Riešenia

Platné zákony

Požadujeme, aby EÚ dodržiavala platné zákony a hodnoty EÚ a medzinárodné záväzky, vrátane

Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

Článok 3 o ochrane životného prostredia, detí aj o bezpečnosti
Článok 21 (f) "prispievať k vypracovaniu medzinárodných opatrení na zachovávanie a zlepšovanie kvality životného prostredia a trvalo udržateľného hospodárenia so svetovými prírodnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj"
a ďalšie články

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Článok 4 o spoločných právomociach v záležitostiach verejného zdravia
Článok 6, 9 o ochrane ľudského zdravia
Článok 13 o ochrane zvierat
Článok 16 o ochrane osobných údajov
Článok 114 týkajúci sa zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa
Článok 168 o ochrane ľudského zdravia
Článok 169 o ochrane spotrebiteľa
Článok 189 o vesmírnych záležitostiach
Článok 191 o predbežnej opatrnosti a ochrane životného prostredia
Článok 192
Článok 193
Článok 194 o energetickej efektívnosti
a ďalšie články

Charty základných práv Európskej únie (angl. Charter of Fundamental Rights of the EU 2012/C 326/02, CFR)

Článok 2 o práve na život
Článok 3 o práve na integritu osobnosti
Článok 4 o zákaze mučenia a neľudského zaobchádzania
Článok 6 o práve na slobodu a bezpečnosť
Článok 8 o ochrane osobných údajov
Článok 21 o práve na nediskrimináciu
Článok 24 o právach dieľaľa
Článok 31 o spravodlivých a primeraných pracovných podmienkach
Článok 35 o vysokej úrovni ochrany ľudského zdravia
Článok 37 o ochrane životného prostredia
Článok 38 o ochrane spotrebiteľa
a ďalšie články

Aarhuského dohovoru, podľa ktorého majú občania EÚ právo uistiť sa, aby sa nové informácie o životnom prostredí (článok 5) zohľadnili pri prijímaní politík EÚ na ochranu životného prostredia.

Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (angl. General Data Protection Regulation, GDPR)

Článok 5 o minimalizácii údajov
Článok 9 o spracovaní špeciálnych kategórií osobných údajov
Článok 21 o práve namietať
Článok 22 o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
Článok 35 o posúdení vplyvu činností na ochranu údajov

Smernica Rady 92/85/EHS, článok 6 o zákaze vystavenia sa tehotných pracovníčok, Príloha I (e) neionizujúcemu žiareniu

UNICEF Dohovor o právach dieťaťa (angl. UNICEF Convention on the Rights of the Child, UNCRC)
Článok 24(f) o prevencii a usmerneniach pre rodičov

Všeobecná deklarácia ľudských práv (angl. Universal Declaration of Human Rights)
Článok 3 „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.