Ochrana životného prostredia

Návrh 18

Posúdenie vplyvu všetkých vesmírnych projektov na životné prostredie určiť ako prioritu v rámci európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.


Podrobné vysvetlenie

Vzhľadom na veľké hrozby pre naše životné prostredie z neobmedzeného rozmiestňovania 5G satelitov vyžarujúcich rádiové vlny podrobne popísané v návrhu číslo 17 sme dospeli k záveru, že tento typ rozmiestnenia satelitov je nezlučiteľný so stratégiou udržateľnosti, ako je tá, ktorú sa Európska únia zaviazala dodržiavať.

Preto požadujeme, aby Európska vesmírna politika v koordinácii s európskymi partnermi a medzinárodnými orgánmi kládla environmentálne hľadiská nad akúkoľvek inú politickú prioritu. EÚ musí splniť svoje záväzky v oblasti životného prostredia a svoj prísľub stať sa lídrom pri „riešení výziev, ktoré predstavuje množenie sa vesmírnych aktérov, vesmírnych objektov a odpadu v súlade s dohovormi OSN o vesmíre“. Orbitálny priestor sa musí považovať za súčasť životného prostredia vo všetkých príslušných zákonoch EÚ.

Všetky európske vesmírne aktivity sa musia posudzovať z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, keďže ľudské aktivity vo vesmíre majú obrovský vplyv na životné prostredie na Zemi.

Ako je to možné v súčasnosti vnímať, európska vesmírna politika len málo zohľadňuje vplyvy vesmírnych aktivít na životné prostredie. Vesmír je vnímaný len ako ďalší prírodný zdroj, ktorý možno využiť v „pretekoch“ proti iným geostrategickým a ekonomickým záujmom. Teraz, keď sa náklady na výrobu a vypustenie satelitov výrazne znížili a prebieha masívna digitalizácia, preteky o vesmír sú pretekmi o zisk a kontrolu nad údajmi, „nové zlato“ a do hry vstúpili mnohí súkromní aktéri.

Sme proti tomuto pohľadu na vesmír ako na prírodný zdroj, ktorý sa má využívať až do krajnosti, ako to ľudstvo urobilo s inými zdrojmi, s katastrofálnymi následkami pre prírodu, ktorej sme súčasťou. Aby sme sa vyhli rovnakým chybám vo vesmíre a ohrozeniu života na Zemi, pri zvažovaní akéhokoľvek projektu, prvoradé musia byť environmentálne a etické hľadiská nad akoukoľvek inou politickou prioritou. Prípustné projekty vo vesmíre musí schváliť nezávislý interdisciplinárny panel vedcov s odbornými znalosťami v oblasti EMP, zdravia, biológie, atmosféry a astrofyziky a astronómie, ktorí posúdia ich vplyv na životné prostredie a zabezpečia, že využívanie vesmíru je pre ľudí a životné prostredie bezpečné . Musí sa zaviesť zásada minimalizácie objektov vo vesmíre, ktorá obmedzí rozmiestnenie na nevyhnutné účely, ktoré budú prospešné pre ľudstvo, ako sú prírodné katastrofy alebo monitorovanie klímy.

Právne argumenty pre náš návrh sú:

Európska vesmírna stratégia

Zmluva OSN o kozmickom priestore

Usmernenia OSN pre dlhodobú udržateľnosť činností v kozmickom priestore

— Body 13 a 34 Valného zhromaždenia OSN 55/122 Medzinárodná spolupráca pri mierovom využívaní vesmíru

Správa OSN Výboru pre mierové využívanie vesmíru bod 9 časti II

Rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (o podpore vesmírneho dohľadu a sledovania vesmírneho odpadu)

— Článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ: „Únia vytvorí vnútorný trh. Usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo zamerané na plnú zamestnanosť a sociálne pokrok a vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia. Podporuje vedecký a technologický pokrok.

— Článok 21 písm. f) Zmluvy o EÚ: „pomôcť vypracovať medzinárodné opatrenia na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia a trvalo udržateľného riadenia globálnych prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj

— článok 13 ZFEÚ; Toto ustanovenie je dôležité z dvoch hľadísk:

* rozpoznáva zvieratá ako „vnímajúce bytosti“

* vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty pri (i) formulovaní a (ii) vykonávaní politík Únie v určitých kľúčových oblastiach venovali „plnú pozornosť požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat

— článok 189 ZFEÚ

— Podľa článku 191 ZFEÚ politika Únie prispieva k zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a „podporuje opatrenia na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia“. Politika Únie „bude založená na zásade predbežnej opatrnosti a na zásadách, že by sa mali prijať preventívne opatrenia, že poškodenie životného prostredia by sa malo prednostne napraviť pri zdroji a že znečisťovateľ by mal platiť“.

— Články 192 a 193 ZFEÚ

— Článok 37 CFR

StarlinkTrails wikimedia
Nové Starlink satelity odrážajúce slnečné svetlo. Na obrázku zloženom z 33 expozícií sú nad južnou Brazíliou viditeľné paralelné pruhy zo satelitov Starlink. V popredí sú slnečnice a vpravo hore bol náhodou zachytený jasný meteor.
© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.