Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 8

Odporúčať členským štátom, aby v obciach zabezpečili zóny s nízkym/žiadnym žiarením. Vyhlásiť všetky prírodné rezervácie a parky za zóny s nízkym/žiadnym žiarením.


Podrobné vysvetlenie

Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.1.4. uvádza: „venovať osobitnú pozornosť „elektrosenzitívnym“ ľuďom, ktorí trpia syndrómom intolerancie voči elektromagnetickým poliam, a zaviesť osobitné opatrenia na ich ochranu, vrátane vytvárania oblastí bez žiarenia, ktoré nepokrýva bezdrôtová sieť;“.

Cieľom tohto návrhu je vytvorenie zón, v ktorých nie je žiadna alebo len nízka úroveň RF EMP s cieľom chrániť zdravie obzvlášť citlivých skupín ľudí (napr. elektrosenzitívni alebo elektro hypersenzitívni ľudia, chorí ľudia, seniori, deti), ako aj flóra a fauna.

Oblasti spánku by mali byť označené ako oblasti s najnižším vystavením RF EMF žiareniu, aby sa dosiahla regenerácia tela z dennej expozície. Medzi 22:00 – 7:00 sa musí znížiť aj expozícia verejnej základňovej stanice.

Zabezpečte, aby verejná doprava ponúkala možnosti bez Wi-Fi a radiácie, ako sú napríklad vagóny alebo vozidlá bez Wi-Fi a mobilnej komunikácie.

Právnym základom návrhu 8 je smernica o biotopoch 92/43 EHS a patrí pod „územné plánovanie“.

Tento návrh môže byť založený na článku 192 ods. 2 písm. a) ZFEÚ v spojení s článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

low emf
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.