Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 4

Zabezpečiť, aby ďalšie usmernenia týkajúce sa vystavenia účinkom elektromagnetických polí vypracovali vedci s biomedicínskymi odbornými znalosťami a bez konfliktu záujmov: vymenovať novú skupinu alebo rozšíriť činnosti výboru SCHEER s cieľom posúdiť bioaktívne parametre RF EMP.


Podrobné vysvetlenie

Pretože považujeme ICNIRP za chybný, žiadame o nové usmernenia a zahrňte ich do zoznamu uvedeného v Návrhu 3.

Tepelné zahrievanie a krátkodobé účinky nemôžu byť základom vysokej úrovne ochrany podľa vedeckých faktov v tisíckach článkov. EÚ je povinná brať do úvahy vedecké fakty podľa článku 114 ZFEÚ, kde „Komisia... bude brať za základ vysokú úroveň ochrany, pričom zohľadní najmä akýkoľvek nový vývoj založený na vedeckých faktoch.

Žiadame Európsku komisiu, aby podporovala výskum všetkých dlhodobých a krátkodobých účinkov vystavenia elektromagnetickým poliam vo všetkých relevantných bioaktívnych parametroch prostredníctvom výskumných programov a aby pracovala na medzinárodnom konsenze, pokiaľ ide o usmernenia a odporúčania pre ochranné a preventívne opatrenia.

Zoznam bioaktívnych parametrov, ktoré sa majú posúdiť, aby sa vypracovali skutočne ochranné usmernenia, sa nachádza v prvom odseku vysvetlenia návrhu 1.

SCHEER

Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká bol zriadený rozhodnutím Komisie K(2015)5383. Prevzal prácu Vedeckého výboru pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká (SCENIHR). SCHEER má trvalý mandát poskytovať nezávislú aktualizáciu dostupných vedeckých dôkazov vrátane hodnotenia zdravotných rizík, ktoré môžu byť spojené s vystavením EMP. Na zabezpečenie nezávislosti a transparentnosti výborov sa zaviedlo niekoľko opatrení.

Ďalšie podrobnosti nájdete na:

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.