Skydd för allt liv på jorden

Förslag 4

Se till att ytterligare riktlinjer för exponering tas fram av forskare med biomedicinsk expertis och som står fria från intressekonflikter; tillsätt en ny kommitté eller utöka SCHEERs  arbetsområde till att bedöma bioaktiva parametrar avseende radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF).


Detaljerad förklaring

Eftersom vi anser att ICNIRP är en partisk organisation begär ICNIRP är en partisk organisationvi nya riktlinjer och inkluderar dem i en lista beskriven i Förslag 3.

Termisk uppvärmning och kortsiktiga effekter kan inte utgöra grunden för högnivåskydd enligt vetenskapliga fakta i tusentals artiklar. EU är skyldigt att ta hänsyn till vetenskapliga fakta enligt artikel 114 i EUF-fördraget där "Kommissionen ... kommer att utgå från en hög skyddsnivå, särskilt med hänsyn till ny utveckling baserad på vetenskapliga fakta."

Vi ber EU-kommissionen att främja forskning om alla lång- och kortsiktiga effekter av exponering för elektromagnetiska fält inom alla relevanta bioaktiva parametrar genom forskningsprogram, samt att arbeta för ett internationellt samförstånd vad gäller riktlinjer och rekommendationer för skydds- och försiktighetsåtgärder .

Listan över bioaktiva parametrar som ska bedömas för att utarbeta verkligt skyddande riktlinjer finns i första stycket i Förklaringen till Förslag 1.

SCHEER
Vetenskapliga kommittén för hälsa, miljö och nytillkomna risker, SCHEER inrättades genom kommissionens beslut C(2015)5383. Den tog över arbetet efter Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR). SCHEER har ett ständigt mandat att tillhandahålla en oberoende uppdatering av de vetenskapliga bevis som finns tillgängliga, inklusive bedömning av hälsorisker som kan vara förknippade med exponering för EMF. Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa kommittéernas oberoende och transparens.

För mer information hänvisar vi till:

© 2024 Europeans for safe connections.