Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 3

Odporúčanie 1999/519/ES a smernica 2013/35/EÚ o pracoviskách „musia byť založené na najlepších dostupných vedeckých údajoch“. Požadujeme, aby boli limity stanovené na NAJVYŠSIU ÚROVEŇ OCHRANY SPOMEDZI VŠETKÝCH dostupných vedeckých a empirických usmernení vrátane


Podrobné vysvetlenie

Existuje mnoho usmernení o limitoch vystavenia sa RF EMF, ale Komisia EÚ rozhodla, že „poradenstvo v tejto záležitosti poskytne iba Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP)“ (v časti preambuly, bod 10); ICNIRP však považujeme za chybný.

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.1.2. uvádza: „prehodnotiť vedecký základ pre súčasné normy o vystavení sa elektromagnetickým poliam stanoveným Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením a uplatniť princíp ALARA, ktorý zahŕňa tepelné účinky aj atermické a biologické účinky elektromagnetického žiarenia“.

Na zabezpečenie čo najlepšie dosiahnuteľnej ochrany (hoci ideálnym cieľom je žiadne žiarenie, chápeme, že to nie je dosiahnuteľné) by EÚ mala zvážiť najnižšie limity medzi vedeckými usmerneniami predloženými odborníkmi, ktorí sú nezávislí od telekomunikačného priemyslu a bez konfliktu záujmov. *1:

 • RESOLUTION 1815
  stanoviť preventívne prahové hodnoty pre úrovne dlhodobého vystavenia mikrovlnám vo všetkých vnútorných priestoroch v súlade so zásadou prevencie, nepresiahnuť 0,6 voltov na meter a v strednodobom horizonte to znížiť ešte na 0,2 voltov na meter
  (poznámka: 0,2 V/m = 100 μW/m2)
 • BIOINITIATIVE
  Správu BioInitiative 2012 pripravilo 29 odborníkov z desiatich krajín. „Veľkým pozitívom správy BioInitiative je, že bola vypracovaná nezávisle od vlád, existujúcich orgánov a priemyselných odborných spoločností, ktoré sa držali starých štandardov.
  (Poznámka: Žiadny pozorovateľný vplyv na ľudí 1μW/m2)
 • INSTITUT FÜR BAUBIOLOGIE
  Pokyny na hodnotenie stavebnej biológie sú založené na princípe predbežnej opatrnosti. Sú špeciálne navrhnuté pre miesta na spanie, ktoré sú spojené s dlhodobými rizikami a predstavujú najcitlivejší čas na regeneráciu. Oplatí sa venovať akémukoľvek zníženiu rizika. Príroda je najvyšší štandard.
  (Poznámka: viac ako 1000 μW/m2 je extrém; 10-1000 μW/m2 je vysoká hodnota)
 • EUROPAEM
  Smernicu EUROPAEM EMF 2016 vypracovala EUROPAEM EMF - PRACOVNÁ SKUPINA a schválilo ju predstavenstvo EUROPAEM 9. augusta 2016. Smernica EUROPAEM EMF 2016 predstavuje súčasný stav lekárskej vedy.
  (Poznámka:
  pod 100μW/m2 pre 2G- 4G dennú expozíciu
  pod 10 μW/m2 pre Wi-Fi dennú expozíciu
  pod 10 μW/m2 pre 2G-4G nočnú expozíciu
  pod 1 μW/m2 pre Wi-Fi nočnú expozíciu)

Poznámky pod čiarou

1 Lennart Hardell and Michael Carlberg 2020: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/

choose all
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.