Ochrana životného prostredia

Návrh 16

Zahrnúť monitorovanie všetkých biologicky škodlivých parametrov RF EMP do programov monitorovania životného prostredia, stratégie biodiverzity do roku 2030, cieľov EÚ v oblasti obnovy prírody, smernice o biotopoch a o vtákoch a sústavy Natura 2000.


Podrobné vysvetlenie

Stovky recenzovaných vedeckých štúdií nezávislých od priemyslu silne naznačujú, že rôzne parametre RF EMF spôsobujú biologické účinky pri úrovniach žiarenia pod súčasnými limitnými hodnotami. Úroveň žiarenia stúpne s nasadením 5G (ref. Planetárne elektromagnetické znečistenie: je čas zhodnotiť jeho vplyv zverejnený na www.thelancet.com).

Právny posudok o 5G od právnika Christiana F. Jensena dospel k záveru, že nasadenie 5G bude v rozpore so súčasnými zákonmi o životnom prostredí (smernica o biotopoch a vtákoch) v nariadeniach EÚ a Bernskej a Bonnskej konvencii o ochrane prirodzeného prostredia a migrujúcich druhov.

Biodiverzita klesá. Viac ako 75% pokles celkovej biomasy lietajúceho hmyzu v chránených územiach za 27 rokov musí byť spôsobený aj inými znečisťujúcimi látkami, ako sú už merané. *1

Európsky hospodársky a sociálny výbor zverejnil stanovisko s názvom Bezpečné nasadenie 5G – súbor nástrojov EÚ. V bodoch 1.4 a 4.3 sa uvádza, že: „... EHSV žiada Komisiu, aby prísne monitorovala pokrok v zavádzaní a skutočnom využívaní 5G a vyzýva členské štáty, aby tento proces ešte viac urýchlili a zabezpečili zodpovednú implementáciu s ohľadom na bezpečnosť a bezpečnostné aspekty vrátane tých, ktoré sa týkajú vplyvu technológie 5G na verejné zdravie a živé ekosystémy, sociálneho a ekonomického vplyvu, vplyvu na hospodársku súťaž, vzdelávanie a odbornú prípravu a zabezpečenia dodržiavania základných práv.

Právne argumenty pre náš návrh sú:

— Článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ: "Únia vytvorí vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo zamerané na plnú zamestnanosť a sociálny pokrok a vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia. Podporuje vedecký a technologický pokrok.

— Článok 21 písm. f) Zmluvy o EÚ: „pomôcť vypracovať medzinárodné opatrenia na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a udržateľného riadenia globálnych prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj

— článok 13 ZFEÚ; Toto ustanovenie je dôležité z dvoch hľadísk:

* rozpoznáva zvieratá ako „vnímajúce bytosti“

* vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty pri (i) formulovaní a (ii) implementácii politík Únie v určitých kľúčových oblastiach venovali „plnú pozornosť požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat

— Podľa článku 191 ZFEÚ, politika Únie prispieva k zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a „podporuje opatrenia na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia“. Politika Únie „bude založená na zásade predbežnej opatrnosti a na zásadách, že by sa mali prijať preventívne opatrenia, že škody na životnom prostredí by sa mali prednostne napravovať pri zdroji a že znečisťovateľ by mal platiť“.

— články 192 a 193 ZFEÚ

— článok 37 CFR

smernica o biotopoch

smernica o vtákoch

Podľa všetkého uvedeného musí Únia okamžite podniknúť právne kroky na ochranu prírody a voľne žijúcich živočíchov vo všetkých krajinách EÚ. Únia má zohľadniť dostupné vedecké a technické údaje a potenciálne prínosy a náklady na činnosť alebo nečinnosť.

Poznámky pod čiarou

1 Hallmann et al, 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

butterfly
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.