Riešenia

Ochrana životného prostredia

Zaveďte prísnejšie predpisy na ochranu životného prostredia pred všetkými dopadmi 5G a digitalizácie

5G a zavedenie internetu vecí nie sú ani zďaleka krokom smerom k energeticky efektívnej a udržateľnej budúcnosti. Významne prispejú k znečisteniu a vyčerpaniu zdrojov. Do roku 2025 by mohli tvoriť 20 % celosvetovej spotreby elektrickej energie.

Osem návrhov na implementovanie do práva EÚ:

Návrh 11

Aktualizovať smernicu 2011/92/EÚ tak, aby v prílohe 1 zahrňovala medzi projekty aj zavádzanie 5G a všetku telekomunikáciu. Cieľom je zabezpečiť, aby takéto projekty podliehali environmentálnemu posúdeniu alebo preverovaniu, ako sa stanovuje v smernici.

Prečítajte si viac

Návrh 12

Znížiť obrovskú spotrebu elektrickej energie spôsobenú digitálnymi komunikačnými technológiami tým, že sa v akčnom pláne pre Európsku zelenú dohodu uprednostnia drôtové a nízkoenergetické riešenia.

Prečítajte si viac

Návrh 13

Do „Akčného plánu nulového znečistenia“ zahrnúť „odpad z elektrických a elektronických zariadení“ (OEEZ), iné odpadové produkty a environmentálne vplyvy ťažby nerastných surovín a vzácnych kovov používaných v elektronických zariadeniach.

Prečítajte si viac

Návrh 14

Aktualizovať smernicu o ekodizajne z roku 2009 stanovením prísnych limitov pre plytvanie zdrojmi a energiou v súvislosti so všetkými pripojenými zariadeniami vrátane antén a satelitov.

Prečítajte si viac

Návrh 15

Uznať všetky biologicky škodlivé parametre RF EMP ako znečisťujúce látky. Zahrnúť ich do všetkých príslušných politík a smerníc EÚ.

Prečítajte si viac

Návrh 16

Zahrnúť monitorovanie všetkých biologicky škodlivých parametrov RF EMP do programov monitorovania životného prostredia, stratégie biodiverzity do roku 2030, cieľov EÚ v oblasti obnovy prírody, smernice o biotopoch a o vtákoch a sústavy Natura 2000.

Prečítajte si viac

Návrh 17

Požadovať okamžité celosvetové moratórium na megakonštelácie satelitov 5G, kým sa nevyriešia nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.

Prečítajte si viac

Návrh 18

Posúdenie vplyvu všetkých vesmírnych projektov na životné prostredie určiť ako prioritu v rámci európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

Prečítajte si viac
demand environment
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.