Lösningar

Existerande lagar

Vi kräver att EU följer gällande EU- och internationella lagar och värderingar, bland annat följande:

Fördraget om Europeiska unionen (FEU)

artikel 3, om skydd av miljö, barn och säkerhet
Artikel 21 f), "bidra till utformningen av internationella åtgärder för att bevara och förbättra miljön och för en hållbar förvaltning av jordens naturresurser i syfte att garantera en hållbar utveckling.".
och andra artiklar

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

Artikel 4 om gemensamma säkerhetsfrågor i folkhälsofrågor.
Artiklarna 6 och 9 om skydd av människors hälsa.
Artikel 13 om djurskydd
Artikel 16 om skydd av personuppgifter och andra artiklar
Artikel 114 om hälsa, säkerhet, miljöskydd och konsumentskydd
Artikel 168 om skydd av människors hälsa
Artikel 169 om konsumentskydd
Artikel 189 om rymdfrågor
Artikel 191 om försiktighetsprincipen och miljöskydd
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194 om energieffektivitet
och andra artiklar

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 2012/C 326/02 (CFR)

Artikel 2 om rätten att leva
Artikel 3 om rätten till personlig integritet
Artikel 4 om förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling.
Artikel 6 om rätten till frihet och säkerhet
Artikel 8 om skydd av personuppgifter
Artikel 21 om rätten till icke-diskriminering
Artikel 24 om barnets rättigheter
Artikel 31 om rättvisa och skäliga arbetsvillkor
Artikel 35 om en hög hälsoskyddsnivå för människor
Artikel 37 om miljöskydd
Artikel 38 om konsumentskydd
och andra artiklar

Århuskonventionen där EU-medborgarna har rätt att se till att uppdaterad miljöinformation (artikel 5) beaktas när EU antar miljöskyddspolitik.

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Artikel 5 om uppgiftsminimering
Artikel 9 om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter.
Artikel 21 om rätten att göra invändningar
Artikel 22 om automatiserat individuellt beslutsfattande och andra artiklar
Artikel 35 om konsekvensbedömning av dataskydd

Direktiv 92/85/EEG Artikel 6 om förbud mot exponering av gravida arbetstagare, bilaga I (e) icke-joniserande strålning.

Unicef-konventionen om barnets rättigheter (UNCRC)

Artikel 24 (f) om förebyggande hälsovård, vägledning för föräldrar.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Artikel 3 "Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet".

Direktiv 92/43/EG (livsmiljödirektivet)

Direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet)

© 2024 Europeans for safe connections.