Lösningar

Fördjupad analys av 5G för ITRE-kommittén

På begäran av ITRE-kommittén *1 utarbetade policyavdelning A under 2019 en djupgående analys med namnet 5G Deployment State of Play in Europe, USA and Asia *2 som jämförde utbyggnaden av 5G i EU med andra ledande ekonomier. Denna studie låg till grund för den senare genomgångna Effects of 5G wireless communication on human health *3 som släpptes 2020.

Operatörerna och leverantörerna inom mobilindustrin lovar att 5G kommer att ge framsteg i fråga om hastighet och tillförlitlighet för mobila enheter, avancerad tillverkning, bättre hälso- och sjukvårdssystem, smarta städer och uppkopplade fordon. Vi vill lyfta fram viktiga fakta som finns i dessa och relaterade dokument:

 • "Kostnaden för att uppfylla EU:s mål för konnektivitet till 2025, inklusive 5G-täckning i alla stadsområden, som anges i meddelandet Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad - Mot ett europeiskt gigabit-samhälle, uppskattas till 500 miljarder euro. Med tanke på omfattningen av de investeringar som krävs måste mobilbranschen övertyga regeringarna om de ekonomiska och sociala fördelar som 5G kan medföra, och därför är marknadsföringshypen utbredd." *2, sidan 7
 • "Målet att täcka alla stadsområden, järnvägar och större vägar med oavbruten trådlös kommunikation av femte generationen kan endast uppnås genom att skapa ett mycket tätt nätverk av antenner och sändare." *3, sidan 1
 • "De planerade 5G-näten förväntas betjäna upp till en miljon anslutna enheter per kvadratkilometer, vilket är ungefär en tusenfaldig ökning jämfört med i dag." *4, sidan 6
 • "För första gången kommer 5G att använda millimetervågor utöver de mikrovågor som hittills har använts i 2G-, 3G- och 4G-tekniken. På grund av den begränsade täckningen måste man för att införa 5G installera cellantenner mycket nära varandra, vilket kommer att leda till att befolkningen ständigt utsätts för millimetervågsstrålning. Användningen av 5G kommer också att kräva att ny teknik används, t.ex. aktiva antenner med förmåga till strålformning och massiva in- och utgångar. Detta skulle göra det ännu svårare att mäta strålningsexponeringen. Med högre frekvenser och kortare räckvidder kommer basstationerna att vara tätare packade på ett visst område för att ge en fullständig täckning som undviker "icke-spots". Räckvidder på 20-150 meter kan vara vanliga, vilket ger mindre täckningsområden per "liten cell". En cellradie på 20 meter skulle innebära cirka 800 basstationer per kvadratkilometer (eller små trådlösa accesspunkter för små områden (SAWAPs), den term som används i Europeiska kodexen för elektronisk kommunikation (EECC)). Detta står i kontrast till 3G och 4G som använder stora celler eller "makroceller". Traditionellt sett har de en räckvidd på 2-15 km eller mer och kan därför täcka ett större område, men med färre samtidiga användare eftersom de har färre individuella kanaler." *2, sidab 3
 • "Eftersom 5G använder en mycket hög pulsationsnivå är tanken bakom 5G att använda högre frekvenser, vilket möjliggör sådana höga pulsationsnivåer, för att kunna överföra mycket stora mängder information per sekund. Studier visar att pulserande EMF i de flesta fall är mer biologiskt aktiva och därför farligare än icke-pulserande EMF. Varje enskild trådlös kommunikationsutrustning kommunicerar åtminstone delvis via pulsationer, och ju smartare utrustningen är, desto fler pulsationer." *3, sidan 5
 • "Tillsammans med exponeringens läge och varaktighet verkar egenskaper hos 5G-signalen, såsom pulsering, öka de biologiska och hälsomässiga effekterna av exponeringen, inklusive DNA-skador, som anses vara en orsak till cancer. DNA-skador är också kopplade till reproduktionsförlust och neurodegenerativa sjukdomar." *3, sidan 5
 • "Millimetervågor, som kommer att användas av 5G, absorberas mestadels inom några millimeter av mänsklig hud och i hornhinnans ytskikt. Kortvarig exponering kan ha negativa fysiologiska effekter i det perifera nervsystemet, immunsystemet och det kardiovaskulära systemet." *3
 • "Detta väcker frågan om det finns en negativ inverkan på människors hälsa och miljö av högre frekvenser och miljarder ytterligare anslutningar, vilket enligt forskningen kommer att innebära en konstant exponering för hela befolkningen, inklusive barn." *3, sidan 1
 • "Det primära ansvaret för att skydda befolkningen från potentiella skadliga effekter av elektromagnetiska fält åligger regeringarna i EU:s medlemsstater enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt." *3, sidan 4 EU uppmanar dock medlemsstaterna att höja gränserna för tillåten exponering, vilket framgår av handlingsplanen för 5G i Europa *4 som antogs 2016.

Huvudsyftet med handlingsplanen är att införa denna teknik i hela EU så snabbt som möjligt. I 5G-handlingsplanen för Europa nämns inte hälsoaspekter alls och exponeringsgränserna för RF EMF i medlemsstaterna identifieras som hinder - gränserna är ibland mycket lägre (dvs. säkrare) än vad som krävs i det relevanta EU-direktivet om hälsoskydd, därför införs större restriktioner för aggregering (dvs. verkan av flera signaler samtidigt). Dessa hinder är tänkta att undanröjas genom att harmonisera reglerna, vilket innebär att man höjer gränsvärdena för exponering i alla medlemsstater om länderna har strängare gränsvärden (dvs. säkrare) än de europeiska normerna (punkt 3.3, avsnittet Minskning av kostnaderna för installation av accesspunkter). *4, sidan 6

För tätortstäckning med 5G-små celler rekommenderar EU medlemsstaterna att möjliggöra en enhetlig EU-strategi för antenntäthet.

I kapitlet Factors for 5G Success nämns: "Efter den tekniska kapaciteten kommer den viktigaste framgångsfaktorn att vara hur lätt det är att installera ett stort antal små celler för att förtäta nätet. Kina och de asiatiska tigrarna har en fördel här eftersom deras politiska strukturer och kultur innebär att de kan ge mandat för utbyggnaden utan att det behövs ett offentligt samtycke." *2, sidan 24

Vi kan se ett liknande beteende som de asiatiska tigrarna när EU planerar att snabbt installera hundratals små celler per kvadratkilometer eftersom "i linje med artikel 57 i EEGC utarbetar EU ett system för SAWAP-installation, med sikte på tillståndsfri installation från och med 2020". *2, sidan 24

I dokumentet Light deployment regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs) nämns att i enlighet med artikel 57 i EEGC *7 förbereder EU:s kommissionsavdelningar en första genomförandeakt om små trådlösa accesspunkter (SAWAPs eller "små celler"), "som kommer att undantas från varje enskilt tillstånd för stadsplanering eller andra förhandstillstånd, utom av miljöskäl, historiska skäl eller av hänsyn till den allmänna säkerheten" *5. Antagandet var planerat till Q2/2020, i enlighet med tidsfristen den 30 juni 2020 i EECC *7

Genom förordning (EU) 2020/1070 infördes i punkt 8 "basstationer indelade i fem installationsklasser som motsvarar olika gränser för deras ekvivalenta isotropa strålningseffekt (EIRP) på några milliwatt (klass E0), 2 watt (klass E2), 10 watt (klass E10), 100 watt (klass E100) och mer än 100 watt (klass E+)". *6 och säkerhetsavstånd vid installation som "kräver att den lägsta strålande delen av antennen på en klass E10 har en höjd på minst 2,2 meter över allmänhetens gångbana för att säkerställa ett avstånd på minst 20 cm mellan huvudantennloben och kroppen på en 2 meter lång person" och i punkt 9 "Av estetiska skäl, bör inomhusinstallation av trådlösa accesspunkter för små områden i klass E10, som sannolikt kommer att utnyttja den maximala volymgränsen på 20 liter, begränsas till stora inomhuslokaler med en takhöjd på minst 4 meter, t.ex. museer, arenor, kongresscentra, flygplatser, tunnelbanestationer, järnvägsstationer eller köpcentrum."

Vi är djupt oroade över vad som framkommer i dokumenten:

 • "Det finns en betydande oro för den möjliga inverkan på hälsa och säkerhet som kan uppstå till följd av en potentiellt mycket högre exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning från 5G. Ökad exponering kan inte bara bero på användningen av mycket högre frekvenser i 5G utan också på potentialen för aggregering av olika signaler, deras dynamiska natur och de komplexa interferenseffekter som kan uppstå, särskilt i täta stadsområden. 5G:s radioemissionsfält skiljer sig mycket från tidigare generationer på grund av deras komplexa strålformade sändningar i båda riktningarna - från basstation till handdator och för returen. Även om fälten är starkt fokuserade genom strålar varierar de snabbt med tiden och rörelsen och är därför oförutsägbara, eftersom signalnivåerna och signalmönstren interagerar som ett slutet system. Detta har ännu inte kartlagts på ett tillförlitligt sätt för verkliga situationer utanför laboratoriet." *2, sidan 11
 • SCHEER i Statement on emerging health and environmental issues (2018) på sidan 14 "angav i ett uttalande i december 2018 en preliminär uppskattning av betydelsen av 5G som hög. Dessutom bedömer man omfattningen, det brådskande läget och interaktionerna (med ekosystem och arter) av möjlig fara som hög." *3, sidan 5
 • "Europarådets resolution 1815 (2011) pekar på de potentiella hälsoeffekterna av de mycket lågfrekventa elektromagnetiska fälten som omger kraftledningar och elektriska apparater, vilka är föremål för pågående forskning och offentlig debatt. I resolutionen konstateras också att vissa icke-joniserande frekvenser tycks ha mer eller mindre potentiellt skadliga, icke-termiska, biologiska effekter på människor, djur och växter, även när de exponeras för nivåer som ligger under de officiella tröskelvärdena. I resolutionen identifieras ungdomar och barn som särskilt sårbara grupper och det antyds att det kan bli extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om tidiga varningar försummas." *3, sidan 5
 • "...Detta är dubbelt framträdande när det gäller de möjliga negativa hälsoeffekterna på grund av den oundvikliga ständiga exponeringen av medborgarna i en 5G-miljö. Den senaste akademiska litteraturen illustrerar att kontinuerlig trådlös strålning verkar ha biologiska effekter, särskilt med tanke på de särskilda egenskaperna hos 5G: kombinationen av millimetervågor, en högre frekvens, mängden sändare och mängden anslutningar. Olika studier tyder på att 5G skulle påverka hälsan hos människor, växter, djur, insekter och mikrober - och eftersom 5G är en oprövad teknik är det klokt att vara försiktig. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Helsingforsöverenskommelsen och andra internationella fördrag erkänns att informerat samtycke före ingrepp som kan påverka människors hälsa är en viktig och grundläggande mänsklig rättighet, vilket blir ännu mer kontroversiellt när man beaktar barns och ungdomars exponering." *3, sidan 9
 • "Enligt studien från 2019 '5G deployment: State of Play in Europe, USA and Asia' som utarbetats för Europaparlamentet är långsiktig teknikforskning nödvändig. 'Ett nyckelproblem är de ovanliga utbredningsfenomenen, särskilt kontroll och mätning av EMF-exponering av radiofrekvenser med Multiple Input Multiple Output (MIMO) vid millimetervågsfrekvenser för handenheten och basstationen. I studien konstateras att huvudproblemet verkar vara att det för närvarande inte är möjligt att exakt simulera eller mäta 5G-utsläpp i verkligheten." *3, sidan 9
 • "Europeiska kommissionen har ännu inte genomfört några studier om de potentiella hälsoriskerna med 5G-tekniken." *3, sidan 9

1 Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home/highlights

2 Utbyggnad av 5G: Läget i Europa, USA och Asien http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

3 Effekter av trådlös 5G-kommunikation på människors hälsa https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

4 5G för Europa: En handlingsplan, 2016; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=en

5 Offentligt samråd om systemet för lätt utbyggnad av trådlösa accesspunkter för små områden.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-light-deployment-regime-small-area-wireless-access-points

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0911

7 Directive (EU) 2018/1972 om fastställande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.

© 2024 Europeans for safe connections.