Skydd för allt liv på jorden

Förslag 3

Rekommendationen 1999/519/EC och Arbetsmiljödirektivet 2013/35/EUmåste baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga data”. Vi kräver att gränsvärdena sätts till DE MEST SKYDDANDE AV ALLA existerande vetenskapliga och empiriska riktlinjer, inklusive


Detaljerad förklaring

Det finns många riktlinjer avseende exponeringsgränser för RF EMF, men EU-kommissionen har beslutat att "råd i denna fråga har givits av den Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP)" (i ingressen avsnitt 10); Men vi anser att ICNIRP är en partisk organisation.

Resolution 1815 från EU:s parlamentariska församling uppmanar i punkt 8.1.2.: "ompröva den vetenskapliga grunden för nuvarande standarder för exponering för elektromagnetiska fält som fastställts av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning, vilka har allvarliga begränsningar, och tillämpa ALARA-principen, som omfattar både termiska effekter och de atermiska eller biologiska effekterna av elektromagnetiska emissioner eller strålning".

(atermisk = utan uppvärmningseffekt.)

För att säkerställa bästa möjliga skydd (strålningsfritt är det ideala målet, men vi inser att detta inte är möjligt), bör EU överväga de lägsta gränsvärdena bland de vetenskapliga riktlinjer som lagts fram av experter som är oberoende av telekommunikationsindustrin och utan intressekonflikter *1:

  • RESOLUTION 1815
    "fastställ förebyggande trösklar för nivåer av långtids-exponering för mikrovågor i alla inomhusmiljöer, i enlighet med försiktighetsprincipen, som inte överstiger 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska till 0,2 volt per meter;(Obs! 0,2 V/m = 100 μW/m2 (mikrowatt/kvm)
  • BIOINITIATIVE
    Rapporten BioInitiative 2012 har sammanställts av 29 experter från tio länder."Den stora styrkan med BioInitiative-rapporten är att den har tagits fram oberoende av regeringar, myndigheter och branschorganisationer som har hållit fast vid gamla standarder."(Obs: Ingen observerbar effekt på människor under 1μW/m2)
  • INSTITUTET FÜR BYGGBIOLOGI i Tyskland. Byggnadsbiologins utvärderingsriktlinjer är baserade på försiktighetsprincipen. De är speciellt framtagna för sovplatser, då det finns långsiktiga risker om sömnen störs, eftersom den viktigaste tiden för kroppen att regenerera sig är under sömnen. Varje riskminskning är värd att sträva efter. Naturen är den ultimata standarden.(Obs! över 1000 μW/m2 är extremt; 10 - 1000 μW/m2 är högt)
  • EUROPAEM
    EUROPAEM EMF guideline 2016 utarbetades av EUROPAEM EMF - WORKING GROUP och godkändes av EUROPAEMs styrelse den 9 augusti 2016. EUROPAEM EMF guideline 2016 representerar aktuella kunskaper inom den medicinska vetenskapen.(Notera:under 100 μW/m2 för 2G-4G exponering dagtidunder 10 μW/m2 för Wi-Fi-exponering dagtidunder 10 μW/m2 för 2G-4G nattexponeringunder 1 μW/m2 för Wi-Fi nattexponering)

Fotnot

1 Lennart Hardell and Michael Carlberg 2020: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/

choose all
© 2024 Europeans for safe connections.