Ochrana životného prostredia

Návrh 17

Požadovať okamžité celosvetové moratórium na megakonštelácie satelitov 5G, kým sa nevyriešia nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.


Podrobné vysvetlenie

Plány na viac ako 100 000 telekomunikačných satelitov už prebiehajú.

(Aktualizácia v januári 2022: 441 449 SATELITOV NA NÍZKEJ OBEŽNEJ OBEHE V prevádzke, schválených a navrhnutých)

Samotný rozsah znečistenia, ktoré spôsobia, a riziko, ktoré predstavujú pre elektromagnetické pole Zeme, ktoré udržiava život na planéte, robí ich povolenie porušením Zmluvy o vesmíre (článok IV, otázka o 5G satelitoch ako zbraniach) a porušením Usmernenia OSN pre dlhodobú udržateľnosť aktivít v kozmickom priestore usmernenie 2.2 (c), požadujúce, aby sa využívanie kozmického priestoru uskutočňovalo „tak, aby sa zabránilo (jeho) škodlivej kontaminácii a tiež nepriaznivým zmenám v životnom prostredí Zeme“ a „rizikám pre ľudí, majetok, verejné zdravie a životné prostredie spojené s vypustením, prevádzkou na obežnej dráhe a opätovným vstupom vesmírnych objektov“. Ohrozujú tiež astronómiu a rádioastronómiu, existujúce satelity a ďalšie vedecké alebo technologické investície do vesmíru, ktoré sú v najlepšom záujme ľudstva (...).

EÚ sa v rámci Európskej vesmírnej politiky zaviazala „podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre a zachovávať a chrániť vesmírne prostredie na mierové využitie všetkými národmi“ a má povinnosť chrániť životné prostredie podľa Zmluvy o EÚ.

Preto žiadame Úniu, aby sa odvolala na príslušné medzinárodné zmluvy a vyzvala na okamžité zastavenie megakonštelácií telekomunikačných satelitov, ktoré sa vypúšťajú na celom svete, kým sa nedosiahne uspokojivé posúdenie ich vplyvov na životné prostredie a následné obmedzenie/zákaz umelých konštelácií.

Škodlivé dopady megakonštelácií 5G satelitov vyžarujúcich rádiové vlny sú viaceré a veľmi vážne:

 • Zmena prirodzeného elektromagnetizmu Zeme, ktorá udržuje život na planéte. Umelé žiarenie z rádiových vysielačov na zemi a vo vesmíre už teraz poškodzuje elektromagnetizmus Zeme. Mechanizmy sú dobre zdokumentované. Rádiové vlny dosahujú ionosféru a magnetosféru a interagujú s Van Allenovými pásmi, pričom vytvárajú elektrónový dážď, ktorý modifikuje elektrické vlastnosti atmosféry. Komunikačné satelity vysielajúce silné vysokofrekvenčné lúče rozmiestnené priamo v ionosfére, teda vyvolajú elektrónový dážď a ďalej znečisťujú globálny elektrický obvod Zeme, ktorý riadi elektrické vlastnosti prírodných javov, vrátane života samotného, s týmito hlavnými dôsledkami:
 • Zvýšenie žiarenia na povrchu zeme. 5G satelity budú využívať rovnaký typ fázovaných antén ako pozemné systémy 5G, pričom budú vyžarovať silné, sústredené lúče mikrovlnného žiarenia, u ktorých sa preukázalo, že nepriaznivo ovplyvňujú zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Budú ožarovať oblasti Zeme, ktoré iné vysielače nedosiahnu, a svoje vyžarovanie pridajú k pozemným prenosom 5G z miliárd objektov internetu vecí.
 • Zvýšenie znečistenia ovzdušia a úbytku ozónu z výfukových plynov rakiet a z horenia satelitov deorbitovaných z obežnej dráhy pri opätovnom vstupe do atmosféry. S celkovým plánovaným počtom satelitov a pri zohľadnení ich krátkej životnosti (5 rokov), čo znamená, že budú často vyradzované a nahrádzané, štarty satelitov a de-orbiting by mohli predstavovať 5 000 až 10 000 za rok alebo 10 až 20 za deň. Výfukové plyny rakiet sú extrémne znečisťujúce: tuhé a kvapalné palivá ničia ozónovú vrstvu a petrolej uvoľňuje vo vysokých nadmorských výškach obrovské množstvo sadzí. Kombinovaný účinok oboch typov palív zvýši teplotu Zeme. Raketové palivo na báze ortuti, ktoré sa v súčasnosti vyvíja, by mohlo v prípade nehody rozšíriť po Zemi silné neurotoxíny. Oblaky výfukových plynov satelitov zbavených orbity musia byť ešte úplne posúdené z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ale nepochybne budú znamenať masívne znečistenie nebezpečnými chemickými látkami v nižšej atmosfére.
 • Zvýšenie vesmírneho odpadu a Kesslerov efekt. Nebezpečenstvo, ktoré predstavuje vesmírny odpad, približne 20 000 katalogizovaných objektov vrátane kozmických lodí, raketových stupňov, nefunkčných satelitov a roztrieštených misií, už teraz vážne znepokojuje všetky vesmírne podniky. S rastúcim počtom objektov na obežnej dráhe Zeme rastie aj riziko kolízie a možnosť reťazovej reakcie, keď sa objekty postupne rozpadávajú a zrážajú (Kesslerov efekt). V najhoršom prípade sa stane vesmír nefunkčný na stovky rokov. Satelity, ktoré zlyhajú alebo sa stanú neovládateľnými, napríklad kvôli slnečnej erupcii, zvyšujú riziko, že sa tak stane.
 • Účinky na navigáciu a prežitie voľne žijúcich živočíchov: Zistilo sa, že svetelné znečistenie zo zeme značne poškodzuje voľne žijúce živočíchy. K tomu musíme teraz pridať umelý jas nočnej oblohy zo satelitov, ktorý zatieňuje hviezdy a ovplyvňuje biologické systémy citlivé na svetlo, a ktorý sa teraz odhaduje na 10 % nárast oproti prirodzenému jasu nočnej oblohy.
 • Ťažká obštrukcia optickej a rádiovej astronómie. Dôležitosť astronómie a rádioastronómie nemožno podceňovať: rozširujú naše znalosti o vesmíre a sú kľúčové na posúdenie rizík pre Zem z vesmírneho počasia, meteoritov atď. 5G megakonštelácie predstavujú dramatickú degradáciu vedeckého obsahu pre obrovský súbor astronomických pozorovaní štyrmi hlavnými spôsobmi:
  • Pozorovania vo všetkých zemepisných šírkach sú pretínané jasnými paralelnými pruhmi. Zmierňujúce postupy, ako napríklad stmavenie satelitov, nefungujú, pretože satelity poškodzujú astronomické snímky na všetkých vlnových dĺžkach.
  • Zvyšujúce sa svetelné znečistenie: flotily satelitov odrážajú a rozptyľujú slnečné svetlo. Tento efekt oblohy je už kvantifikovaný tak, že zvýšil jas nočnej oblohy o 10% nad prirodzenú úroveň. Toto je už kritická hranica prijatá v roku 1979 Medzinárodnou astronomickou úniou pre neprekročenie úrovne svetelného znečistenia na miestach astronomických observatórií. O koľko viac svetelného znečistenia vyprodukujú desaťtisíce satelitov?
  • Rušenie rádioastronomických pozorovaní, pretože ich komunikačné pásma sa prekrývajú s rádioastronomickými pásmami vo všetkých čiastkových pásmach. To už teraz poškodzuje rádioastronomické pozorovania. K tomu musíme pripočítať rušenie zo základňových staníc na Zemi a bilióny vysielacích objektov plánovaného internetu vecí už za pár rokov. Rádioastronómovia sa oprávnene obávajú, že rádiová astronómia sa stane vyhynutou vedou, ak sa budú naďalej nasadzovať 5G satelity a pozemné 5G a internet vecí.
  • Zvyšuje sa riziko poškodenia vesmírnych astronomických prístrojov, ako je Hubbleov teleskop, ktorý už utrpel značné škody v dôsledku zrážky vesmírneho odpadu. Pre všetky tieto škody astronómovia tiež žiadajú moratórium na satelitné konštelácie a všetky technológie, ktoré môže negatívne ovplyvniť astronomické pozorovania z vesmíru a zo zeme alebo ovplyvniť vedecké, technologické a ekonomické investície do iných astrofyzikálnych projektov. Spochybňujú zákonnosť akejkoľvek národnej agentúry, ako je FCC, povoľovať satelitné konštelácie bez ohľadu na ich environmentálny a vedecký vplyv a požadujú, aby tieto projekty boli hodnotené na medzinárodnej úrovni a obmedzené na nevyhnutne potrebné rozmiestnenia v súlade so zmluvou o vesmíre a usmerneniami OSN pre Dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít.
 • Zhoršenie atmosférických meraní a predpovedí počasia: Svetová meteorologická organizácia varuje pred závažnosťou rušenia spôsobeného signálmi 5G, ktoré zhoršia predpovede počasia s katastrofálnymi následkami pre zvládanie prírodných katastrof.
 • Zničenie vzhľadu nočnej oblohy, prírodného a kultúrneho dedičstva ľudstva nanajvýš dôležitého, ktoré treba chrániť a zachovať pre budúce generácie.

Vzhľadom na všetky tieto obrovské nebezpečenstvá je potrebné prijať okamžité opatrenia na ochranu ľudstva a životného prostredia v súlade s etickými požiadavkami a medzinárodnými dohodami.

Okrem toho občania Európy a sveta neboli zapojení do rozhodovania týkajúceho sa rozmiestnenia satelitov 5G a ich obrovského vplyvu na životné prostredie. Podľa Aarhuského dohovoru majú občania EÚ právo zabezpečiť, aby sa pri prijímaní politík EÚ na ochranu životného prostredia brali do úvahy najaktuálnejšie vedecké údaje. Občania majú právo na prístup k informáciám o životnom prostredí, na účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch v oblasti životného prostredia a na prístup k spravodlivosti. Pokiaľ ide o rozmiestnenie satelitov 5G, občania EÚ nedostali otázku, či budeme akceptovať všadeprítomné environmentálne dôsledky satelitov 5G v mene technologického pokroku.

Právne argumenty pre náš návrh sú:

— Článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ: "Únia vytvorí vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo zamerané na plnú zamestnanosť a sociálny pokrok a vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia. Podporuje vedecký a technologický pokrok.

— Článok 21 písm. f) Zmluvy o EÚ: „pomôcť vypracovať medzinárodné opatrenia na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a udržateľného riadenia globálnych prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj

— článok 13 ZFEÚ; Toto ustanovenie je dôležité z dvoch hľadísk:

* rozpoznáva zvieratá ako „vnímajúce bytosti“

* vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty pri (i) formulovaní a (ii) implementácii politík Únie v určitých kľúčových oblastiach venovali „plnú pozornosť požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat

— článok 191 ZFEÚ; EÚ je kompetentná chrániť životné prostredie prostredníctvom zásady predbežnej opatrnosti.

— články 192 a 193 ZFEÚ

— článok 37 CFR

smernica o biotopoch

smernica o vtákoch

Aarhurský dohovor

geosats wikimedia
Zložené zo 68 obrázkov (celkovo 35 minút), obsahuje 39 Starlink satelitov, 3 GEO satelity a jednu raketu
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.