zdravia pred rizikami.

Desať návrhov na implementovanie do práva EÚ:

Návrh 1

Zaviesť limity vystavenia RF EMP na základe všetkých biologických účinkov a účinkov na zdravie, nielen tých, ktoré súvisia s teplotou, s cieľom chrániť ľudí – najmä deti, tehotné ženy, pacientov, staršie osoby, chorľavých, elektrohypersenzitívne osoby (EHS), ľudí postihnutých týmto žiarením a tých, ktorí používajú elektromedicínske prístroje alebo implantáty; uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti.

Prečítajte si viac

Návrh 2

Aktualizovať odporúčanie 1999/519/ES a smernicu 2013/35/EÚ o pracoviskách. Tieto predpisy „by sa mali pravidelne preskúmavať a prehodnocovať“.

Prečítajte si viac

Návrh 3

Odporúčanie 1999/519/ES a smernica 2013/35/EÚ o pracoviskách „musia byť založené na najlepších dostupných vedeckých údajoch“. Požadujeme, aby boli limity stanovené na NAJVYŠSIU ÚROVEŇ OCHRANY SPOMEDZI VŠETKÝCH dostupných vedeckých a empirických usmernení.

Prečítajte si viac

Návrh 4

Zabezpečiť, aby ďalšie usmernenia týkajúce sa vystavenia účinkom elektromagnetických polí vypracovali vedci s biomedicínskymi odbornými znalosťami a bez konfliktu záujmov: vymenovať novú skupinu alebo rozšíriť činnosti výboru SCHEER s cieľom posúdiť bioaktívne parametre RF EMP.

Prečítajte si viac

Návrh 5

Zabezpečiť, aby sa pri testovaní bezdrôtových zariadení, antén a ich prevádzky posudzovali všetky biologicky aktívne parametre RF EMP.

Prečítajte si viac

Návrh 6

Nahradiť bezdrôtové pripojenie káblami. Urobiť tak okamžite na miestach, ako sú nemocnice, materské školy, školy, domovy dôchodcov a všetky verejné budovy.

Prečítajte si viac

Návrh 7

Vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách spojených s bezdrôtovými pripojeniami a o tom, ako minimalizovať vystavenie sa ich účinkom (napr. používanie káblov).

Prečítajte si viac

Návrh 8

Odporúčať členským štátom, aby v obciach zabezpečili zóny s nízkym/žiadnym žiarením. Vyhlásiť všetky prírodné rezervácie a parky za zóny s nízkym/žiadnym žiarením.

Prečítajte si viac

Návrh 9

V záujme ochrany ľudského zdravia a biologickej integrity pýtať občanov EÚ informovaný súhlas pred tým, ako budú vystavení RF EMP.

Prečítajte si viac

Návrh 10

Na základe zásady predbežnej opatrnosti prijať smernicu o limitoch vystavenia sa RF EMP na ochranu fauny a flóry.

Prečítajte si viac
life
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.