Skydd för allt liv på jorden

Förslag 10

På grundval av försiktighetsprincipen, anta ett direktiv om exponeringsgränser för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF), för skydd av flora och fauna.


Detaljerad förklaring

Vi föreslår att ett direktiv antas, liknande Direktiv 2013/35/EU om minimikrav för hälsa och säkerhet när det gäller exponering av arbetstagare för risker som härrör från fysiska verksamma faktorer (elektromagnetiska fält), för att skydda flora och fauna.

Detta direktiv måste omfatta alla biologiska RF EMF-effekter på flora och fauna. Vetenskaplig forskning och observationer har visat att RF EMF har potentiell inverkan på flora och fauna över hela världen. Här är några av de vetenskapliga bevisen:

  • "...konstgjorda magnetiska, elektriska och elektromagnetiska fält, genererade av en mängd olika tekniker för trådlös kommunikation. Konsekvenserna av denna utveckling har också förutspåtts av kritiker i många decennier och kan nu inte längre ignoreras. Bin och andra insekter försvinner, fåglar undviker vissa områden och är desorienterade på andra platser. Människor lider av funktionella störningar och sjukdomar. Och de som är ärftliga förs vidare till nästa generation som medfödda defekter." *1
  • "Över hela världen minskar antalet insekter i en alarmerande takt. Det är känt att en av orsakerna är användningen av bekämpningsmedel... ...Befintlig forskning indikerar en annan faktor av antropogent ursprung (orsakat av människan), som kan orsaka subtila negativa effekter - den alltmer frekventa användningen av artificiella elektromagnetiska fält (EMF) såsom högspänning, mobiltelefoni och Wi-Fi. Infrastrukturen för nästa generations kommunikationsteknik, 5G, byggs ut utan att först ha testats för möjliga toxiska effekter." *2
  • "Denna översikt syftar till att täcka in experimentella data om oxidativa effekter från lågintensiv radiofrekvent strålning (RFR) i levande celler. Analys av de för närvarande tillgängliga expertgranskade (peer-reviewed) vetenskapliga rapporterna, avslöjar molekylära effekter inducerade av lågintensiv RFR i levande celler; detta inkluderar betydande aktivering av nyckelvägar som genererar reaktiva syreföreningar (ROS), aktivering av peroxidation, oxidativ skada på DNA och förändringar i aktiviteten hos antioxidantenzymer. Det indikerar att bland 100 nu tillgängliga expertgranskade studier som handlar om oxidativa effekter av lågintensiv RFR i allmänhet, bekräftade 93 av studierna att RFR inducerar oxidativa effekter i biologiska system." *3
  • "De potentiella effekterna av RF-EMF på de flesta taxonomiska grupper inklusive flyttfåglar, fladdermöss och bin är i stort sett okända. Det finns endast ett begränsat underlag som kan ligga till grund för utveckling av gränsvärden och riktlinjer för exponering för 5G-teknik, vilket ger risk för oavsiktliga biologiska konsekvenser." *4
  • "Här studerade vi effekterna av EMR från antenner för telekommunikation på viktiga grupper av pollinerare (vilda bin, svävflugor, blomflugor, återstående flugor, skalbaggar, fjärilar och getingar). Vi mätte EMR på 4 avstånd (50, 100, 200 och 400 m) från 10 antenner (5 på ön Limnos och 5 på ön Lesvos, östra Medelhavet, Grekland), och korrelerade EMR-värden med överflöd och rikedom av insekter (det senare endast för vilda bin och svävflugor). Alla pollinatorgrupper utom fjärilar påverkades av EMR." *5
  • En statistisk analys visade att elektromagnetisk strålning från mobilmaster är skadligt för träd. Dessa resultat överensstämmer med det faktum att skador på träd från mobilmaster vanligtvis börjar på ena sidan, och med tiden sprider sig till hela trädet." *6
  • "För närvarande har teoretiska prognoser om den underliggande mekanismen för kemisk magnetoreception, fått stöd av experimentella observationer, som visar att exponering för radiofrekvenser (RF) i MHz-området stör fåglars orientering och däggdjurs cellulära andning. Här visar vi, i enlighet med speciella kvantfysiska hypoteser, att ett svagt 7 MHz radiofrekvent magnetfält signifikant minskar den biologiska känsligheten för blått ljus från kryptokromreceptorn cry1 i Arabidopsis-plantor (en kålsläkting). Genom att använda en fosforylerings-analys in vivo som specifikt detekterar aktiverad kryptokrom, visar vi att RF-exponering minskar konformationsförändringar associerade med biologisk aktivitet. RF exponering förändrar dessutom kryptokromberoende tillväxtsvar och genuttryck hos växter, i en grad som överensstämmer med teoretiska prognoser. Såvitt vi vet representerar detta den första demonstrationen av en biologisk receptor som svarar på RF-exponering, vilket visar nya viktiga konsekvenser för magnetavkänning och möjliga framtida tillämpningar inom bioteknik och medicin." *7

Juridiska argument för vårt förslag är:

  • Artikel 37 i CFR där "En hög miljöskyddsnivå och förbättring av miljökvaliteten måste integreras i Unionens politik och säkerställas i enlighet med principen om hållbar utveckling".
  • EU är behörigt att skydda miljön genom försiktighetsprincipen, Artikel 191.2 i EUF-fördraget där "Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med hänsyn till mångfalden av situationer i unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen och på principerna om att förebyggande åtgärder ska vidtas, att miljöskador i första hand ska åtgärdas vid källan och att förorenaren ska betala."
  • Försiktighetsprincipen förklaras i avsnittet Försiktighetsprincipen.

Fotnoter

1 Prof. Ulrich Warnke 2008: BEES, BIRDS AND MANKIND, Destroying nature by electrosmog; https://www.researchgate.net/publication/241538484_BEES_BIRDS_AND_MANKIND

2 Alain Thill 2020: Biological effects of electromagnetic fields on insects; https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf

3 Yakymencho I. et al 2015: Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensityradiofrequency radiation, https://ecfsapi.fcc.gov/file/60001122232.pdf or https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/

4 Sutherland et al. 2018: A 2018 Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation and Biological Diversity; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29217396/

5 Lazaro et al. 2016: Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators; https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators

6 Waldmann-Selsam et al 2016: Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/

7 M. Albaqami et al 2020: Arabidopsis cryptochrome is responsive to Radiofrequency (RF) electromagnetic fields; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32647192/

tree damaged
Träd skadat av RF strålning, med färre löv på den sida som vetter mot mobilmasterna.
© 2024 Europeans for safe connections.