Riešenia

Princíp predbežnej opatrnosti

V EÚ sa zásada predbežnej opatrnosti vo vzťahu k RF EMP uplatňuje výlučne s limitmi, ktoré chránia obyvateľstvo pred prehriatím. Vôbec sa neberie do úvahy to ďalšie, čo RF EMF spôsobuje. Štúdie ukazujú nepriaznivé účinky už hlboko pod limitmi uplatňovanými v Európe.

Európske zmluvy výslovne ustanovili, že v oblasti environmentálnej politiky EÚ sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti (článok 191 ods. 2 TFEU).

V judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) sa tiež uznáva, že nad rámec environmentálneho práva ide o všeobecnú zásadu práva Únie, ktorá sa uplatňuje najmä v oblasti ochrany zdravia. *1

Zásada predbežnej opatrnosti je založená na myšlienke, že ak existuje neistota o existencii alebo rozsahu rizík, možno prijať ochranné opatrenia bez čakania na úplné preukázanie existencie a závažnosti týchto rizík. *2

Zásada predbežnej opatrnosti je zakotvená v práve EÚ a medzinárodnom práve. Podľa článku 191 ods. 2 veta 1 TFEU je environmentálna politika EÚ založená na zásade predbežnej opatrnosti a zásade preventívnych opatrení. Aj nový technologický vývoj podlieha zásade predbežnej opatrnosti.

Zásada predbežnej opatrnosti zohráva dôležitú úlohu aj v mnohých rozhodnutiach SDEÚ, pre ktoré je nižšie uvedených niekoľko vybraných príkladov.

Ak orgán musí schváliť plán alebo projekt a nie je isté, či plán alebo projekt bude mať nepriaznivý vplyv na chránenú oblasť biotopov, SDEÚ zaviaže orgán uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti ustanovenú v čl. 6 (3) s. 2 Smernice o biotopoch 92/43 EHS a účinne predchádzať nepriaznivým vplyvom na chránené územia spôsobené plánom alebo projektom. *3

Pri schvaľovaní projektov, ako je výstavba elektrárne, musí schvaľovací orgán pri posudzovaní vplyvov brať do úvahy aj zásadu predbežnej opatrnosti, teda ochranné opatrenia, ktorými sa má predchádzať akýmkoľvek priamo spôsobeným škodlivým vplyvom alebo ich znížiť. Tým sa má zabezpečiť, aby projekt nepriaznivo neovplyvnil chránené územie. *4

To isté platí, pokiaľ sa má rozhodnúť o výnimkách podľa čl. 16 (1) Smernica o biotopoch 92/43 EHS. Ak preskúmanie najlepších dostupných vedeckých údajov odhalí neistotu, či je možné zachovať alebo obnoviť priaznivý stav ochrany populácie druhu, ktorému hrozí vyhynutie, napriek výnimke, členské štáty sú povinné podľa zásady predbežnej opatrnosti zakotvenej v článku 191 ods. 2) TFEU neprijať alebo nevykonávať takéto nariadenie o výnimkách. *5

Pri skúmaní plánov a programov je tiež povinnosť vykonať posúdenie vplyvov, ak na základe objektívnych okolností nemožno vylúčiť, že predmetný plán alebo projekt bude mať významný nepriaznivý vplyv na chránené územie. *6

V predbežnom rozhodnutí o platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.1107/2009 z 20. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc 79/117/EHS a 91/ 414/EHS *7, SDEÚ uviedol, že v prípade neistoty, pokiaľ ide o existenciu alebo rozsah rizík pre ľudské zdravie, možno prijať ochranné opatrenia bez čakania na úplné preukázanie existencie a závažnosti týchto rizík. *8

Z tejto judikatúry vyplýva, že ak sa určité riziko pre 5G javí ako dostatočne zdokumentované na základe vedeckých údajov, čo je prípad množstva kritických vedeckých správ, možno prijať aspoň preventívne opatrenia. Zásada predbežnej opatrnosti je v konečnom dôsledku osobitným prejavom zásady proporcionality. Podľa tohto princípu musia byť riziká odhalené vedou porovnané s konkrétnymi výhodami, ktoré sú tiež spojené s 5G. *9 Čím závažnejšie sú zdravotné dôsledky pre časť populácie, tým silnejšie sú obmedzenia pri zavádzaní tejto novej technológie.

Vzhľadom na nedostatok vedeckých poznatkov o možných dôsledkoch vyžarovania mobilných telefónov poskytuje zásada predbežnej opatrnosti dôležité indikácie o potrebách, ktoré je potrebné splniť pred zavedením novej technológie.

Štúdie naznačujú, že pred použitím 5G je veľmi potrebné okamžité uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti. Je to tiež podložené Právnym stanoviskom k 5G právnika Christiana F. Jensena, ktorý dospel k záveru, že:

1.2.2.1.1. Záver (s. 10)
„Existuje jasná vedecká dokumentácia, že rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie, aj pod limitmi používanými v Dánsku, pozri bod 2.1 nižšie, spôsobuje poškodenie DNA u ľudí aj zvierat. Panagopoulos (2019) dokumentuje, že nielen sila žiarenia je významná vzhľadom na očakávané poškodenie. Ďalej je zdokumentované, že zistenia budú aplikovateľné aj na 5G, vzhľadom na spoločné črty medzi technológiami.“

1.2.2.5. Záver (s. 24)
„Zdá sa jasne a vedecky dobre zdokumentované, že vystavenie sa častému elektromagnetickému žiareniu (aj pod limitmi, ktoré sa v súčasnosti používajú v Dánsku, pozri bod 2.1 nižšie) môže byť karcinogénne a v tomto ohľade môže predstavovať zdravotné riziko u ľudí, čo by mohlo byť život ohrozujúce. K tomu treba pridať súhrnnú vedeckú dokumentáciu od Pall 2018 o celom rade ďalších druhov poškodení, vrátane zníženej plodnosti, spontánnych potratov, neurologických/neuropsychiatrických účinkov atď. Deti sú obzvlášť zraniteľné a viaceré štúdie poukazujú na možnú súvislosť medzi vystavením rádiofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu a problémami so správaním, autizmom, zníženým vnímaním atď.“

1.2.3.1.1. Záver (s. 30)
„Podobne ako v prípade poškodenia zdravia a ohrozenia ľudí, je veľmi dobre vedecky zdokumentované, že rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie, vrátane toho, ktoré je v súlade s usmerneniami (dánskych) úradov, poškodzuje zdravie vtákov a (in extenso) ich biotopy. Vtáky majú zvláštnu vlastnosť, ktorou je ich schopnosť čiastočne sa orientovať na základe interakcie s prirodzene sa vyskytujúcim magnetickým poľom Zeme. Vplyv rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia na biologicky podmienené orientačné schopnosti vtákov môže viesť k zničeniu druhu, a to aj vo vnútri osobitne vyhradených chránených biotopov. Najmä v tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že zatiaľ sa zdá, že to nesúvisí s frekvenciami 5G atď. aj keď by to tak mohlo byť. Zdá sa, že v súčasnosti štúdie na túto tému iba ukazujú, že biologicky determinovaný zmysel pre orientáciu vtákov rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie negatívne ovplyvňuje.“

1.2.3.2.1 Záver (s. 37)
„Zdá sa, že je vedecky dobre zdokumentované, že rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie, aj v rámci limitov stanovených (dánskymi) úradmi, je a môže byť škodlivé pre zdravie hmyzu. Pridajte k tomu špeciálnu podmienku, že orientačné schopnosti hmyzu sú čiastočne založené na interakcii s prirodzene sa vyskytujúcimi poľami napr. v kvetoch, ktoré sa majú opeliť. Vplyv rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia na biologicky podmienenú schopnosť orientácie môže byť zničujúci pre zachovanie druhu. Ďalej vymiznutie hmyzu z oblasti môže mať zásadný význam pre schopnosť hmyzožravých vtákov prežiť ako druh.“

1.2.4.1. Záver (s. 38)
„Zdá sa, že je vedecky dobre zdokumentované, že rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie, aj keď je v rámci limitov stanovených (dánskymi) úradmi, je a môže byť škodlivé pre rastliny. Pridajte k tomu, že úbytok rastlín z oblasti môže mať zásadný význam pre prežitie vtákov a hmyzu ako druhov."

1.3. Celkový záver (s. 39)
„Domnievam sa, že vedecké výskumné materiály analyzované vyššie dokumentujú jasnú a závažnú príčinnú súvislosť medzi vystavením ľudí a zvierat rádiofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu na jednej strane a radom škodlivých účinkov ako aj možné škodlivé účinky na obe skupiny, vrátane ohrozenia života na druhej strane. Okrem toho existuje dobre podložená príčinná súvislosť týkajúca sa škôd spôsobených na rastlinách. Platí to aj pod aktuálne stanovenými limitmi, pozri tiež bod 2.1. nižšie.“

2.2.1.1.1. Záver (s. 46)
„Na pozadí vedeckých výsledkov v bode 1.2 vyššie podľa môjho hodnotenia nezostávajú žiadne rozumné pochybnosti o tom, že systém 5G je priemyselnou činnosťou, ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre ľudí. Pokiaľ budú súčasné limity (ako bolo oznámené Dánskym zdravotníckym úradom, pozri bod 2.1 vyššie), sa musia celkom jasne očakávať život ohrozujúce zdravotné stavy spôsobené rádiofrekvenčným elektromagnetickým žiarením pri aktivácii systému 5G, čo by bolo v rozpore s pozitívnymi záväzkami Dánska podľa článku 2 ECHR. Keďže treba predpokladať, že riziko je dánskemu štátu dobre známe, je tiež zrejmé, že by mu vznikla zodpovednosť v súvislosti so systémom 5G, a to najneskôr vtedy, keď dôjde k život ohrozujúcim zdravotným stavom.“

3. Záver a záverečné poznámky. (s. 64)
„Záver tohto právneho názoru je, že zriadenie a aktivácia 5G siete, ako je v súčasnosti popísaná, by bola v rozpore so súčasnými ľudskými a environmentálnymi zákonmi zakotvenými v Európskom dohovore o ľudských právach, OSN Dohovore o právach dieťaťa, nariadeniach EÚ a Bernskom a Bonnskom dohovore.“

Nemecká analýza v Springer Nature Switzerland AG od Hansa-Jürgena Müggenborga: Zásada predbežnej opatrnosti pri rozširovaní 5G


1 SDEÚ, Judg. v. 5 May 1998, Case C-180/96, ECLI:EU:C:1998:192, United Kingdom v. Commission, para. 99.

2 SDEÚ, Rozsudok C-77/09, ECLI:EU:C:2003:431, Monsanto Agricoltura Italie u.a., Rn. 111; EuGH, Urt. v. 22. Dezember 2010, Rs. C-77/09, ECLI:EU:C:2010:803, Gowan International Trade and Services, Rn. 73.

3 SDEÚ, Rozsudok 11.04.2013 - C-258/11, NVwZ-RR 2013, 505 = NuR 2013, 343 = BeckRS 2013, 80740; ECJ, Judgment of 15.05.2014 - C-521/12, NVwZ 2014, 931 = NuR 2014, 487 = ZUR 2014, 418 = BeckRS 2014, 80961 (para. 26 - 28).

4 SDEÚ, Rozsudok 26.04.2017 - C-142/16, NuR 2017, 393 = UPR 2017, 300 = ZUR 2017, 414 = DVBl. 2017, 838 with comment Stüer = BeckRS 2017, 107776 - Kraftwerk Moorburg (para. 34 and 40).

5 SDEÚ, Rozsudok 10.10.2019 - C 674/17, NVwZ 20219, 1827 = DÖV 2020, 33 = NuR 2019, 756 = ZUR 2020, 54 = BeckRS 2019, 23630 (para. 66).

6 SDEÚ, Rozsudok 07.09.2004 - C-127/02, ECR I 2004, 7449 = EuZW 2004, 730 = BeckRS 2004, 75716; ECJ, Judgment of 17.04.2018 - C- 441/17, NVwZ 2018, 1043 = NuR 2018, 327 = ZUR 2018, 349 = BeckRS 2018, 5422.

7 OJ 2009 No. L 309, p: 1.

8 SDEÚ, Rozsudok 01.10.2019 - C-616/17, NVwZ-RR 2019, 1038 = BeckRS 2019, 22830 (para. 43).

9 Sobotta, Zur Rechtsprechung: News from the precautionary principle - any doubt excluded?

© 2024 Európania za bezpečné pripojenia.