Lösningar

Skydd för allt liv på jorden

Stifta lagar för att skydda allt liv
från radiofrekvens och mikrovågsstrålning

Hundratals expertgranskade och branschoberoende vetenskapliga studier med de senaste rönen visar att radiofrekventa elektromagnetiska fält har skadliga biologiska effekter vid intensiteter som är miljoner gånger lägre än de nuvarande gränsvärdena. Vi kräver därför att man tillämpar försiktighetsprincipen på radiofrekventa elektromagnetiska fält för att skydda miljön och människors hälsa mot risker.

Tio förslag som bör genomföras i EU-rätten:

Förslag 1

Inför gränsvärden för exponering för RF EMF som baseras på alla hälsorelaterade och biologiska effekter, inte bara de som är relaterade till uppvärmning, för att skydda människor - framför allt barn, gravida kvinnor, patienter, äldre, sköra, elöverkänsliga personer (EHS), personer som skadas av denna strålning och personer som använder elektromedicinsk utrustning eller implantat - och tillämpa försiktighetsprincipen.

Läs mer

Förslag 2

Uppdatera rekommendation 1999/519/EG och arbetsmiljödirektivet 2013/35/EU. Dessa "bör regelbundet ses över och omprövas".

Läs mer

Förslag 3

Rekommendationen 1999/519/EC och Arbetsmiljödirektivet 2013/35/EU “måste baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga data”. Vi kräver att gränsvärdena sätts till DE MEST SKYDDANDE AV ALLA existerande vetenskapliga och empiriska riktlinjer.

Läs mer

Förslag 4

Se till att ytterligare riktlinjer för exponering tas fram av forskare med biomedicinsk expertis och som står fria från intressekonflikter; tillsätt en ny kommitté eller utöka SCHEERs  arbetsområde till att bedöma bioaktiva parametrar avseende radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF).

Läs mer

Förslag 5

Se till att testning av trådlösa enheter, antenner och deras funktion, beaktar samtliga biologiskt aktiva parametrar för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF).

Läs mer

Förslag 6

Ersätt trådlös kommunikation med anslutning via kabel. Gör detta omgående på platser som sjukhus, daghem, förskolor, skolor, äldreboenden samt alla offentliga byggnader.

Läs mer

Förslag 7

Informera allmänheten om farorna som är förknippade med trådlös teknik, och hur man minimerar exponeringen (exempelvis med hjälp av kablar).

Läs mer

Förslag 8

Erbjud lågstrålande frizoner utan trådlös infrastruktur i kommuner och länder, som tillflyktsort för människor, växter och vilda djur. Deklarera alla naturreservat och parker som strålningsfria zoner.

Läs mer

Förslag 9

För att skydda människors hälsa och fysiska integritet, bör EU-medborgare informeras och ge samtycke innan de exponeras för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF).

Läs mer

Förslag 10

På grundval av försiktighetsprincipen, anta ett direktiv om exponeringsgränser för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF), för skydd av flora och fauna.

Läs mer
life
© 2024 Europeans for safe connections.