Ochrana všetkého živého na Zemi

Návrh 9

V záujme ochrany ľudského zdravia a biologickej integrity pýtať občanov EÚ informovaný súhlas pred tým, ako budú vystavení rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam (RF EMP).


Podrobné vysvetlenie

Ľudia sú v mnohých prípadoch väčšinou nedobrovoľne ožarovaní zmesou celodenného prenosu z ich osobných bezdrôtových zariadení, ale aj z rôznych infraštruktúrnych antén a vysielačov v interiéri a exteriéri na svojom pracovisku, doma, na verejných miestach, v dopravných prostriedkoch alebo v blízkom okolí. Ľudia používajú zariadenia v predvolenom nastavení, s vyššou intenzitou a s väčšinou bezdrôtových antén neustále zapnutých. Väčšina populácie nie je poučená o dôležitosti minimalizácie ožiarenia z osobných zariadení, keď sa nepoužívajú. Väčšina občanov nemá možnosť kontrolovať hodnoty expozície v prostredí, ktoré ich obklopuje.

Rešpektujte právo každého človeka na duševnú a fyzickú integritu podľa článku 3 CFR a chráňte ľudské zdravie, súkromie a bezpečnosť. To zahŕňa predchádzanie akémukoľvek rušeniu a interferencii v ich biologických, chemických, elektrických a senzorických procesoch a systémoch z RF EMF.

Na implementáciu nášho návrhu:

 • Všetky malé bunky, malé vysielače a bezdrôtové prístupové body by mali podliehať environmentálnym hodnoteniam, stavebným povoleniam a súhlasom obyvateľov.
 • Všetky vysielacie stanice by mali byť zaregistrované, označené a zverejnené.
 • Zvážte rozlišovanie mobilného / bezdrôtového žiarenia vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch. Článok 13 základného zákona Spolkovej republiky Nemecko považuje obydlie za nedotknuteľné.
 • Poskytnite ľuďom právnu možnosť námietky proti RF EMP zo susedných obydlí, ak toto prekračuje hodnoty smerníc pre hodnotenie stavebnej biológie.
 • Uplatňujte upozornenia („označenia“) na obaloch mobilných zariadení, vrátane smartfónov, s ohľadom na ich škodlivé účinky. Podobné regulačné prístupy sú známe napríklad z európskeho potravinového práva. Právne zázemie možno potvrdiť na základe čl. 114 ZFEÚ.
 • Všetky reklamy na bezdrôtové zariadenia musia obsahovať upozornenia na riziká žiarenia.
 • Poučte výrobcov, aby vytlačili postupy bezpečného používania na zariadeniach a nielen v návodoch.
 • Nebezpečné priestory musia byť na prístupových, vstupných a iných verejných a pobytových miestach riadne a viditeľne označené výstražnými tabuľami „Pozor neionizujúce žiarenie“ na ochranu obyvateľstva a pracovníkov a výstražnou tabuľou pre občanov s kardiostimulátorom a inými implantátmi. Musí byť jasne špecifikované, aké štítky použiť a ich umiestnenie.
Caution No-ionizing radiation and Caution pacemakers
 • Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815 v bode 8.2.3. uvádza: „zaviesť jasné označovanie označujúce prítomnosť mikrovĺn alebo elektromagnetických polí, vysielací výkon alebo špecifickú mieru absorpcie (SAR) zariadenia a akékoľvek zdravotné riziká spojené s jeho používaním“.
 • Nesúhlasíme s pokračujúcim úsilím v rámci celoeurópskych dohôd o bezvýhradnom zavádzaní malých buniek alebo bezdrôtových prístupových bodov vo všetkých členských štátoch v takejto plánovanej hustote, vyžarovanom výkone, tesnej blízkosti živých bytostí (pozri kapitolu Hĺbková analýza 5G pre výbor ITRE) a tiež s využitím milimetrových vĺn, ktorých biologické účinky sú známe už desaťročia. *1
 • To je v hlbokom rozpore s väčšinou našich požiadaviek na dosiahnutie zdravého a bezpečného prostredia. Tento prístup by nevyhnutne viedol k odporu ľudí žijúcich v tesnej blízkosti novovybudovaných malých bunkových antén alebo antén plánovaných na umiestnenie.

(Aktualizované v januári 2022: V USA má teraz 24 štátov možnosť odmietnutia (opt-out) inteligentných elektromerov. Verejné služby musia umožniť jednoduché, ľahko dosiahnuteľné a primerané prispôsobenie analógových, elektromechanických, nedigitálnych elektromerov pre všetky zdravotne postihnuté osoby, ktoré ich vyžadujú.)

(Aktualizované v auguste 2022: Pokiaľ ide o 4. bod „právna možnosť námietky“, aby občania neboli odkázaní na súdy ako ľudia vo Woughton on the Green, Spojené kráľovstvo. Operátor CK Hutchinson tam chcel umiestniť 59 stôp vysoký 5G stožiar. Minulý mesiac obyvatelia Blakelands vyhrali podobnú bitku, opäť proti Hutchinson, aby zabránili umiestneniu 5G stožiaru. Rada oboje zamietla. Bol to skutočný boj Dávida s Goliášom.)


Poznámky pod čiarou

1 Zaliubovskaia, 1977: Biological effect of the millimeter-range radiowaves; PMID: 855273; https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.