Skydd för allt liv på jorden

Förslag 1

Inför gränsvärden för exponering för RF EMF som baseras på alla hälsorelaterade och biologiska effekter, inte bara de som är relaterade till uppvärmning, för att skydda människor - framför allt barn, gravida kvinnor, patienter, äldre, sköra, elöverkänsliga personer (EHS), personer som skadas av denna strålning och personer som använder elektromedicinsk utrustning eller implantat - och tillämpa försiktighetsprincipen.


Detaljerad förklaring

I många fall är exponeringen från en blandning av olika källor till RF EMF långvarig, dygnet runt, 365 dagar i veckan. Befintliga exponeringsgränser kan inte skydda levande varelser på grund av följande faktorer som inte beaktas:

 • Frekvensen, nivån, varaktigheten och typen av exponering (Irländska lagtexter nr 337 från 2016, sidan 7, punkt 7b),
 • Vågens egenskaper (modulering, effekttäthet, polarisering, pulsering, riktningsbestämning och strålkoncentration, övertoner och heterodifiering),
 • Exponeringens varaktighet, avstånd till strålningskällor, komplex kombination av flera strålningskällor,
 • Möjlighet till tidsberoende sensibilisering hos exponerade organismer som ger effekter vid avtagande intensitet,
 • Förstärkande effekter av olika typer av strålning samt toppvärden,
 • Pulsfrekvenser måste beaktas separat från grundfrekvensen (den nuvarande EU-lagstiftningen bygger på tidsintegralen av EMF-fältets intensitet och tar inte hänsyn till den höga pulsvågsformen i ett modulerat EMF-fält). Dessa kan vara extremt höga när det gäller signalutbredning, medan tidsintegralen av EMF-gränsen är mycket liten. Pulserade EMF är vanligtvis mycket mer biologiskt aktiva än icke-pulserade *1 *2).

RF EMF har negativa effekter eftersom de stör biologiska, kemiska och elektriska system i mänskliga organismer vid lägre intensiteter än vad nuvarande exponeringsgränser tillåter. WHO EMF Project Report 2021 bekräftar att RF EMF framkallar oxidativ stress i celler, vilket kan leda till skador på mitokondriernas DNA och negativa effekter på andra biologiska processer och organ. Det har bevisats både in vitro och in vivo genom flera peer-reviewed studier att RF EMF öppnar CA+ (kalciumspänningsstyrda kanaler) *3 *4 *5 i cellmembranen och orsakar kalciumåterflöde in i cellerna, vilket startar flera patogena processer i kroppen (oxidativ stress *6, cellulär signalering och cellmetabolism, reproduktion *7 *8 *9, fosterutveckling *10, nervsystem *11 *12, blod- och hjärt-kärlsystem, immunsystem *13 etc.). ICNIRP:s riktlinjer från 1998 bekräftar "mikrovågshörsel" och "skador på näthinnan" (sidan 14). I direktiv 2013/35/EU om arbetsplatser anges "stimulering av muskler, nerver eller sensoriska organ" (artikel 2). Kontinuerlig exponering för RF EMF maximerar risken för ihållande och kontinuerlig oxidativ stress och gör följaktligen människor sårbara för alla hälsorisker.

"Högfrekventa elektromagnetiska fält (GSM-signaler) påverkar genuttrycksnivåerna i tumörsuppressorn p53-deficient embryonala stamceller" *14.

"Forskningen fastställde att även om det nuvarande digitala samhället kommer att fortsätta att investera i 5G-nätverksteknik, måste man vara försiktig med att inte bygga ut 5G-nätverk under ultrahög frekvens över 20 GHz på grund av dess negativa hälsoeffekter." *15 Det är känt att högfrekventa EMF påverkar svettkörtlarna (som kan fungera som spiralantenner) och kan ha indirekta effekter på många organ i kroppen. *16 *17

Det är också bevisat i flera peer-reviewed studier att långvarig exponering under ICNIRP-gränserna orsakar både enkel- och dubbelbindningsbrott i DNA. Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) klassificerade RF-EMF som en "klass 2B" (en möjlig cancerogen för människor) 2011 och instruerade 2019 forskargrupper att fokusera på RF-EMF som orsakssamband i sina kommande monografier. Det finns en allmän konsensus om att detta troligen kommer att leda till en omvärdering av kategorin, allvarligare än 2B.

Vuxna arbetstagare:

Direktiv 2013/35/EU erkänner icke-termiska RF EMF-effekter som en känd hälsorisk på arbetsplatsen, även om riktlinjerna för arbetsplatsen fortfarande baseras på 6 minuter, vilket inte motsvarar normal exponering på arbetsplatsen. Vuxna arbetstagare har rättsligt bindande direktiv om RF EMF som erkänner de skadliga effekterna av exponeringsintensiteter som understiger de globala gränsvärdena för RF EMF på arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa. Vi ber EU-kommissionen att aktivt se till att direktiv 2013/35/EU efterlevs genom att införa riskbedömningar av RF EMF på alla arbetsplatser. Psykisk hälsa är en global fråga. EU-kommissionen har en möjlighet att visa ledarskap genom att främja riskbedömningar av RF EMF för att bidra till att minska stress och ångest på arbetsplatsen.

Praktiska anvisningar om exponering på arbetsplatsen finns i förklaringen till förslag 7.

Allmänheten:

EU-kommissionen utvidgar inte det rättsliga erkännandet till att omfatta allmänheten. Strålskydd måste tillhandahållas lika för alla, för människor i hemmet och i det offentliga rummet, inte bara på arbetsplatser. Detta är diskriminering av allmänheten jämfört med anställda på en arbetsplats.

Barn:

I punkt 8.1.1.1 i resolution 1815 från den parlamentariska församlingen anges följande: "alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponeringen av barn och ungdomar som verkar vara mest utsatta för huvudtumörer".

EU-kommissionen tillhandahåller inget erkänt icke-termiskt *18 EMF-skydd för barn, varken i skolor eller i hem eller på offentliga platser. Barnens hälsa försummas, vilket innebär att de diskrimineras (artikel 21 i CFR) och det är ett brott mot EU-fördraget (TEU) och FN:s barnkonvention (UNCRC).

Barn är inte små vuxna: *19

 • Skallens tjocklek fungerar som en barriär mot strålningsabsorption. Eftersom barn har mindre huvuden och mycket tunnare skallar än vuxna har de mindre skydd *20 och får en proportionellt större intrakraniell toppdos i vävnaden.
 • Mobiltelefoner och trådlös strålning kan nå djupare in i deras hjärnor också eftersom barn har ett kortare avstånd *21 från skallen till hjärnans centrum. Forskning visar att barn kan absorbera upp till tio gånger mer strålning i benmärgen i deras skallar *22 än vuxna.
 • Barn har ett högre innehåll av vatten i sina hjärnvävnader och även i sina kroppar. Detta gör deras kroppar mer ledande så att de absorberar mer av denna trådlösa energistrålning *23 till sina vävnader på grund av deras unika fysiologi.
 • Barn har mindre kroppar och kortare armar. De håller mobiltelefoner, surfplattor och trådlösa enheter närmare sina ansikten, hjärnor och kroppar. Barn får därför en mycket högre kumulativ exponering än vuxna när de använder liknande apparater. *24
 • De har en snabb tillväxt- och utvecklingstakt och ofullständig myelinisering *25 av hjärnan, vilket gör barn särskilt känsliga för strålningseffekter. Forskare som utsätter djurhjärnor för även små mängder mikrovågor finner skadade hjärnceller och fler döda celler. Forskning visar att störningar i hjärnans utveckling *26 i tidig ålder kan orsaka betydande neurologiska förändringar senare i livet.
 • Barn har mer aktiva stamceller *27 i sina kroppar, som finns i högre täthet, särskilt i de första utvecklingsstadierna. Forskning *28 visar att stamceller ofta är mer känsliga och reaktiva för låga nivåer av mikrovågsstrålning än andra celler. Stamcellerna är avgörande för barns utveckling, men de påverkas också mest av trådlös strålning! *29 *30
 • Reglerna är inte baserade på ett barnhuvud utan på proportionerna av ett huvud av en mogen människa.

Gravida kvinnor:

Publicerad forskning har funnit försämrad kommunikationsförmåga, minnes- och inlärningsbrister, medfödda hjärtsjukdomar och beteendeproblem som är förknippade med prenatal exponering. *31

Mammans användning av mobiltelefoner under graviditeten kan vara förknippad med en ökad risk för beteendeproblem, särskilt hyperaktivitet/uppmärksamhetsproblem, hos avkomman. *32

Utveckling av foster

För nyfödda vars mammor använde mobiltelefoner mer än 30 minuter/dag fanns ett samband med betydligt lägre resultat för fosterutveckling. *33

Äldre och svaga personer:

Deras immunförsvar är nedsatt och en cocktailverkan med andra sjukdomar kan uppstå. Exponering för RF EMF kan bidra till att förvärra deras tillstånd: "Studier av RF-EMR visar på ökad specifik sårbarhet hos unga (foster till tonåringar), äldre och personer med cancer." *34

De som skadas av och är känsliga för RF EMF:

"I befolkningsbaserade undersökningar har prevalensen av EHS varierat från 1,5 % i Sverige till 13,3 % i Taiwan." *35

"...data tyder starkt på att EHS är en neurologisk patologisk sjukdom som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. Eftersom EHS håller på att bli en ny försåtlig världsomspännande farsot som berör miljontals människor, ber vi Världshälsoorganisationen (WHO) att inkludera EHS som en neurologisk sjukdom i den internationella sjukdomsklassificeringen." *36

Det österrikiska läkarförbundet har utarbetat en riktlinje för differentialdiagnos och eventuell behandling av ospecifika hälsoproblem i samband med elektrosmog. *37

"I Sverige är elektrohypersensitivitet (EHS) en officiellt fullt erkänd funktionsnedsättning (dvs. den betraktas inte som en sjukdom). Översiktsstudier visar att någonstans mellan 230 000-290 000 svenska män och kvinnor rapporterar olika symtom när de är i kontakt med källor till elektromagnetiska fält (EMF)." *38

De som använder elektromedicinska apparater eller implantat:

Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten ger pacemakerbärare en lista över försiktighetsåtgärder.

I granskningen Elektromagnetisk störning i elektroniska hjärtimplantat visas att de faktorer som påverkar den elektromagnetiska störningen inte är tillräckligt karakteriserade och att gränsvärden för strålning för patienter ännu inte kan härledas.

Studien Är patienter med hjärtimplantat skyddade mot elektromagnetisk störning i vardags- och arbetsmiljön? visar att elektromagnetiska störningar är förknippade med en potentiell risk för "device patients".

Effekten av sakernas internet på implanterade medicinska produkter, inklusive pacemakers och ICD:er *39:

"Eftersom antalet radiofrekventa sändare ökar under detta nya paradigm måste man också ta hänsyn till folkhälsa och säkerhet. I detta dokument undersöks den elektromagnetiskaä störningen på implanterbara enheter för hantering av hjärtrytm som orsakas av RFID-interrogatorer."

Utbyggnad av 5G: Läget i Europa, USA och Asien genomgår en djupgående analys på begäran av ITRE-kommittén. Bland resultaten kan nämnas följande: "Långsiktig teknisk forskning är nödvändig. Ett nyckelproblem är de ovanliga spridningsfenomenen, särskilt kontroll och mätning av exponering för RF EMF...".

De rättsliga argumenten för vårt förslag är följande:

 • Artikel 3 i EU-fördraget (TEU) där det står: "Unionen har till uppgift att främja freden, dess värderingar och folkens välfärd" och "Den ska bekämpa social utslagning och diskriminering och främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av barnets rättigheter".
 • Artikel 4 i EUF-fördraget (TFEU) som inkluderar "gemensamma säkerhetsfrågor i folkhälsofrågor" bland de 11 delade befogenheterna.
 • Artikel 168 i EUF-fördraget (TFEU) där det står: "En hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas..." och "Unionens åtgärder... ska inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga fysiska och psykiska sjukdomar och ohälsa samt undanröja källor till fara för den fysiska och psykiska hälsan".
 • Artikel 191 i EUF-fördraget (TFEU) som inkluderar "skydd av människors hälsa" bland unionens politiska mål.
 • Artikel 153 i EUF-fördraget (TFEU) där det står "förbättring särskilt av arbetsmiljön för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet".
 • Artikel 21 i CFR där det står: "All diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden".
 • Artikel 24 i CFR där det står: "Barn ska ha rätt till det skydd och den omsorg som krävs för deras välbefinnande".
 • Artikel 31 i CFR där det står: "Varje arbetstagare har rätt till arbetsförhållanden som respekterar hans eller hennes hälsa, säkerhet och värdighet".
 • Artikel 35 i CFR där det står: "En hög skyddsnivå för människors hälsa ska säkerställas vid utformningen och genomförandet av unionens alla politikområden och verksamheter."
 • Artikel 24 i barnkonventionen (UNCRC) där det står: "Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och att få tillgång till anläggningar för behandling av sjukdomar och rehabilitering av hälsan. Konventionsstaterna ska sträva efter att se till att inget barn berövas sin rätt att få tillgång till sådana hälsovårdstjänster."
 • Försiktighetsprincipen förklaras i kapitlet Precautionary principle (Försiktighetsprincipen).
 • Våra argument mot ICNIRP finns i kapitet We Consider ICNIRP Flawed (vi anser att ICNIRP har brister).

Footnotes

1 Pall 2018: Wi-Fi is an important threat to human health; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

2 Panagopoulos, 2019: Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields; Mutation research 781; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383574218300991

3 Panagopoulos et al. 2015: Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity; https://europepmc.org/article/MED/26456585

4 Scheler 2016: Polarisation: Ein wesentlicher Faktor für das Verständnis biologischer Effekte von gepulsten elektromagnetischen Wellen niedriger Intensität; https://www.emfdata.org/de/dokumentationen/detail?id=103

5 Eberhardt and Halgamuge 2011: Reply to Comment on "Behavior of Charged Particles in a Biological CellExposed to AC-DC Electromagnetic Fields"; https://www.academia.edu/1133361/Reply_to_Comment_on_Behavior_of_Chto_AC_DC_Electromagnetic_Fields_and_on_Comparison_Between_Two_Models_of_Interaction_Between_Electric_and_Magnetic_Fields_and_Proteins_in_Cell_Membranes_

6 BERENIS - Swiss expert group, Newsletter Special Issue January 2021;https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html

7 Adel Zalata et al: In vitro effect of cell phone radiation on motility, DNA fragmentation and clusterin gene expression in human sperm, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25918601/

8 Pooja Negi & Rajeev Singh, 2021: Association between reproductive health and nonionizing radiation exposure; Electromagnetic Biology and Medicine, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2021.1874973

9 Gautam et al 2021: Impact of nonionizing electromagnetic radiation on male infertility: an assessment of the mechanism and consequences; International Journal of Radiation Biology,https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2020.1859154

10 Hozefa A Divan et al 2008: Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18467962/

11 Federico Bertagna et al: Effects of electromagnetic fields on neuronal ion channels: a systematic review; https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.14597

12 Pall 2016: Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression; Journal of Chemical Neuroanatomy; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

13 Yang et al 2013: Reactive oxygen species in the immune system; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23617726/

14 Czyz et al 2004: High frequency electromagnetic fields (GSM signals) affect gene expression levels in tumor suppressor p53-deficient embryonic stem cells; PMID: 15114639; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114639/

15 Matthew et al 2021: Chemical Polarization Effects of Electromagnetic Field Radiation from the Novel 5G Network Deployment at Ultra High Frequency; Health and Technology; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527067/

16 Belyaev, 2019: Main Regularities and Health Risks from Exposure to Non-Thermal Microwaves of Mobile Communication; 14th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS); https://ieeexplore.ieee.org/document/9002324

17 S. Kim and I. Nasim, 2020: Human Electromagnetic Field Exposure in 5G at 28 GHz; IEEE Consumer Electronics Magazine; https://ieeexplore.ieee.org/document/9090831

18 Martin Pall, 2015: How to Approach the Challenge of Minimizing Non-Thermal Health Effects of Microwave Radiation from Electrical Devices: "22 additional scientific published reviews have each reviewed various types of non-thermal microwave effects in humans and/or experimental animals in various contexts, as have 26 studies in a recently published book. It can be seen from this that there is a widely held consensus in much of the scientific community that various non-thermal effects of microwave EMFs are well documented"; https://www.researchgate.net/publication/283017154HowtoApproachtheChallengeofMinimizingNon-ThermalHealthEffectsofMicrowaveRadiationfromElectricalDevices

19 WHO document Children are not little adults addresses the importance of ensuring a healthy environment for children and protecting them from environmental threats. It provides explanations that due to the increased and unique vulnerability of children are their risks of environmental hazards different from those of adults. https://www.who.int/ceh/capacity/Children_are_not_little_adults.pdf

20 Aaron Skaist, 2019: The Effects of RF-EMF on the Child Brain; https://touroscholar.touro.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=sjlcas

21 Salles et al 2006: Electromagnetic absorption in the head of adults and children due to mobile phone operation closeto the head; Electromagnetic Biology and Medicine; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178592/

22 Miller et al 2019: Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/

23 Fernández et al 2018: Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone conversation or virtual reality, Environmental Research, Volume 167, 2018, Pages 694-699, ISSN 0013-9351, https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.05.013

24 Belpomme et al 2018: Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective; Environmental Pollution; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157

25 Arain et al 2013: Maturation of the adolescent brain; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621648/

26 Bhargav et al 2015: Effect of Mobile Phone-Induced Electromagnetic Field on Brain Hemodynamics and Human Stem Cell Functioning: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk and Early Diagnostic Value of Electronphotonic Imaging; https://www.researchgate.net/publication/305157931_Effect_of_Mobile_Phone-Induced_Electromagnetic_Field_on_Brain_Hemodynamics_and_Human_Stem_Cell _Functioning_Possible_Mechanistic_Link_to_Cancer_Risk_and_Early_Diagnostic _Value_of_Electronphotonic_Imagi

27 Williams et al 2006: Children are not little adults: just ask their hematopoietic stem cells; PMCID: PMC1578611; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1578611/

28 Belyaev, I.Y. et al. 2009. Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. Bioelectromagnetics 30: 129–141; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bem.20445

29 Igor Belyaev et al 2009: Microwaves from Mobile Phones Inhibit 53BP1 Focus Formation in Human Stem Cells More Strongly Than in Differentiated Cells: Possible Mechanistic Link to Cancer Risk; https://lup.lub.lu.se/search/publication/41191802-89ab-4bbb-94f2-4fd6c515e9f4

30 Igor Belyaev 2005: Non-thermal Biological Effects of Microwaves; https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/belyaev2005.nonthermalbiol

31 Pregnancy, Wireless and electromagnetic fields; https://ehtrust.org/science/pregnancy-wireless-and-electromagnetic-fields/

32 Birks et al 2017: Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412016307383

33 Boileau et al 2020: Mobile phone use during pregnancy: Which association with fetal growth?; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468784720301963

34 Redmayne, 2015: Radiofrequency exposure in young and old: different sensitivities in light of age-relevant natural differences; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613328/

35 Hedendahl et al 2015: Electromagnetic hypersensitivity - an increasing challenge to the medical profession; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26372109/

36 Belpomme et al 2020: Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876

37 Guideline of the Austrian Medical Association (ÖÄK) for the diagnosis and treatment of EMFrelated health problems and illnesses (EMF syndrome); https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/OAK_guideline_en.pdf

38 Johansson 2006: Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17178584/

39 J. R. Stachel, E. Sejdić, A. Ogirala and M. H. Mickle, "The impact of the internet of Things on implanted medical devices including pacemakers, and ICDs," 2013 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2013, pp. 839-844, doi: 10.1109/I2MTC.2013.6555533. https://ieeexplore.ieee.org/document/6555533

vulnerable
© 2024 Europeans for safe connections.