Skydd för allt liv på jorden

Förslag 2

Uppdatera rekommendation 1999/519/EG och Arbetsmiljödirektivet 2013/35/EU. Dessa "bör regelbundet ses över och omprövas".


Detaljerad förklaring

I ingressen till rekommendation 1999/519/EG står det i punkt 10: "...ramverket bör regelbundet ses över och omprövas mot bakgrund av ny kunskap och teknisk utveckling...".

Eftersom den skapades 1999 och inte har uppdaterats sedan dess anser vi att den inte är aktuell. Under två decennier har trådlös teknik och dess användning ökat dramatiskt, men ingen översyn av rekommendationen har ägt rum.

EU-kommissionen underlät att agera på Europaparlamentets instruktioner som anges i Health concerns associated with electromagnetic fields; Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält. Parlamentet varnade för de europeiska standarder som är avsedda att skydda medborgarna mot mikrovågor. Med ett nästan totalt samförstånd (resolutionen antogs med 522 röster mot 16) uppmanade parlamentet rådet att ändra sin rekommendation 1999/519/EG och fastställa strängare gränsvärden för exponering för all utrustning som avger elektromagnetiska fält i frekvenserna mellan 0,1 MHz och 300 GHz.

När det gäller den auditiva effekten anges i punkt 8 i bilaga II följande: "...för att begränsa och undvika hörseleffekter som orsakas av termoelastisk expansion rekommenderas en ytterligare grundläggande begränsning." Sedan 1999 har gränsvärdena för hörseleffekter aldrig mätts eller rapporterats av någon EU-regelverkare i någon EU-medlemsstat.

Vad är auditiv effekt?

  • ICNIRP:s riktlinjer från 1998, sidan 14: "Personer med normal hörsel kan uppfatta pulsmodulerade fält med frekvenser mellan cirka 200 MHz och 6,5 GHz. Den auditiva känslan har på olika sätt beskrivits som ett surrande, klickande eller poppande ljud, ...".
  • Icke bindande vägledning för god praxis för genomförande av direktiv 2013/35/EU, sidan 87: "Den första indikationen på exponering för högfrekventa fält kan vara känslan av värme. .... Det är också möjligt att 'höra' pulsade fält mellan 300 kHz och 6 GHz, så klickande, surrande eller väsande ljud kan höras av exponerade arbetstagare."
  • Människor kan höra mikrovågsfält som är pulsade, inklusive pulsade EMF med låg intensitet *1

Vid uppdatering av rekommendation 1999/519/EG måste EU-kommissionen ändra följande direktiv/förordningar som hänvisar till den i enlighet med detta:

(Updated in September 2022: Federal Court in the States Instructs FCC (Federal Communication Commission) to Review Electromagnetic Radiation Standards. For 25 years the FCC in the States has refused to revise the regulations it set in 1996 that address what level of radiation from cell phones should be considered safe. Further, the court called the commission’s behavior “arbitrary and capricious,” since it had ignored evidence of the harm to children’s brains (which are not fully developed) and to male and female reproductive systems.)

(Updated in October 2022: STOA (Science and Technology Options Assessment) is a part of EU parliament. In july 2021 they published a review named Health impact of 5G. On the page 152 they conclude: "In light of this result *2, one policy option might be to revise residential and public exposure maxima throughout Europe. Levels could be reduced by at least 10 times, i.e. to around 6 V/m, which is an exposure level at which no cancer effects in experimental animals have been observed. 6 V/m seems also to be the precautionary limit where no adverse effects on fertility are concerned. It may sound impracticably low if we are to expand telecommunications by 5G, but it is not so." )

Fotnot

1 Belyaev 2015: Biofysiska mekanismer för icke-termiska mikrovågseffekter. Elektromagnetiska fält inom biologi och medicin. CRC Press, New York (2015), s. 57, https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2344482

1999
© 2024 Europeans for safe connections.