Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 1

Zaviesť limity vystavenia sa rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP) na základe všetkých biologických účinkov a účinkov na zdravie, nielen tých, ktoré súvisia s teplotou, s cieľom chrániť ľudí – najmä deti, tehotné ženy, pacientov, staršie osoby, chorľavých, elektrohypersenzitívne osoby (EHS), ľudí postihnutých týmto žiarením a tých, ktorí používajú elektromedicínske prístroje alebo implantáty; uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti.


Podrobné vysvetlenie

V mnohých prípadoch trvá expozícia z kombinácie rôznych zdrojov RF EMP 24 hodín denne 7 dní v týždni 365 dní v roku. Existujúce limity expozície nemôžu chrániť živé bytosti v dôsledku nasledovných faktorov, ktoré sa neberú do úvahy:

— frekvenciu, úroveň, trvanie a typ expozície (Írske ŠTATUTÁRNE NÁSTROJE č. 337 z roku 2016 strana 7, bod 7b)

— vlnové charakteristiky (modulácia, hustota výkonu, polarizácia, pulzácia, smerovosť a koncentrácia lúča a harmonické a heterodynné charakteristiky)

— trvanie expozície, vzdialenosť od zdrojov žiarenia, zložená kombinácia viacerých zdrojov žiarenia, — potenciál časovo závislého scitlivovania v exponovaných organizmoch, ktoré spôsobujú účinky pri klesajúcich intenzitách

— zosilňujúce účinky rôznych druhov žiarenia, ako aj špičkové hodnoty

— pulzné frekvencie sa musia posudzovať oddelene od základnej frekvencie (súčasná legislatíva EÚ je založená na časovom integráli intenzity EMP poľa a nezohľadňuje vysokú pulznú vlnu modulovaného EMP poľa. Tieto pulzy môžu byť z hľadiska šírenia signálu extrémne vysoké, zatiaľ čo časový integrál limitu EMP je veľmi malý. Pulzné EMP sú zvyčajne oveľa biologicky aktívnejšie ako nepulzné *1 *2)

RF EMP má negatívne účinky, pretože interferuje s biologickými, chemickými a elektrickými systémami v ľudskom organizme pri nižších intenzitách, ako dovoľujú súčasné limity vystavenia.

WHO EMF Project Report 2021 potvrdzuje, že RF EMP spôsobuje oxidačný stres v bunkách, čo môže viesť k poškodeniu DNA mitochondrií a nepriaznivým účinkom na iné biologické procesy a orgány.

Bolo dokázané exparimentami v laboratóriách aj na živých organizmoch, prostredníctvom niekoľkých recenzovaných štúdií, že RF EMP otvára CA+ (kalciové napäťovo hradené kanály) *3 *4 *5 v bunkových membránach, čo spôsobuje spätný tok vápnika do buniek, čo spúšťa viaceré patogénne procesy v tele. (oxidačný stres *6, bunková signalizácia a bunkový metabolizmus, reprodukcia *7 *8 *9, vývoj plodu *10, nervový systém *11 *12, krvný a kardiovaskulárny systém, imunitný systém *13 atď.).

Smernica ICNIRP z roku 1998 potvrdzuje „mikrovlnný zvuk“ a „poškodenie sietnice“ (strana 14).

V smernici o pracovisku 2013/35/EÚ sa uvádza „stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov“ (článok 2). Nepretržité vystavenie RF EMP maximalizuje riziko pretrvávajúceho a nepretržitého oxidačného stresu a následne robí ľudí zraniteľnými voči všetkým zdravotným rizikám.

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia (signály GSM) ovplyvňujú hladiny génovej expresie p53 v embryonálnych kmeňových bunkách fungujúcich ako protinádorová obrana“ *14

Výskum ukázal, že zatiaľ čo súčasná digitálna spoločnosť bude pokračovať v investíciách do sieťovej technológie 5G, je potrebné postupovať opatrne, aby sa sieť 5G nezaviedla s ultravysokou frekvenciou nad 20 GHz z dôvodu jej nepriaznivých účinkov na zdravie.“ *15

Je známe, že vysokofrekvenčné EMP ovplyvňuje potné žľazy, (ktoré môžu slúžiť ako špirálové antény) a môžu mať nepriame účinky na mnohé orgány v tele. *16 *17

Dokázaná niekoľkými recenzovanými štúdiami je aj, že dlhodobá expozícia pod limitmi ICNIRP spôsobuje prerušenie jednoduchých aj dvojitých väzieb DNA. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala RF EMP ako „triedu 2B“ (možný ľudský karcinogén) v roku 2011 a v roku 2019 inštruovala výskumné skupiny, aby sa vo svojich pripravovaných monografiách zamerali na RF EMP ako na príčinný faktor. Existuje všeobecný konsenzus, že to s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k prehodnoteniu kategórie, prísnejšej ako 2B.

Dospelí pracovníci

Smernica 2013/35/EÚ uznáva netepelné RF EMP účinky ako známe zdravotné riziko na pracovisku, hoci usmernenia na pracovisku sú stále založené na 6 minútach, čo nepredstavuje normálnu expozíciu na pracovisku. Dospelí pracovníci majú právne záväzné smernice RF EMP, ktoré uznávajú škodlivé účinky intenzity vystavenia nižšej ako celosvetové limity RF EMP na fyzické a duševné zdravie zamestnancov.

Žiadame Európsku komisiu, aby aktívne presadzovala smernicu 2013/35/EÚ implementáciou hodnotenia rizika RF EMP na všetkých pracoviskách. Duševné zdravie je celosvetový problém. Európska komisia má príležitosť preukázať svoje vedúce postavenie tým, že propaguje hodnotenia rizika RF EMP s cieľom pomôcť znížiť stres a úzkosť na pracovisku.

Praktické poznámky o expozícii na pracovisku sú vo vysvetlení k návrhu 7.

Široká verejnosť

Európska komisia nerozširuje toto právne uznanie na širokú verejnosť. Radiačná ochrana musí byť poskytovaná rovnako všetkým, ľuďom doma aj vo verejnej sfére, nielen na pracoviskách. Je to diskriminácia širokej verejnosti v porovnaní so zamestnancami na pracovisku.

Deti

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.1.1. uvádza „všetky primerané opatrenia na zníženie vystavenia elektromagnetickým poliam, najmä rádiovým frekvenciám z mobilných telefónov, a najmä vystaveniu detí a mladých ľudí, ktorí sa zdajú byť najviac ohrození nádormi hlavy“.

Európska komisia neposkytuje uznanú netepelnú *18 EMP ochranu pre deti ani v školách, ani v domácnostiach alebo na verejných miestach. Zdravie detí je zanedbávané, čím sú diskriminované podľa článku 21 CFR čo je porušenie Zmluvy o ZEÚ, UNCRC.

Deti nie sú malí dospelí: *19

 • Hrúbka lebky pôsobí ako bariéra pre absorpciu žiarenia. Keďže deti majú menšie hlavy a oveľa tenšie lebky ako dospelí, majú menšiu ochranu *20 a dostávajú proporcionálne väčšiu maximálnu intrakraniálnu dávku na pomer tkaniva.
 • Mobilné telefóny a bezdrôtové žiarenie môžu preniknúť hlbšie do ich mozgu aj preto, že deti majú od lebky k mozgovému centru kratšiu vzdialenosť *21. Výskumy ukazujú, že deti dokážu absorbovať až desaťkrát viac žiarenia v kostnej dreni ich lebiek *22 ako dospelí.
 • Deti majú vyšší obsah vody v mozgových tkanivách a tiež v tele. Vďaka tomu sú ich telá vodivejšie, takže absorbujú viac tohto bezdrôtového energetického žiarenia *23 do tkanív kvôli ich jedinečnej fyziológii.
 • Deti majú menšie telo a kratšie ruky. Držia mobilné telefóny, tablety a bezdrôtové zariadenia bližšie k svojim tváram, mozgu, telám. Deti tak pri používaní podobných zariadení dostávajú oveľa vyššiu kumulatívnu expozíciu ako dospelí. *24
 • Majú rýchle tempo rastu a vývoja a neúplnú myelinizáciu *25 mozgu, vďaka čomu sú deti jedinečne náchylné na účinky žiarenia. Vedci, ktorí vystavujú zvieracie mozgy aj malému množstvu mikrovĺn, nachádzajú poškodené mozgové bunky a viac mŕtvych buniek. Výskum ukazuje, že narušenie vývoja mozgu *26 v ranom veku môže spôsobiť významné neurologické zmeny neskôr v živote.
 • Deti majú v tele aktívnejšie kmeňové bunky *27, ktoré sú prítomné vo vyššej hustote, najmä v prvých štádiách vývoja. Výskum *28 ukazuje, že kmeňové bunky sú často citlivejšie a reaktívnejšie na nízke úrovne mikrovlnného žiarenia ako iné bunky. Kmeňové bunky sú rozhodujúce pre vývoj detí, ale sú tiež najviac ovplyvnené bezdrôtovým pripojením! *29 *30
 • Predpisy nie sú založené na hlave dieťaťa, ale na proporciách hlavy dospelého muža.

Tehotné ženy

Publikovaný výskum zistil zhoršené komunikačné schopnosti, poruchy pamäti a učenia, vrodené srdcové choroby a problémy so správaním spojené s prenatálnymi expozíciami. *31

Používanie mobilného telefónu matkou počas tehotenstva môže byť spojené so zvýšeným rizikom problémov so správaním, najmä problémov s hyperaktivitou/nepozornosťou u potomkov. *32

Vývoj plodu

U novorodencov, ktorých matky používali svoj mobilný telefón viac ako 30 minút denne, existovala súvislosť s výrazne nižším skóre vývoja plodu. *33

Staršie a chorľavé osoby

Ich imunitný systém je oslabený a môže sa vyskytnúť kumulačný efekt s inými chorobami. Vystavenie RF EMP môže prispieť k zhoršeniu ich stavu: „Štúdie RF-EMR poukazujú na zvýšenú špecifickú zraniteľnosť u mladých ľudí (od plodu až po dospievajúcich), starších ľudí a pacientov s rakovinou.“ *34

Osoby zranené a citlivé na RF EMP

V populačných prieskumoch sa prevalencia EHS pohybovala od 1,5 % vo Švédsku do 13,3 % na Taiwane.“ *35

...údaje silne naznačujú, že EHS je neurologická patologická porucha, ktorú možno diagnostikovať, liečiť a predchádzať jej. Pretože sa EHS stáva novou zákernou celosvetovou charobou zahŕňajúcou milióny ľudí, žiadame Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby zahrnula EHS ako neurologickú poruchu v medzinárodnej klasifikácii chorôb.“ *36

Rakúska lekárska asociácia vypracovala smernicu pre diferenciálnu diagnostiku a potenciálnu liečbu nešpecifických zdravotných problémov spojených s elektrosmogom. *37

Vo Švédsku je elektrohypersenzitivita (EHS) oficiálne plne uznaná funkčná porucha (t. j. nepovažuje sa za chorobu). Prieskumné štúdie ukazujú, že niekde medzi 230 000 - 290 000 švédskych mužov a žien hlásia rôzne symptómy pri kontakte so zdrojmi elektromagnetického poľa (EMP).“ *38

Tí, ktorí používajú elektromedicínske zariadenia alebo implantáty

Americká agentúra pre potraviny a liečivá poskytuje zoznam preventívnych opatrení nositeľom kardiostimulátorov. Prehľad Elektromagnetických interferencií v srdcových elektronických implantátoch ukazuje, že faktory ovplyvňujúce elektromagnetickú interferenciu nie sú dostatočne charakterizované a zatiaľ nie je možné odvodiť limitné hodnoty žiarenia pre pacientov. Štúdia „Sú pacienti so srdcovými implantátmi chránení pred elektromagnetickým rušením v každodennom živote a v pracovnom prostredí?“ ukazuje, že elektromagnetické rušenie je spojené s potenciálnym rizikom u „pacientov s prístrojmi“.

Vplyv internetu vecí na implantované zdravotnícke zariadenia vrátane kardiostimulátorov a ICD *39:

Keďže sa počet rádiofrekvenčných žiaričov v rámci tejto novej paradigmy zvyšuje, musíme brať do úvahy aj verejné zdravie a bezpečnosť. Tento dokument skúma elektromagnetické rušenie implantovateľných zariadení na riadenie srdcového rytmu, spôsobené RFID vyšetrovačmi.

Dokument Nasadenie 5G: Súčasný stav v Európe, USA a Ázii sa na žiadosť výboru ITRE podrobuje hĺbkovej analýze. Medzi zisteniami je: „Dlhodobý technologický výskum je nevyhnutný. Jedným z kľúčových problémov sú nezvyčajné fenomény šírenia, najmä kontrola a meranie vystavenia RF EMP

Právne argumenty pre náš návrh sú:

 • Článok 3 ZEÚ, v ktorom sa hovorí: „Cieľom Únie je podporovať mier, svoje hodnoty a blahobyt svojich národov.“ a "Bude bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a bude podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa."
 • Článok 4 ZFEÚ, ktorý zahŕňa „spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia“ medzi 11 zdieľaných právomocí
 • Článok 168 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza: „Zabezpečí sa vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia...“ a „Opatrenia Únie... sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu fyzických a duševných chorôb a chorôb a zabránenie zdrojom nebezpečenstva pre fyzické a duševné zdravie
 • Článok 191 ZFEÚ, ktorý zahŕňa „ochranu ľudského zdravia“ medzi ciele politiky Únie.
 • Článok 153 ZFEÚ, kde sa uvádza „zlepšenie najmä pracovného prostredia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov
 • Článok 21 CFR, kde sa hovorí: „Akákoľvek diskriminácia na základe akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické črty, jazyk, náboženstvo alebo viera, politický alebo akýkoľvek iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia sú zakázané.
 • Článok 24 CFR, kde sa hovorí: „Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho.
 • Článok 31 CFR, kde sa hovorí: „Každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré rešpektujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť.
 • Článok 35 CFR , kde sa uvádza: „Pri definovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.
 • Článok 24 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, v ktorom sa uvádza: "Zmluvné štáty uznávajú právo dieťaťa na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia a na zariadenia na liečbu chorôb a rehabilitáciu zdravia. Zmluvné strany sa budú snažiť zabezpečiť, aby žiadne dieťa nebolo zbavené práva na prístup k takýmto službám zdravotnej starostlivosti."
 • Zásada predbežnej opatrnosti je vysvetlená v kapitole Princíp predbežnej opatrnosti.
 • Naše argumenty proti ICNIRP nájdete v kapitole: ICNIRP považujeme za chybný.

Poznámky:

1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Panagopoulos et al. 2015: Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity; https://europepmc.org/article/MED/26456585

4 Scheler 2016: Polarisation: Ein wesentlicher Faktor für das Verständnis biologischer Effekte von gepulsten elektromagnetischen Wellen niedriger Intensität; https://www.emfdata.org/de/dokumentationen/detail?id=103

5 Eberhardt and Halgamuge 2011: Reply to Comment on "Behavior of Charged Particles in a Biological CellExposed to AC-DC Electromagnetic Fields"; https://www.academia.edu/1133361/Reply_to_Comment_on_Behavior_of_Chto_AC_DC_Electromagnetic_Fields_and_on_Comparison_Between_Two_Models_of_Interaction Between_Electric_and_Magnetic_Fields_and_Proteins_in_Cell_Membranes_

6 BERENIS - Swiss expert group, Newsletter Special Issue January 2021;https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html

7 Adel Zalata et al: In vitro effect of cell phone radiation on motility, DNA fragmentation and clusterin gene expression in human sperm, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25918601/

8 Pooja Negi & Rajeev Singh, 2021: Association between reproductive health and nonionizing radiation exposure; Electromagnetic Biology and Medicine, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2021.1874973

9 Gautam et al 2021: Impact of nonionizing electromagnetic radiation on male infertility: an assessment of the mechanism and consequences; International Journal of Radiation Biology,https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2020.1859154

10 Hozefa A Divan et al 2008: Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18467962/

11 Federico Bertagna et al: Effects of electromagnetic fields on neuronal ion channels: a systematic review; https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.14597

12 Pall 2016: Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression; Journal of Chemical Neuroanatomy; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

13 Yang et al 2013: Reactive oxygen species in the immune system; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23617726/

14 Czyz et al 2004: High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells; PMID: 15114639; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114639/

15 Matthew et al 2021: Chemical Polarization Effects of Electromagnetic Field Radiation from the Novel 5G Network Deployment at Ultra High Frequency; Health and Technology; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527067/

16 Belyaev, 2019: Main Regularities and Health Risks from Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication; 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS); https://ieeexplore.ieee.org/document/9002324

17 S. Kim and I. Nasim, 2020: Human Electromagnetic Field Exposure in 5G at 28 GHz; IEEE Consumer Electronics Magazine; https://ieeexplore.ieee.org/document/9090831

18 Martin Pall, 2015: How to Approach the Challenge of Minimizing Non-Thermal Health Effects of Microwave Radiation from Electrical Devices: "22 additional scientific published reviews have each reviewed various types of non-thermal microwave effects in humans and/or experimental animals in various contexts, as have 26 studies in a recently published book. It can be seen from this that there is a widely held consensus in much of the scientific community that various non-thermal effects of microwave EMFs are well documented"; https://www.researchgate.net/publication/283017154HowtoApproachtheChallengeofMinimizingNon-ThermalHealthEffectsofMicrowaveRadiationfromElectricalDevices

19 WHO document Children are not little adults addresses the importance of ensuring a healthy environment for children and protecting them from environmental threats. It provides explanations that due to the increased and unique vulnerability of children are their risks of environmental hazards different from those of adults. https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf

20 Aaron Skaist, 2019: The Effects of RF-EMF on the Child Brain; https://touroscholar.touro.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=sjlcas

21 Salles et al 2006: Electromagnetic absorption in the head of adults and children due to mobile phone operation closeto the head; Electromagnetic Biology and Medicine; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178592/

22 Miller et al 2019: Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/

23 Fernández et al 2018: Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone conversation or virtual reality, Environmental Research, Volume 167, 2018, Pages 694-699, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.05.013

24 Belpomme et al 2018: Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective; Environmental Pollution; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157

25 Arain et al 2013: Maturation of the adolescent brain; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/

26 Bhargav et al 2015: Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging; https://www.researchgate.net/publication/305157931_Effect_of_Mobile_Phone-Induced_Electromagnetic_Field_on_Brain_Hemodynamics_and_Human_Stem_Cell _Functioning_Possible_Mechanistic_Link_to_Cancer_Risk_and_Early_Diagnostic _Value_of_Electronphotonic_Imagi

27 Williams et al 2006: Children are not little adults: just ask their hematopoietic stem cells; PMCID: PMC1578611; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578611/

28 Belyaev, I.Y. et al. 2009. Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30: 129–141; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20445

29 Igor Belyaev et al 2009: Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk; https://lup.lub.lu.se/search/publication/41191802-89ab-4bbb-94f2-4fd6c515e9f4

30 Igor Belyaev 2005: Non-thermal Biological Effects of Microwaves; https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/belyaev2005.nonthermalbiol

31 Pregnancy, Wireless and electromagnetic fields; https://ehtrust.org/science/pregnancy-wireless-and-electromagnetic-fields/

32 Birks et al 2017: Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383

33 Boileau et al 2020: Mobile phone use during pregnancy: Which association with fetal growth?; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784720301963

34 Redmayne, 2015: Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in light of age-relevant natural differences; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613328/

35 Hedendahl et al 2015: Electromagnetic hypersensitivity - an increasing challenge to the medical profession; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26372109/

36 Belpomme et al 2020: Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876

37 Guideline of the Austrian Medical Association (ÖÄK) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome);
https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/Pokyny-Rakuskej-Lekarskej-Komory.pdf

38 Johansson 2006: Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178584/

39 J. R. Stachel, E. Sejdić, A. Ogirala and M. H. Mickle, "The impact of the internet of Things on implanted medical devices including pacemakers, and ICDs," 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2013, pp. 839-844, doi: 10.1109/I2MTC.2013.6555533. https://ieeexplore.ieee.org/document/6555533

vulnerable
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.