Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 5

Zabezpečiť, aby sa pri testovaní bezdrôtových zariadení, antén a ich prevádzky posudzovali všetky biologicky aktívne parametre RF EMP.


Podrobné vysvetlenie

Úrad vlády USA pre zodpovednosť (Government Accountability Office - GAO) zverejnil v roku 2012 správu Požiadavky na vystavenie a testovanie mobilných telefónov by sa mali prehodnotiť, kde sa uvádza: „...skutočná expozícia závisí od mnohých faktorov vrátane toho, ako sa telefón počas používania drží. .. Niektorí spotrebitelia môžu používať mobilné telefóny v kontakte s telom, čo FCC v súčasnosti netestuje...

Realita je taká, že až do dnešného dňa je zdravie spotrebiteľov ohrozené značne zastaranou a chybnou metodikou testovania bezdrôtových zariadení:

 • Certifikačný proces SAM je chybný
 • Parameter SAR nebol nameraný vo vzdialenosti 0 mm od ucha alebo častí tela, pretože medzi testovaciu figúrku a zariadenie je vložený medzikus.

Zdravie a bezpečnosť európskej verejnosti sa zanedbáva, pretože ľudia neboli informovaní o tom, ako používať bezdrôtové zariadenia najbezpečnejším spôsobom (minimálna vzdialenosť od ucha/tela, žiadne varovanie pred nosením telefónov vo vreckách alebo v tesnej blízkosti tela ).

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.2.2. uvádza: „pred udelením licencie vykonať vhodné postupy hodnotenia rizík pre všetky nové typy zariadení

a „v záujme zníženia nákladov, úspory energie a ochrany životného prostredia a ľudského zdravia zintenzívniť výskum nových typov antén, mobilných telefónov a zariadení typu DECT a podporovať výskum zameraný na vývoj telekomunikácií založených na iných technológiách, ktoré sú rovnako účinné, ale ktorých účinky sú menej negatívne na životné prostredie a zdravie“ v bode 8.1.5

Nové bezpečnostné predpisy musia zahŕňať:

 • Sluchové/zmyslové limity pre všetky rádiové zariadenia namiesto limitov SAR
 • Meranie vo vzdialenosti 0 mm od hlavy, trupu, povrchu tela a končatín pre všetky rádiové frekvencie vysielané zariadeniami (vrátane pásiem 60 GHz a 5G) (Poznámka: Najnovšie nariadenie vo Francúzsku sa týka merania na končatinách.)
 • Pravidlá a sankcie pre výrobcov, ktorí ich nedodržiavajú
 • Jasne vytlačené pokyny na prednej strane príručiek o tom, ako bezpečne používať zariadenia
 • Testovanie na rôzne veľkosti telesných proporcií
 • Zavedenie certifikátov ako „bezpečné pre tehotné ženy“, „bezpečné pre prsia/semenníky/oči
 • Zákaz reklamy akýchkoľvek bezdrôtových zariadení pre deti
 • Všetky rádiové zariadenia vyžarujúce blízko hlavy alebo tela by mali zobrazovať úrovne sluchového/zmyslového efektu (min a max), bezpečné prevádzkové postupy a konfigurovateľný režim automatického vypnutia pre nepoužívané rádiá.
  • mobilné telefóny, tablety, notebooky, počítače s Wi-Fi, bezdrôtové zariadenia pre notebooky a počítače, bezdrôtové smerovače, bezdrôtové modemy, základňové stanice
  • prepojené hračky pre deti
  • inteligentné nositeľné zariadenia (prepojené hodinky, prepojené okuliare, bezdrôtové slúchadlá a náhlavné súpravy, pripojené kamery na telo, náhlavné súpravy pre virtuálnu realitu, lekárske senzory, prepojené fitness trackery alebo opasky, prepojené motocyklové prilby)
  • vozidlá, ktoré sú prepojené alebo majú nejaké rádiové zariadenie (antény vyžarujúce RF EMF), inteligentné bicykle,
  • rádiové ovládače používané pre prepojené detské vozidlá, drony, modelovanie, inteligentné bicykle
  • vysielačky a bezdrôtové detské pestúnky
  • atď.
 • Zariadenia internetu vecí (zariadenia inteligentnej domácnosti, bezdrôtové bezpečnostné monitory, ovládače atď.) by mali zobrazovať úrovne sluchového/zmyslového efektu (min a max), bezpečné prevádzkové postupy a konfigurovateľný režim automatického vypnutia pre nepoužívané rádiá.

Žiadame Európsku komisiu, aby poverila BEREC vytvorením databázy rádiových zariadení, ktoré prešli/neprešli všetkými postupmi obsiahnutými v smernici o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Zakaždým, keď zariadenie dostane aktualizáciu softvéru, musí znova prejsť všetkými testami zhody a hodnotenia. Toto je najdôležitejšie, keď sa užívateľská funkčnosť zariadenia zmení, napr. ak sa zariadenie stane „SMART zariadením“, musí sa znova otestovať. Napríklad vo Francúzsku národná agentúra vykonáva svoju vlastnú nezávislú analýzu meraní – zariadenie sa neuvádza na francúzsky trh, ak neprejde testovaním zhody.

Kritériá merania:

Musia sa vziať do úvahy preventívne opatrenia EUROPAEM založené na limitných hodnotách. Na špinavú elektrinu – vysokofrekvenčný šum a prechodové javy – sa musia vzťahovať predpisy pri nižších aj vyšších frekvenciách, než aké upravujú súčasné normy.

Frekvencie, ktoré zodpovedajú prirodzenej frekvencii kyslíka alebo iných látok, musia byť zakázané.

Musí sa dodržiavať preventívna stratégia: žiadne spustenie alebo uvedenie do prevádzky bez nestranného/vyváženého hodnotenia environmentálnych a zdravotných dôsledkov.

Právne argumenty pre náš návrh sú:

 • Článok 38 CFR, kde "Politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa."
 • Článok 114 ZFEÚ, § 3 (APROXIMÁCIA ZÁKONOV), kde „Komisia... bude brať za základ vysokú úroveň ochrany, pričom zohľadní najmä akýkoľvek nový vývoj založený na vedeckých faktoch. Parlament a Rada sa budú tiež snažiť dosiahnuť tento cieľ.
 • Článok 169 ZFEÚ, kde „V záujme presadzovania záujmov spotrebiteľov a zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa Únia prispieva k ochrane zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov spotrebiteľov, ako aj k presadzovaniu ich práva na informácie, vzdelávanie a organizáciu aby ochránili svoje záujmy."
 • Článok 35 CFR, kde "Každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo na úžitok z lekárskeho ošetrenia za podmienok ustanovených vnútroštátnymi zákonmi a praxou. Pri vymedzovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“.
testing
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.