Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 2

Aktualizovať odporúčanie 1999/519/ES a smernicu 2013/35/EÚ o pracoviskách. Tieto predpisy „by sa mali pravidelne preskúmavať a prehodnocovať“.


Podrobné vysvetlenie

V časti preambuly Odporúčania 1999/519/ES sa v bode (10) uvádza: „...rámec by sa mal pravidelne prehodnocovať a prehodnocovať vo svetle nových poznatkov a vývoja v oblasti technológií...

Keďže bol vytvorený v roku 1999 a odvtedy nebol aktualizovaný, považujeme ho za neaktuálny. Počas dvoch desaťročí sa bezdrôtové technológie a ich využitie dramaticky zvýšili, ale neprebehla žiadna revízia odporúčania.

Európska komisia nekonala v súlade s pokynmi Európskeho parlamentu uvedenými v Zdravotných problémoch spojených s elektromagnetickými poľami; Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o zdravotných problémoch spojených s elektromagnetickými poľami. Parlament vyjadril snahu o opatrnosť v súvislosti s európskymi normami určenými na ochranu občanov pred mikrovlnami. Na základe takmer úplného konsenzu (uznesenie bolo prijaté 522 hlasmi za, 16 proti) Parlament vyzval Radu, aby zmenila a doplnila svoje odporúčanie 1999/519/ES a stanovila prísnejšie limity vystavenia pre všetky zariadenia, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia vo frekvenciách medzi 0,1 MHz a 300 GHz.

Čo sa týka sluchového efektu, v PRÍLOHE II sa v bode 8 uvádza: „...na obmedzenie a zabránenie sluchovým efektom spôsobeným termoelastickou expanziou sa odporúča dodatočné základné obmedzenie.“ Od roku 1999 žiadne regulačné orgány EÚ v žiadnom členskom štáte EÚ nikdy nemerali limity sluchového efektu, ani o nich neinformovali.

Čo je sluchový efekt?

  • Smernice ICNIRP z roku 1998, strana 14: „Ľudia s normálnym sluchom môžu vnímať pulzne modulované polia s frekvenciami medzi približne 200 MHz a 6,5 GHz. Sluchový vnem bol rôzne opísaný ako bzučanie, klikanie alebo praskanie, ...
  • Nezáväzná príručka osvedčených postupov na implementáciu smernice 2013/35/EÚ, strana 87: „Prvým náznakom vystavenia sa poliam s vysokou frekvenciou môže byť pocit tepla. ... Je tiež možné ‚počuť‘ pulzné polia medzi 300 kHz až 6 GHz, takže exponovaní pracovníci môžu počuť klikanie, bzučanie alebo syčanie."
  • Ľudia môžu počuť mikrovlnné polia, ktoré sú pulzné, vrátane pulzných EMP s nízkou intenzitou *1

Po aktualizácii odporúčania 1999/519/ES musí Európska komisia zmeniť a doplniť nasledujúce smernice/nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú:

(Updated in September 2022: Federal Court in the States Instructs FCC (Federal Communication Commission) to Review Electromagnetic Radiation Standards. For 25 years the FCC in the States has refused to revise the regulations it set in 1996 that address what level of radiation from cell phones should be considered safe. Further, the court called the commission’s behavior “arbitrary and capricious,” since it had ignored evidence of the harm to children’s brains (which are not fully developed) and to male and female reproductive systems.)

(Updated in October 2022: STOA (Science and Technology Options Assessment) is a part of EU parliament. In july 2021 they published a review named Health impact of 5G. On the page 152 they conclude: "In light of this result *2, one policy option might be to revise residential and public exposure maxima throughout Europe. Levels could be reduced by at least 10 times, i.e. to around 6 V/m, which is an exposure level at which no cancer effects in experimental animals have been observed. 6 V/m seems also to be the precautionary limit where no adverse effects on fertility are concerned. It may sound impracticably low if we are to expand telecommunications by 5G, but it is not so." )

Poznámky pod čiarou

1 Belyaev 2015: Biophysical mechanisms for nonthermal microwave effects. Electromagnetic Fields in Biology and Medicine. CRC Press, New York (2015), pp. 57

1999
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.