Lösningar

ICNIRP är en partisk organisation

Vad och vilka är ICNIRP?

ICNIRP är en privat tysk sammanslutning som består av en kommission med upp till 14 ledamöter med vetenskaplig bakgrund, varav de flesta har mycket nära anknytning till industrin. *1, sid 98 Dess styrelseledamöter har en lång historia av anställningar inom telekomindustrin (direkt eller som konsulter). Ett sådant exempel är Martin Röösli.

Martin Röösli (Schweiz) har sin huvudsakliga anställning som professor i miljöepidemiologi vid Swiss Tropical and Public Health Institute i Basel. Detta institut betjänar många företagskunder, bland annat Swisscom, det största telekommunikationsföretaget i Schweiz. I sin årsrapport för 2019 avslöjar institutet, att av den totala budgeten på cirka 90 miljoner schweiziska franc var 78,6 procent "konkurrensutsatt". *1, sid 98 Martin Röösli är också medlem i svenska Strålsäkerhetsmyndighetens Vetenskapliga råd *1, sid 96 och utför oavlönat arbete för COSMOS-studien, som fått omfattande ekonomiskt stöd från telekommunikationsföretag. *1, sid 98 Vidare är Martin Röösli styrelseledamot i den schweiziska organisationen FSM (Research Foundation for Electricity and Mobile Communications), som finansieras av telekommunikationsföretag och får medel från Swissgrid och Swisscomm. *1, sid 98 Många studier som Röösli valt ut eller genomfört har direkt finansierats av Research Foundation for Electricity and Mobile Communication. *1, sid 98

Dessutom har Röösli inte den medicinska, biologiska eller fysiologiska kompetens som krävs för att bedöma hälsoeffekterna av mobiltelefonsstrålning. I ett expertutlåtande *2 från Lennart Hardell (professor i onkologi vid Örebro universitet, Sverige) som skickats till det schweiziska förbundsrådet, finns den tydliga slutsatsen att förbundsrådet och de federala kontor som ansvarar för mobilstrålning är helt vilseledda av professor Rööslis felaktiga information och falska bedömningar, med ödesdigra konsekvenser. *1, sid 98

Särskilt valprocessen för nya ICNIRP-medlemmar bör ifrågasättas. Man använder ett slutet valförfarande. Det innebär att medlemmar väljs till kommissionen vart fjärde år, på förslag av de nuvarande medlemmarna och det verkställande rådet för International Radiation Protection Association (IRPA). Om man tittar närmare på de sammanlagt 13 ledamöternas kvalifikationer, blir det tydligt att endast ett fåtal av dem är kvalificerade experter på radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) och kan göra en professionell bedömning inom detta ämne.

ICNIRP:s riktlinjer

ICNIRP:s rekommendationer från 1998 antogs av EU, i Europarådets rekommendation från 1999. ICNIRP:s rekommendationer är inte tillräckligt omfattande och bygger på ett fåtal utvalda studier som överensstämmer med vissa riktlinjer som ICNIRP fastställt på förhand, vilket utesluter ett stort antal studier som visar på negativa effekter av RF EMF. ICNIRP:s riktlinjer är bristfälliga eftersom:

— Bioaktiva parametrar har inte tagits med i utvärderingarna.
— Samspelet mellan olika frekvenser har inte utvärderas.
— Den totala exponeringen i form av en summering av fälten har inte utvärderats.
— Kumulativa effekter har inte utvärderas.
— Uppvärmning av vävnad är den enda accepterade faktorn.

När sådana faktorer inte beaktas, kommer riktlinjerna avseende gränsvärden för RF EMF-exponering att bli felaktiga och sättas för högt, för att tillgodose den industri som vill kunna använda mycket höga frekvenser och strålningsintensiteter för utveckling av sina tekniska produkter.
Och detta är precis vad som hänt. Över hela världen är ICNIRP:s riktlinjer de facto-standard avseende säker exponering för RF och EMF. Det enda problemet är att de inte är säkra.

Experter som David Carpenter, professor i miljömedicin vid universitetet i Albany, New York, varnade WHO för att ICNIRP ignorerade studier. Miljöforskaren professor Neil Cherry var särskilt frispråkig. Han fick i uppdrag av den nyzeeländska regeringen att granska ICNIRP:s riktlinjer innan de infördes. I detta syfte skrev han 1999 "ICNIRP Guideline Critique", som fram till i dag har ignorerats, men förblivit oemotsagd. Hans slutsats: "ICNIRP:s riktlinjer är bristfälliga och strider mot lagen. De är färgade av ett mönster av partiskhet, utelämnanden och avsiktliga förvrängningar" (https://waveguard.com/strahlenschutzgrenzwerte/).

Vad ICNIRP:s riktlinjer INTE är

Vid en internationell EMF-konferens i London (2008) sade professor Paolo Vecchia, ICNIRP:s ordförande från 2004 till 2012, om riktlinjerna för exponering "Vad de inte är": "De är inte obligatoriska säkerhetsföreskrifter, de är inte det ’sista ordet’ i frågan och de är inte försvarsmurar för industrin eller andra.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har publicerat ett yttrande med titeln "Säker användning av 5G - EU:s verktygslåda". I punkt 4.10 anges följande:
"EESK noterar dock att ICNIRP inte erkänns av hela forskarsamfundet och att det finns vissa forskare som förespråkar betydligt striktare gränsvärden för befolkningens exponering i enlighet med ALARA-principen (”så låg som rimligen är möjligt”). Till de lösningar som kan föreslås som ett komplement till 5G-kommunikationsinfrastrukturen hör bland annat användning av fast datakommunikation genom befintlig teknik som inte bygger på radiovågor (Ethernetkablar, fiberoptik m.m.) i situationer där användningen inte är mobil (t.ex. i bankomater, bankterminaler, industrirobotar och fjärrstyrda robotar för medicinska ändamål) och i sektorer med omfattande dataöverföring (leverantörer av digitala tjänster, bolag/företag m.m.); sakernas internet i fasta, icke-mobila anordningar (smarta hus, smarta städer, sensorer på utrustning för allmännyttiga tjänster m.m.)."

ICNIRP:s förslag till gränsvärde år 2020

ICNIRP 2020 har reviderat de mobiloperatörsvänliga rekommendationer till gränsvärden som utfärdades 1998, för att ge legitimitet åt den exponering för radiovågor som kommer att öka med 5G *3. Vi motsätter oss förändringarna eftersom:

— ICNIRP enbart erkänner det termiska paradigmet.

— Biologiska verkningsmekanismer förnekas.

— Hörseleffekter utesluts (förteckning över skillnader).

— Att hävda "Det krävs ett högre SAR-värde för att uppnå denna temperaturhöjning hos barn på grund av deras effektivare värmeavledning" är oacceptabelt med tanke på EU:s ambition att skydda barn mer (ICNIRP 2020, s. 488).

— Införandet av olika vävnadstyper, Typ-1 och Typ-2, med accepterade temperaturhöjningar på 5°C respektive 2°C, vilket vi anser oacceptabelt (ICNIRP 2020, s. 489).

— Den vetenskapliga grunden för de nya riktlinjerna är oklar, eftersom ICNIRP:s utvärdering av de vetenskapliga rapporterna inte har tillkännagivits. Endast allmänna uttalanden har offentliggjorts. Det finns ett undantag när det gäller NTP-rapporten om studier av strålning från mobiltelefoner. Till den finns en detaljerad kommentar från ICNIRP tillgänglig. I kommentaren godtar ICNIRP inte resultatet av denna studie, trots att expertgranskningen var exceptionellt omfattande. ICNIRP:s åsikt har inte allmänt stöd och delas inte heller av NTP.

— ICNIRP har inte offentliggjort något svar på de inkomna kommentarerna. Kommentarerna noteras på webbplatsen, men svaren förblir hemliga.

Dr Mutter säger (2020): "Om du blir sjuk, utan att det sker på grund av överhettning, har det inget att göra med mobiltelefonstrålning. Enligt lagen är skador under ICNIRP:s gränsvärden uteslutna; om någon skadas är alltså rättsliga åtgärder uteslutna". *Mutter, sidan 61

Då de nuvarande, extremt högt satta gränsvärdena i området över 10 GHz inte är tillräckliga för 5G, har ICNIRP reviderat sina rekommendationer. *4 Buchner&Krout, sidan 124

Eftersom ICNIRP endast arbetar med genomsnittliga gränsvärden, är det viktigt att veta att 5G fungerar annorlunda. I många fall när det gäller 5G, sänds signalen inte längre ut runt mobilmasten som tidigare, utan är snävt fokuserad på användaren. Intensiva energiflöden strålar ut, vilket påverkar användaren och dessutom alla som befinner sig mellan källan och målet. Ett stort problem här är att strålningsintensiteten beräknas som ett medelvärde. Ur biologisk synvinkel är dock toppvärdena de viktigaste. Eftersom 5G använder intensiv strålning för att överföra information på mycket kort tid, innebär medelvärdesberäkning att de biologiska effekterna underskattas kraftigt. *Buchner&Krout, sidan 124-131

Ett exempel: Du sänker ner din hand i 20-gradigt vatten i 50 sekunder och därefter i 100-gradigt vatten i 10 sekunder; nu kan vi hävda att medeltemperaturen under de uppmätta 60 sekunderna var 33,33° Celsius, vilket är en väl tolererad temperatur. Den del av din hud som låg i 100-gradigt vatten i 10 sekunder kommer definitivt att skållas, och ändå kan vi säga: "Det var bara en liten topp på 10 sekunder".

Vid den frekvens på 26 GHz som planeras för 5G, är penetrationsdjupet i mänsklig vävnad endast cirka 1,5 mm *Buchner&Krout, sidan 80, kapitlet "Was ist bei 5G anders?", vilket är förknippat med en lokal temperaturökning på 2,51° *Buchner&Krout, page 125, efter tre minuter en ökning på 4,14°, och efter 6 minuter leda till en temperaturhöjning i ögonen på minst 5,7 grader.

Detta kan leda till grumling av linsen och andra ögonskador, liksom utveckling av hudcancer *Buchner&Krout, sidan 125

NTP-studien

I ett program från USA:s hälsodepartement utsattes 3 080 möss och råttor för olika nivåer av mobilstrålning under hela sitt liv. Detta visade tydligt och statistiskt signifikant att hanråttor utvecklade fler tumörer i hjärtat (schwannom) och i hjärnan (gliom) jämfört med kontrollgruppen.

ICNIRP reagerade på denna studie genom att hävda att studien inte genomförts på ett korrekt sätt, och att inga slutsatser därför kunde dras av den. *Buchner&Krout, sidan 134 Till och med professor James C. Lin från University of Illinois i Chicago, som själv hade varit medlem av ICNIRP i 12 år, invände mot detta. Han betraktade denna studie som ett tydligt bevis på den cancerframkallande effekten av mobiltelefonstrålning. Prof. Lin publicerade detta i en branschtidskrift och tystade därmed ICNIRP. I dag anses NTP-studien, tillsammans med Ramazzini-studien, utgöra övertygande bevis för radiostrålningens cancerframkallande effekter. *Buchner&Krout, page 135 Detta är ett exempel på hur opålitlig ICNIRP är när det gäller bedömningar av studier, och att de väljer ut just de studier som stämmer överens med deras åsikt.

ICNIRP avvisar studier de inte vill använda för rekommendationer avseende gränsvärden genom att ifrågasätta studiernas giltighet. ICNIRP har till exempel gjort en bedömning av en studie där slutsatsen påstås vara "oklar" och de bevisade mutagena effekterna av elektromagnetiska fält ifrågasätts:

När det gäller celler i mjuka vävnader som körtlar, bindväv etc. kan radiostrålningens ärftliga skadliga effekt observeras mycket tydligt, men inte när det gäller muskelceller. Men EU-kommissionens tidigare vetenskapliga rådgivande organ SCENIHR, där flera ICNIRP-medlemmar ingick, slog helt enkelt ihop studier på muskelceller, där man inte fann någon effekt, med studier på mjukvävnadsceller och hävdade att det vetenskapliga läget var oklart eftersom experimenten var motsägelsefulla. *Buchner&Krout, page 135

Detta är ett mycket inkompetent sätt att hantera vetenskapliga studier; den ovan nämnda "cellstudien" eller dess resultat tolkades uppenbarligen felaktigt och dömdes ut som "oklar". Studier med "oklara" resultat används inte för att utvärdera EMF och gör det möjligt för mobiltelefonföretagen att hålla fast vid sina gränsvärden.

Som tydligt visats ovan kan den privata organisationen ICNIRP inte ensam tilllåtas ta fram och rekommendera säkra gränsvärden för miljön och befolkningen.

icnirp
Det finns en animerad källa från 2019, som illustrerar intressekonflikter mellan olika parter. Klicka på en organisation eller en person för detaljerad information och förklaringar till förkortningarna: https://www.kumu.io/Investigate-Europe/the-scientists-and-the-organisations#conflict-of-interest/icnirp

1 Michèle Rivasi & Klaus Buchner, 2021, Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks, Eine Schriftreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

2 https://ägerital.5gfrei.ch/de/de-gutachten-schweizer-bundesrat-interessenkonflikte-anstatt-schutz-vor-mobilfunk

3 Dr. med. Joachim Mutter in his book "5G, Die geheime Gefahr", 2020 page 60

4 Prof. Dr. Klaus Buchner & Dr. med. Monika Krout, 5G Wahnsinn, 2021


This is a 15 minutes video in english on the publication from the International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF).
Video can be also found at the bottom of their activities:
https://icbe-emf.org/activities
© 2024 Europeans for safe connections.