Ochrana životného prostredia

Návrh 14

Aktualizovať smernicu o ekodizajne z roku 2009 stanovením prísnych limitov pre plytvanie zdrojmi a energiou v súvislosti so všetkými pripojenými zariadeniami vrátane antén a satelitov.


Podrobné vysvetlenie

Očakáva sa, že spustenie 5G prinesie na trh množstvo nových vzájomne prepojených zariadení, z ktorých väčšina nahradí svojich predchodcov. Cyklus nákupu nového a likvidácie starého sa tak výrazne rozprúdi. Namiesto znižovania vplyvu na životné prostredie a šetrenia energiou by vznikol úplne nový priemysel, ktorý by postavil tisíce satelitov, nové generácie obrovského množstva antén, elektronických zariadení, ako sú stovky miliónov mobilných telefónov, tabletov a tak ďalej.

Smernica o ekodizajne 2009/125/ES je smernica podľa európskeho práva, ktorá stanovuje požiadavky na environmentálny dizajn „energeticky významných výrobkov“ (ErP) na spoločnom vnútornom trhu Európskej únie.

Revízia smernice z roku 2009 rozšírila jej rozsah pôsobnosti na energeticky významné výrobky, ako sú okná, izolačné materiály a určité výrobky využívajúce vodu.

Konečným cieľom smernice o ekodizajne je, že výrobcovia výrobkov využívajúcich energiu (EuP) budú v štádiu projektovania povinní znižovať spotrebu energie a iné negatívne vplyvy výrobkov na životné prostredie. Zatiaľ čo hlavným cieľom smernice je znížiť spotrebu energie, je zameraná aj na zohľadnenie iných environmentálnych faktorov: používanie materiálov, používanie vody, znečisťujúce emisie, problémy s odpadom a recyklovateľnosť. K dnešnému dňu spadá pod túto smernicu viac ako 40 produktov.

Vyzývame Európsku komisiu, aby zahrnula do smernice o ekodizajne všetky skupiny zariadení, ktoré sprevádzajú digitalizáciu, najmä tie, ktoré sú uvedené v prvom odseku, s cieľom zlepšiť ich energetickú účinnosť a efektívnosť zdrojov, ako aj ich energetickú bezpečnosť a znížiť dopyt po prírodných zdrojoch.

Podľa nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo by všetky elektronické zariadenia, najmä tie, ktoré sa používajú na digitalizáciu, mali byť „vhodné pre klimaticky neutrálne, zdrojovo efektívne a obehové hospodárstvo, znížiť množstvo odpadu a zabezpečiť, aby výkon priekopníkov v oblasti udržateľnosti sa postupne stáva normou“ Smernica o ekodizajne je možným spojovacím bodom pre tieto ciele.

Vždy majte na pamäti, že káblové pripojenie ponúka obrovské úspory energie v porovnaní s Wi-Fi bez obetovania komfortu.

EÚ je kompetentná chrániť životné prostredie prostredníctvom zásady predbežnej opatrnosti v článku 191 ZFEÚ.

polluted earth
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.